ثبت شرکت با مسئولیت محدود ساده‌ترین ومتداولترین نوع شرکت است و قراردادی است بین دو یا چند نفر به منظورانجام کارهای تجاری مانند فعالیت‌های بازرگانی، خدماتی، ساختمانی و…  که در ابعاد کوچک تشکیل می‌شود. این نوع از شرکت‌ به این جهت با مسئولیت محدود (Ltd)نامیده می‌شود که علی رغم  شرکت‌های تضامنی، مسئولیت هر یک از شرکاء در قبال  قروض و دیون شرکت محدود به آورده آنها در شرکت است و در صورت خسران مالی شرکت اموال شخصی آنها در امان خواهد بود. به عبارت دیگردرصورت ورشکستگی بستانکاران تنها می توانند طلب خود را از طریق سرمایه شرکت وصول نمایند ، و نسبت به اموال شخصی شرکا حقی نخواهند داشت. در صورتی که نیاز به مطالعه در مورد انواع شرکتهای تجاری دارید به مقاله ثبت شرکت مراجعه نمایید.

تعیین نام جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

درنام شرکت با مسئولیت محدود حتما عنوان « با مسئولیت محدود» باید ذکرشود. درغیراین صورتپس از ثبت شرکت همواره شرکت به عنوان شرکت تضامنی شناخته می‌شود و شرکا درمقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. به علاوه نباید هنگام ثبت شرکت با مسئولیت محدود نام هیچ یک از شرکا در نام شرکت گنجانده شود زیرا که مطابق قانون با این شخص مانند شریک ضامن در شرکت تضامنی برخورد خواهد شد.

کمترین حد سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

حداقل سرمایه جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود  معادل یک میلیون ریال است که این سرمایه در تعهد شرکا بوده  و نیازی به واریز تمام یا قسمتی ازاین مبلغ نیست. سرمایه یک شرکت با توجه به موضوع فعالیت  و گستره آن  در نظر گرفته می شود  و بر مسائلی همچون دریافت تسهیلات بانکی ، انعقاد قراردادها ، اخذ نمایندگی‌ ، شرکت درنمایشگاه های تخصصی و ... بسیار تاثیر گذار می باشد. به هر روی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تعیین سرمایه آن اجبار قانونی وجود ندارد و متقاضیان می توانند همان میزان اقل سرمایه یعنی یک میلیون ریال را در نظر بگیرند.

هم چنین نقل و انتقال سهم الشرکه درشرکت با مسئولیت محدود، پس از تنظیم صلح نامه در یکی از دفاتر اسناد رسمی و یا با تنظیم  صورتجلسه‌ و ارسال آن به اداره ثبت شرکت‌ها انجام می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. کارت ملی برابر اصل کلیه سهامداران ارائه گردد.
 2. رونوشت  برابر اصل شناسنامه شرکاء و مدیران ارائه گردد.
 3. تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در 2 برگ و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران ارائه گردد.
 4. شرکت نامه در 2 برگ کامل شود و ذیل شرکتنامه به وسیله ی تمامی سهامداران به امضا برسد.
 5. اساسنامه در 2 جلد ارائه گردد هم چنین ذیل کلیه ی صفحات آن باید به وسیله ی سهامداران به امضا برسد.
 6. صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره 2 نسخه که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد ارائه گردد.
 7. در صورت نیاز مجوز اخذ و ارائه گردد.
 8. تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن الزامی است.
 9. معرفی نامه نمایندگان،در صورتی که سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن ارائه گردد.
 10. گواهی عدم سوءپیشینه برای کلیه اعضا الزامی است.
 11. ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها الزامی است.

شروط لازم برای شرکاء، هیئت مدیره و بازرسین هنگام  ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1.  حداقل تعداد شركا درشركت مسئولیت محدود بالغ بردونفر است.
 2. حداقل سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به قواعد و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت صدهزارتومان می باشد.
 3.  دراسم شرکت نام هیچ یک از شرکا نوشته نشود چرا که نام شخصی که نوشته می شود حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را برای او خواهد داشت.
 4. میزان آورده غیرنقدی باید در شركت نامه به طور دقیق قید شده و تقویم شود ، درغیراین صورت شرکت نامه فاقد اعتبارخواهد بود.
 5. مبلغی که برای سهم الشرکه غیر نقدی درزمان ثبت شرکت با مسئولیت محدود در نظر گرفته می شود برای شرکا مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
 6.  سهم الشركه درشرکت با مسئولیت محدود به شكل اوراق تجارتی قابل انتقال بانام یا بی نام تبدیل نمی شود و سهم الشركه قابل انتقال نیست مگر با رضایت صاحبان سه ربع سرمایه که اكثریت عددی شرکارا نیز داشته باشند.
 7.  انتقال سهم الشركه طی سند رسمی صورت می پذیرد.
 8.  اداره امور شركت برعهده یك یا چند نفرمدیر كه بصورت موظف یا غیر موظف از بین یا خارج از شركا برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب می شوند می باشد.
 9. مدیران شركت در چارچوب اساسنامه اختیاردار امور شرکت هستند.
 10. برای اتخاذ تصمیم در مورد شرکت توافق حداقل نیمی از صاحبان سرمایه لازم است و اگر در اولین جلسه تصمیم گیری این افراد حضور نداشته باشند ، باید مجددا" از شرکا دعوت به عمل آید و در دومین جلسه حتی اگر صاحبان نصف سرمایه شرکت حضور نداشته باشند اما اکثریت عددی شرکا حاصل شود برای اتخاذ تصمیم کفایت می کند.
 11. هر یك از شركا براساس سهم الشرکه خود حق رای دارد مگر اینکه خلاف این امر در اساسنامه مقرر شده باشد.
 12. اساسنامه همچنین تعیین کننده روابط شرکا و نحوه تقسیم سود در بین آنها است که معمولا "تقسیم سود به نسبت سرمایه هر شخص انجام می شود.
 13. درهرشركت با مسئولیت محدود با اعضای بیش از 12 نفر وجود هیات نظار ضروری است وهیات نظار لااقل سالی یك مرتبه مجمع عمومی شركا را تشكیل می دهد. هیات نظار متشکل  از ٣ نفر بوده كه از بین شركا برای مدت یك سال انتخاب می شوند و این افراد نبایستی عضو هیات مدیره شركت باشند.

وظایف هیات نظار در شرکت با مسئولیت محدود

 1. اطمینان از پرداخت سهم الشرکه نقدی  و تقویم و تسلیم سرمایه  غیر نقدی.
 2. اطمینان از ذکر  سهم الشركه غیر نقدی در شركت نامه.
 3. دعوت  از شركا برای برگزاری  مجمع عمومی فوق العاده .
 4.  هیات نظار دررابطه با مدیریت شرکت ونتایج آن مسئولیتی ندارد اما  در رابطه با وظایف قانونی خود که به آنها اشاره شد مسئول و مکلف می باشد.
 5.  بررسی دفاتر و صندوق و سایر اسناد شرکتی برعهده هیات نظار است و هرگاه در این دفاتر و اسناد خطا یا بی نظمی شاهده شود این هیات باید در گزارش خود به مجمع عمومی به این موارد بپردازد. هم چنین در صورت مخالفت  با تقسیم سود از طرف مدیر عامل می توانند دلایل خود را ضمن این گزارش سالیانه  در مجمع عمومی مطرح کنند.
 6.  تا ١٥ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر یک از سهامداران می توانند شخصا" جهت دریافت صورت بیلان و صورت دارایی و گزارش هیات نظار به شرکت مراجعه کنند ویا این کار را توسط نماینده رسمی خود انجام دهند.
 7. تابعیت شرکت را تنها با اجماع آرا شرکا می توان تغییر داد.
 8. اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اكثریت عددی شركا كه دارای سه چهارم سرمایه هستند به عمل آید ممکن است در اساسنامه حد نصاب دیگری برای این منظوردر نظر گرفته شده باشد.
 9. افزایش سهم الشرکه در هیچ حالتی برای هیچ یک ازشرکا حالت اجباری ندارد.
 10. شركت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:
 11. وقتی كه شركت مقصودی را كه برای آن تشكیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممكن شده باشد.
 12. وقتی كه شركت برای مدت معینی تشكیل و مدت منقضی شده باشد.
 13. در صورتی كه شركت دچار ورشکستگی گردد.
 14. در صورت تصمیم عده ای از شركا سهم الشركه آنها بیش از نصف سرمایه شركت باشد.
 15. در صورتی كه به واسطه ضررهای وارده نیمی از سرمایه شركت از بین رفته و یكی از شركا تقاضای انحلال كرده و محكمه دلایل او را موجه دیده و سایر شركا حاضر نباشند سهمی را كه در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شركت خارج نمایند.
 16. در مورد فوت یكی از شركا اگر دراساسنامه پیش بینی شده باشد.
 17. در هر موقع كه تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شركت یا تمدید مدت شركت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شركت (حتی در مواردی كه انحلال به دلیل اتمام مدت فعالیت شركت صورت می گیرد) و تعیین كیفیت تفریق حساب یا تبدیل شركا یا خروج بعضی از آنها از شركت یا تغییر اسم شركت اتخاذ شود مقررات مربوطه لازم الرعایه است.
 18. در شركتهای سهامی و شركتهای با مسئولیت محدود و شركتهای تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شركت است مگر آنكه اساسنامه یا اكثریت مجمع عمومی شركت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
 19. هر شركت تجارتی ایرانی مذكور در این قانون تجارت و هر شركت خارجی كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 تشکیل شده مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید كه با چه شماره ثبتی در ایران به ثبت رسیده و در غیر این صورت محکوم به پرداخت جریمه نقدی می گردد.
 20.  انتخاب بازرس در شركت با مسئولیت محدود به صورت اختیاری است.
 21.  انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شركت در شركت با مسئولیت محدود اختیاری است.
 22.  پس از تشكیل شركت با مسئولیت محدود حداكثر ظرف یك هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر كل) و پلمپ آنها در اداره ثبت شركت ها اقدام نمایند.

شركت مسئوليت محدود - نحوه اداره شركت مسئولیت محدود قلمرو اختيارات و مسئوليت مديران

مدیر یا مدیران

براساس ماده 101 قانون تجارت شركت با مسئولیت محدود به وسیله یك یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف كه از بین شركا یا خارج برای مدت محدود یا نامحدودی معین می شوند اداره می گردد.

مدیرغیر موظف مدیری است كه در قبال كار خود دستمزدی از شركت نمی گیرند و مدیران موظف درقبال كار خود از شركت حقوق دریافت می کنند. درتمام شركت ها اولین مدیران توسط مجمع عمومی موسسین و ضمن شركت نامه به امضا موسسین تعیین می شوند و درمراحل بعد توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. هرگاه مدیرحین تنظیم وامضای شركت نامه معین نشده باشد انتخاب او به موجب سندی دیگر می تواند به اكثریت آرا باشد چه این اقدام مشمول ماده ١٠٦ ق.ت. است كه به اداره شركت مربوط می شود. به موجب این ماده تصمیمات راجع به شركت باید با اكثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. مشكلی كه مطرح می شود این است كه هر گاه اكثریت مزبور حاصل نشود وضع شركت چه خواهد شد. بخصوص در فرضی كه شركت فقط دارای دو شریك است كه هر یك نصف سرمایه را دارند و در مورد مدیریت شركت توافق نمی كنند آیا شركت باید منحل شود یا هر یك از شركا مدیر تلقی خواهند شد.

برای عزل مدیران اگر در اساسنامه مقرراتی پیش بینی شود باید آن مقررات رعایت گردد و درغیراین صورت فقط به شرط حضور اكثریت شرکا اقدام می شود در مورد حدود مسئولیت مدیران در برابر شركا براساس قوانین مربوطه عمل می شود.

حدود اختیارات مدیران

باتوجه به مقررات مدیران شركت همه اختیارات لازم برای نمایندگی و اداره شركت را خواهند داشت مگر اینكه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد - هر قراردادی راجع به محدود كردن اختیارات مدیران كه در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است.

رابطه مدیران با شرکت مانند رابطه وکیل با موکل است لذا هر اقدامی از طرف مدیران با قصد نیابت از طرف شركت نافذ است.در این رابطه دو ماده قانونی وجود دارد که اولی مربوط به اختیارت وسیع مدیران در شرکتهای سهامی است و دومی محدود کردن این اختیارات در اساسنامه .بر این اساس هرگاه مدیر شركتی چكی به مبلغ صد میلیون ریال صادر كند كه در اساسنامه شركت اختیارات در امضای اسناد تعهد آور تا مبلغ ده میلیون ریال باشد . اگر شرکت سهامی باشد ،مسئول پرداخت این سند شرکت است و اگر نه مسئولیت شركت تا حدودی است كه در اساسنامه ذكر شده و مازاد بر آن را خود مدیر باید برعهده بگیرد.

امتیازات ثبت شرکت 

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود تنها به دو عضو اصلی نیازمندید.

معرفی سالانه اعضا و تنظیم و تایید صورتجلسه الزامی ندارد.

نقائص ثبت شرکت با مسئولیت حدود:

ممکن است در گرفتن تسهیلات از بانکها با مشکل مواجه شوید.

امکان شرکت در مناقصات ومزایدات برای این نوع شرکت ها محدود است.

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدت زمان ثبت شرکت  با مسئولیت محدود به طور میانگین برابر با 30 روز کاری از زمان  تجمیع و ارائه مدارک  می باشد.

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 اولین مرحله از مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود تجمیع و تکمیل مدارک به شرح ذیل می باشد:

 1.  کپی مدارک شناسایی برابر اصل شده موسسین شرکت.
 2. اصل گواهی عدم سوپیشینه برای همه موسسین ( مراجعه به دفاتر پلیس 10+)
 3. ارائه اطلاعات برای درج در مدارک شرکت از قبیل موضوع فعالیت ،آدرس و کدپستی ، میزان سرمایه ،نسبت تقسیم سهم الشرکه بین اعضا ، سمت اعضا و نام صاحبان امضای اوراق بهادار و اداری.
 4. تنظیم اسناد و اوراق رسمی  ثبت شرکت

نحوه ثبت سامانه ای شرکت

 1. ورود  به سایت sherkat.ssaa.ir در وهله اول..
 2.  در سمت چپ صفحه به قسمت سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات رجوع نمائید.
 3. اطلاعات خود را به طور کامل درج  نمائید و دراین خصوص میتوانید از فیلم آموزشی  که در سایت قرار داده شده استفاده کنید.

مراحل ثبت نام

 1.  درج دقیق کلیه اطلاعات متقاضی وکیل او در پرونده الکترونیک.
 2. جهت تعیین نام اسامی مد نظر را (پنج نام منتخب) به ترتیب اولویت وارد سامانه کنید  اسامی از سه کلمه با ریشه فارسی تشکیل می گردند.
 3. با کلیک بر روی گزینه "سرمایه نقدی" سرمایه شرکت را وارد می کنیم. (حداقل سرمایه اولیه صد هزار تومان  می باشد).
 4. در مرحله بعد اسامی اعضاء شرکت را به ترتیب با اطلاعات دقیق شناسنامه ای و سهام مورد نظر وارد می کنیم .رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل ، عضو هیات مدیره.
 5. در این قسمت سمت افراد و صاحبان امضا مشخص می شودو روی گام بعدی کلیک می کنید.
 6. در گام بعدی نوع روزنامه رسمی به درخواست موکل "ابرار "یا" جمهوری اسلامی" انتخاب می شود.
 7.  رونوشتی از اطلاعات مدارک تنظیم شده در خواستی از طریق سامانه وارد می شود به ترتیب ،صورتجلسه ،اساسنامه ، شرکتنامه و تقاضانامه شرکت.

و پس از بازدید مجدد از اطلاعات وارد شده گزینه" پذیرش نهایی " را انتخاب کرده برگه رسید پذیرش اینترنتی را دریافت می کنیم.(توجه :در صورت انتخاب گزینه "پذیرش نهایی" هیچ تغییرات قابل اعمال در پرونده نمی باشد).

ظرف دو الی سه روز کاری نام ها مورد بررسی قرار گرفته و یکی از اسامی انتخاب می گردد .در صورت رد نام باید با موکل تماس گرفته برای ارائه اسامی جدید اقدام نمایند.

پس از تایید یکی از اسامی مدارک آماده امضا توسط اعضاء شرکت می باشد.دو نسخه کپی از مدارک تایید شده از طریق سامانه ثبت را باید اعضا شرکت با امضا تایید نمایند.

تکمیل مدارک برای ارسال پستی  :

 1. نسخه از مدارک امضا شده توسط کلیه موسسین شرکت
 2. کپی برابر اصل شده مدارک شناسایی افراد
 3. گواهی عدم سو پیشینه کیفری  اعضا
 4. یک برگه از تایید نام و برگه رسید پذیرش اینترنتی

کلیه مدارک داخل پوشه پستی کامل پانچ شده توسط کارشناس ارسال پستی انجام می شود.پس از ارسال پستی شماره مرسوله باید از طریق سامانه وارد پرونده شود.

پس از 10 روز کاری از طریق سامانه با شماره رهگیری  نتیجه را پیگیری می کنیم در صورت صدور پیش آگهی ،یک نسخه از پیش آگهی و رسید پذیرش اینترنتی توسط وکیل پرونده ومراجعه به  اداره ثبت شرکتها ، اصل آگهی و اسناد تایید شده را درخواست می کنند.

در صورت بروز هر نوع نقص یا درخواست مجددی پس از تایید نام ،توجه داشته باشید باید در حین درخواست شماره پیگیری و تاریخ تایید نام قبلی را با نام تایید شده را وارد کنیدتا تغییرات با تایید نام سابق انجام پذیرد.(مدت زمان انجام هر نوع رفع نقص 10 الی 12 روز کاری ).

پس از دریافت آگهی ثبت و اسناد تایید شده شرکت توسط وکیل ،اقدام برای واریز مبلغ روزنامه رسمی از طریق سایت (اینترنتی)و دریافت روزنامه رسمی شرکت طی 5 الی 7 روز کاری می باشد.مدارک ثبت شرکت با مسولیت محدود با روزنامه رسمی آماده تحویل به موکل می باشد.

شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود

چرا شرکت ثبت می کنیم؟

شرکت ثبت برای اینکه چند شریک و یا شخص منافع و مسئولیت های مشترک تعریف کنند شرکت ثبت می کنند. بر اساس تقسیم تعهدات و توافقات اعضاء ثبت کننده شرکت مسئولیت ایجاد می شود. جدی شدن یک فعالیت و کسب معمولا نیازمند ثبت شرکت است.

ثبت یک شرکت به 2 صورت قابل انجام است

 1. توسط خودتان.
 2.  توسط وکیل.

در انتهای صفحه جدول مقایسه ثبت شرکت توسط خودتان و وکیل را بصورت کامل تشریح کرده ایم.

شرایط لازم اولیه جهت ثبت

 1. حداقل 2 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند (18سال تمام)
 2. هر دو عضو شرکت باید سهامدار باشند، حتی 1 درصد.
 3. حداقل سرمایه شرکت باید 100.000 صد هزار تومان باشد (این مبلغ جایی واریز نمی شود و اسمی است.)
 4. داشتن آدرس و کد پستی حقیقی (آدرس اعلام شده می تواند مسکونی باشد)

این شرکت به درد چه فعالیت هایی می خوره؟

 1. کلیه امور بازرگانی، مهندسی، صنعتی، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف.
 2. به طور کلی محدودیت فعالیتی ندارد.

معایب و محاسن شرکت با مسئولیت محدود

معایب شرکت با مسئولیت حدود

 1. بعضی از بانکهای خصوصی به این شرکتها وام نمی دهند.
 2.  معمولا نمی توان با این شرکت در مناقصات دولتی شرکت کرد.

محاسن شرکت با مسئولیت محدود

 1. فقط نیاز به 2 عضو اصلی دارد.
 2.  هر سال نیاز به معرفی اعضاء ندارد و تنظیم صورتجلسه و تایید، ثبت آن نیاز ندارید.

مالیات شرکت با مسئولیت محدود چگونه است؟

یک اشتباه بزرگ بین اکثر متقاضیان ثبت شرکت رخ می دهد. آن هم اینست که چون اسم شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت محدود دارد پس مسئولیت کمتری نسبت به شرکت های دیگری مثل سهامی خاص دارد.

اما محاسبه مالیات شرکت ارتباطی با نام شرکت ندارد.

در ابتدا باید بدانید که بر روی شرکت شما 2 نوع مالیات دارید که باید به آن توجه کنید.

مالیات بر عملکرد شرکت

مالیات بر عملکرد شرکت بدین صورت است که هر 12 ماه یکسال مالی نامیده می شود، در هر سال مالی برای شرکت چند بعد مالی دارد.

 1. هزینه‌های شرکت:  (مانند قبوض، حقوق پرسنل، اجاره دفتر، هزینه های ایاب ذهاب، تنخواه شرکت، و کلیه هزینه هایی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت برای سرپا ماندن نیاز دارد.
 2. سود حاصل از خدمات یا فروش: سود با درامد متفاوت است. شما زمانی سود کرده اید که درامد حاصل از فروش یا خدمات را از کل هزینه های انجام شده در یک سال مالی کسر کنید.

پرداخت مالیات از سود حاصل در یک سال مالی: خوب شما سود کردید، بر اساس جدول تعرفه مالیاتی (بر اساس نوع فعالیت شرکت) درصدی از سود را به اداره مالیات معرفی و در پایان سالی مالی در دفاتر مالی شرکت اظهار می کنید.

اگر فقط شرکت ثبت کردید و هیچ کاری با آن انجام ندادید، هیچ مالیاتی به شما تعلق نمی گیرد. اما اظهار عدم فعالیت و پلمپ دفاتر مالی شرکت ضروری بوده و اگر انجام ندهید احتمال جریمه وجود دارد.

در نتیجه: مالیات بر اساس عملکرد شرکت می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده

این مالیات بر اساس فروش یا خدمات شما محاسبه می شود، بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده فروشنده طبق درصد معین شده در هر سال (امسال 1393 %8 می باشد) موظف است از خریدار دریافت و به اداره مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود به قرار زیر می باشد:
 1. کپی شناسنامه و کارت ملی (برابر اصل شده محضری) همه اعضاء شرکت.
 2.  گواهی عدم سوء پیشینه بروز (از پلیس+10 می توانید درخواست دهید) همه اعضاء.
 3.  ارائه مجوزهای کاری در صورت مجوزی بودن موضوع شرکت.

مجوزهای شرکت

اگر در موضوع فعالیت شرکت اسامی مانند ( کلیه خدمات نرم افزاری، حمل و نقل، معادن، حقوقی و ...) نیاز به ارائه مجوز دارند.

مدت زمان لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

1 ماه و نیم از زمان تکمیل مدارک و تشکیل پرونده

فرایند ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اقداماتی که توسط شما انجام می شود

 1.  تماس با موسسه حقوقی بین الملل و هماهنگی جهت بستن قرارداد.
 2. تکمیل مدارک و اطلاعات اولیه مورد نیاز.
 3. امضاء اوراق توسط سهامداران و اعضاء شرکت.

اقداماتی که توسط موسسه حقوقی بین الملل انجام می شود

 1. تکمیل مدارک درخواستی شرکت.
 2. تعیین 5 نام شرکت به ترتیب اولویت.
 3. تعیین سهام سهامداران.
 4. مشخص نمودن نوع تصدی اعضا.
 5. تعیین میزان سرمایه.

ثبت در سامانه اطلاعات و گرفتن پذیرش اینترنتی

 1. اخذ نام از سامانه.
 2. گرفتن امضا اعضاء در مدارک اصلی شرکت.
 3. مراجعه وکیل با پیش آگهی برای گرفتن پرونده و شماره ثبت.
 4.  تحویل مدارک به شما.

شباهتها و تفاوتهای شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود

 1. ثبت شرکت با مسئولیت محدود با حضور دو نفر و شرکت سهامی با حضور حداقل 3 نفر به انجام می رسد.
 2. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یکسان بوده و برابر با یک میلیون ریال است.
 3.  درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی افتتاح حساب ارائه شود و 65% باقیمانده سهام درتعهد سهامداران می ماند. اما در شرکت با مسئولیت محدود احتیاجی به واریز مبلغ نمی باشد.پ
 4. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
 5. مدیریت مدیران در شرکت سهامی برای دو سال پابرجاست و بعداز آن می تواند تمدید شود این مدت برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود به شکل دائم بوده مگر اینکه در اساسنامه برای آن مدتی در نظر گرفته شود.
 6. درشرکت سهامی خاص انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
 7. شرایط رسیدن به حدنصاب درمجامع عمومی درشرکت سهامی خاص آسانتر ودر شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت دشوارتر می باشد.
 8. هیات ناظر بر مجامع عمومی شرکت سهامی خاص نظارت دارد اما وجود این هیات برای شرکت با مسئولیت محدود تنها در صورتی ضصروری است که تعداد اعضا بیش از 12 نفر باشد.
 9. شرکت در افزایش سرمایه هم در شرکت سهامی خاص و هم در شرکت بامسئولیت محدود اجباری نیست.
 10. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نقدی بوده وبه سهام بدل نمی شود و شرکاء فقط نسبت به سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند.
 11. هیات مدیره در شرکت سهامی خاص از بین سهامداران انتخاب می شود. مدیرشرکت با مسئولیت محدود  بصورت موظف یا غیر موظف از بین شرکاء یا از خارج  از آنها انتخاب می شوند .
 12.  تقسیم سود در شرکت سهامی خاص براساس تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود براساس سرمایه شرکاء انجام می شود که در این نوع شرکت می توان در اساسنامه تصمیم دیگری اتخاذ نمود.
 13. سهامدار در شرکت سهامی خاص به اندازه تعداد سهام خود دارای حق رای است و در شرکت با مسئولیت محدود افراد به نسبت سرمایه خود در شرکت از حق رای برخوردارند.
 14. تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود برعهده شرکا است اما در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود

نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

جهت آشنایی خوانندگان محترم متن اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را برای استفاده عموم ارائه میگردد.

اساسنامه

شرکت (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت

تاریخ ثبت

شناسه ملی

بسمه تعالی

اساسنامه شرکت (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت

تاریخ ثبت

ماده 1: نام و نوع شرکت:شرکت :با مسئولیت محدود

ماده 2: موضوع شرکت:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 3: مرکز اصلی شرکت....................................................................................................................................................................................

تبصره: هیئت مدیره میتواند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تاسیس و صورتجلسه را جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها تقدیم نماید.

ماده4: سرمایه شرکت یک ميلیون ریال نقدي است.

ماده 5: مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

ماده 6: تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.

ماده 7: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارند. مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد، مگر به موجب سند رسمی.

ماده 8: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت ده روز پس از انقضای مالی شرکت تشکیل، ولی ممکن است بنا به دعوت هر یک از اعضا هیئت مدیره یا شرکا مجمع عمومی، بطور فوق العاده تشکیل گردد.

ماده 9: دعوت برای تشکیل مجمع عمومی، توسط هریک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا احدی از شرکا بوسیله دعوت نامه کتبی یا درج آگهی، در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد، فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.

ماده10: در صورتی که کلیه شرکا در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور یابند، رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی و امضاء شرکا

ماده11: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده:

الف- استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و تراز نامه سالیانه شرکت و تصویب آن.

ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره.

ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.

د- انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس.

ماده 12: وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه.

ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.

ج- افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.

د- تصویب ورود شریک یا شرکا جدید به شرکت.

ماده 13: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 14: هیئت مدیره موسسه مرکب از دو نفر خواهد بود که توسط مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین شرکا و یا از خارج، انتخاب می شوند.

ماده 15: هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضا خود سمت های دیگری تعیین نماید.

ماده 16: هیئت مدیره نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید، مخصوصا در موارد زیر:

امور اداری از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم سالیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجمع عمومی، ادا دیون و وصول مطالبات، تاسیس شعب، واگذاری و قبول نمایندگی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران، عقد هر گونه پیمان با شرکت ها و بانک ها و ادارات و اشخاص، خرید و فروش و اجاره اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و به طور کلی وسایل مورد نیاز و همچنین معاملات بنام و حساب شرکت، مشارکت با سایر شرکت ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانک ها و اشخاص و شرکت ها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک ها، دریافت وجه از حساب های شرکت، صدور ظهر نویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها، هزینه ها، مرافعات چه شرکت مدعی باشد و چه مدعی علیه، در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوج به دادگاه های صالحه ابتدایی و استیناف و دیوان عالی کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش اختیارات فوق محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیشرفت شرکت اتخاذ نماید، معتبر می باشد.

ماده 17: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثزیت اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آرا معتبر است.

ماده 18: دارندگان حق امضا در شرکت: دارندگان حق امضا اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات،، اسناد تعهدآور و قراردادها را هیئت مدیره تعیین می کند.

ماده 19: هر یک از اعضا هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات و هم چنین حق امضا خود را به هر یک از شرکا برای هر مدت که صلاح بداندتفویض نماید و هم چنین می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده 20: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به اسفند ماه همان سال همان سال خاتمه می یابد. به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت است.

ماده 21: تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی هزینه های اداری- حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پرداخت و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است؛ به نسبت سهم الشرکه، بین شرکا تقسیم خواهد شد.

ماده 22: فوت یا محجوریت هر یک از شرکا باعث انحلال شرکت خواهد شد و وارث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور میتواند به شرکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شریک دیگری منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده 23: انحلال شرکت- شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد.

ماده 24: در صورتی که مجمع عادی فوق العاده شرکا رای به انحلال شرکت دهد؛ یک نفر از بین شرکا و یا خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت می باشد.

ماده 25: اختلافات حاصله بین شرکا شرکت از طریق حکمیت و داوری، حل و فصل خواهد شد.

ماده 26: در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است، مطابق مقررات قانون تجارت ایران و سایر قوانین موضوعه، عمل و رفتار خواهد شد.

ماده 27: این اساسنامه در 27 ماده و یک تبصره، تنظیم و به امضا کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضا شد.

نام و نام خانوادگی و امضا شرکا.

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود در ساعت — — روز.................اولین جلسه مجمع عمومی موسس شرکت با حضور کلیه شرکا در محل شرکت تشکیل تصمیمات ذیل به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفت.

1- اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره تنظیم و به تصویب کلیه شرکا شرکت رسید و ذیل تمام صفحات آن امضا شد.

2- اظهارنامه و شرکت نامه رسمی شرکت نیز امضا شد.

3- جهت انتخاب اعضا هیئت مدیره و دارندگان حق امضا اخذ رای به عمل آمد و در نتیجه:

......................................... به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و.......................... به سمت عضو هيات مديره برای مدت نامحدود انتخاب شدند .

هم چنین کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضا مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های اداری و عادی با امضا مديرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

4- هر یک از اعضا هیئت مدیره با امضا ذیل این صورت جلسه قبول سمت نمودند.

5- مبلغ یک ميلیون ریال نقدي سرمایه شرکت که از طرف کلیه شرکا پرداخت گردیده و تحویل مدیر عامل شرکت قرار گرفت و مدیر عامل با امضا ذیل این صورت جلسه وصول آن را اعلام می دارد.

6- به ............................................................. احدی از شرکا وکالت داده شده تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به پرداخت هزینه های قانونی و امضا ذیل ثبت دفتر اقدام نماید.

عدم سوپیشینه کیفری خود را اعلام و گواهی مینماییم که مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111و 126 و 147لایحه اصلاحی قانون تجارت نمیباشیم.

نام و نام خانوادگی و امضا شرکا

چگونه شرکت با مسئولیت محدود تاسیس کنیم

7مرحله تا ثبت شرکت با مسئولیت محدود

مرحله اول

تهیه مدارک بشرح ذیل

-فرم تعیین نام ( شماره 2) و فرم مشخصات اعضاء ( شماره 3 ) و فرم تکمیل پرونده.

-سه نسخه اساسنامه شرکت مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آنها توسط کلیه سهامداران

-دوبرگ تقاضانامه و  شرکتنامه

-فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران  وبازرسین برابر با اصل شده .

-تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره  و بازرسین از اداره تشخیص هویت (خیابان عباس صباحی)

-تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل :

مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت)

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل 14 قانون اساسی)

 ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کارشناس ثبت شرکتها

مرحله دوم 

الف – تکمیل یک نسخه اساسنامه ویک برگ ازتقاضانامه و  شرکتنامه با مداد وارائه به قسمت تاسیس جهت کنترل ورفع ایرادات

ب- تکمیل نهائی کلیه نسخه های  اساسنامه و تقاضانامه و  شرکتنامه پس از کنترل وگرفتن امضاء از سهامداران وبازرسین ذیل تمام صفحات اساسنامه وتقاضانامه وصورتجلسات ضمیمه  اساسنامه .

مرحله سوم

استعلام نام شرکت یا موسسه

1.تکمیل فرم شماره 2) بر طبق دستورالعمل تعیین نام 

جهت استعلام نام شرکت از اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری

2.فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی

مراجعه به واحد تعین نام جهت دریافت پاسخ

تذکــــر : نامهای تائید شده از تهران  از تاریخ تائید بمدت سه ماه اعتبار دارند در صورتی  که شرکت ظرف مدت مقرر ثبت نگردد نام تائید شده از درجه اعتبار ساقط میگردد ودر صورتی که متقاضی خواستار ادامه جریان ثبتی باشد بایستی پس از پرداخت هزینه تعیین نام  ، نام تائید شده را جهت تمدید تحویل قسمت تعیین نام  ثبت  شرکتها نماید.

مرحله چهارم 

پرونده توسط متصدی مربوطه کنترل و در صورتی که فاقد اشکال باشد  پس از دستور ثبت در دفتر اندیکاتور ثبت وجهت پرداخت حق الثبت به حسابداری مراجعه وسپس جهت ورود اطلاعات در سیستم برون سازمانی به متصدی تحویل میگردد وپس از ورود  اطلاعات متقاضی یا وکیل قانونی وی می بایست   نسبت به کنترل دقیق موارد وارده شده اقدام وذیل نسخه مربوطه امضاء نماید .

تذکر : پس از تائید صحت اطلاعات توسط متقاضی هر گونه تغییر اصلاح یا حذف واضافه در اطلاعات شرکت ممنوع بوده ومتقاضی می بایست پس از ثبت شرکت تقاضای تغییر در مشخصات را بموجب صورتجلسه قانونی درخواست نماید .

مرحله پنجم

ارسال اطلاعات پرونده از سیستم برون سازمانی به سیستم درون سازمانی وکنترل موارد وارده شده در سیستم با پرونده تشکیل شده توسط کارشناس ثبت شرکتها ودر صورتی که فاقد اشکال  باشد انجام مراحل  مورد نیاز در سیستم درون سازمانی توسط کارشناس تاسیس  تا اختصاص شماره ثبت به شرکت وصدور پیش نویش آگهی تاسیس توسط مسئول ثبت شرکتها .

مرحله ششم

ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها ذیل شماره ثبت اختصاص یافته در سیستم ومراجعه کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت یا وکیل رسمی ایشان ( با کارت شناسائی ) جهت امضاء ذیل دفتر.

مرحله هفتم

صدورآگهی تاسیس وارجاع پرونده به قسمت دفتر اندیکاتور جهت ثبت آگهی در دفتر مذکور  که پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور مسئول مربوطه یک نسخه از مدارک

اعم از اساسنامه – تقاضانامه و  شرکتنامه وصورتجلسات )تحویل متقاضی می نماید ونسخه های آگهی مربوطه به ارشاد (جهت معرفی به دفتر روزنامه محلی ودرج  آگهی درروزنامه ) بانک – شرکت و دفتر پستی ولیعصر ( جهت ارسال به روزنامه رسمی )به متقاضی تحویل میگردد  .

بدیهی است در صورت عدم مراجعه به موقع متقاضی به مراجع اعلام شده

(خصوصاً روزنامه رسمی ) وعدم درج آگهی در روزنامه اعتبار شرکت متزلزل

می باشد وواحد ثبت شرکتها ودفتر پستی هیچگونه تعهدی  در قبال عدم درج آگهی صادره دارا نمی باشد .

آدرس واحد پستی جهت ارسال آگهی به روزنامه رسمی  دفتر خدمات ارتباطی ولیعصر واقع در  چهارراه ابوحامد ابتدای بلوار  مهدیه سمت چپ می باشد.تلفن 2232939

توجــــه:

-طبق ماده  48  قانون مالیاتهای مستقیم مراجعه به دارائی جهت پرداخت دودر هزار سرمایه اولیه شرکت بابت حق  تمبر الزامی است.

-پلمپ دفاتر شرکت ظرف یکماه از تاریخ ثبت شرکت الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت

1.پرداخت هزینه های دولتی بابت تعیین نام و ابطال تمبر سرمایه و حق الدرج و حق الثبت به نام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

2.تکمیل فرم تعیین نام

3.دو برگ  تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  تقاضانامه  توسط کلیه سهامداران.

4.دو برگ  شرکت نامه شرکت با مسئولیت محدود  و تکمیل آن و امضاء ذیل  شرکت نامه  توسط کلیه سهامداران.

5. دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود  و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران . 6- دو نسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره  که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد .

7.دو نسخه صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد. .

8.فتوکپی شناسنامه ومونه صورتجلسه هیئت مدیره )ثبت شرکت ها  روش تعیین نام

9.کارت ملی  برابر اصل شده  کلیه سهامداران و در صورتیکه مدیر عامل خارج از اعضا ی هیئت مدیره باشد ( برابر اصل در مراجع قضائی یا دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد

10.فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین

11. معرفی نامه نمایندگان ، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند  و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی  تاسیس یا آخرین تغییرات آن .

12.تائیدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار ، مبنی بر غیر دولتی بودن آن .

تذکر: در صورتی که مقداری از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد( اموال منقول و غیرمنقول) ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری الزامی است و در صورتی که اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت قرارداده شود ارائه  مستندات مربوطه  ضروری است .

13.اخذ مجوز در صورت  نیاز  بنا به  تشخیص  کارشناس اداره ثبت شرکتها ( جدول مبانی اخذ مجوز فعالیت شرکت ها و موسسات غیر تجاری )

توضیح سریع ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در این مطلب به شما خواهیم گفت که شرکت با مسئولیت محدود چه شرایطی خواهد داشت و سعی کرده ایم همه چیز خیلی ساده و روان جهت شما موکلین و دوستان بیان شود.

چرا شرکت ثبت کنیم؟

ثبت شرکت پا برجایی و استقرار فعالیت شماست، فرابندی به سوی پایستگی و نگارش هدف والایتان در ایجاد روابطی اقتصادی در چهارچوبی قانونی و حقوقی، برای رسیدن به حجتی ماندگار با ثباتی حقیقی و آنچه در دورنمای ذهن زیبایتان می درخشد.

بر این اساس تقسیم تعهدات و توافقات اعضا در ثبت شرکت مسئولیت ایجاد می کند.جدی شدن یک فعالیت و کسب و کار معمولا"نیازمند ثبت شرکت است.

ثبت یک شرکت به 2 صورت قابل انجام می باشد.

1-توسط خودتان

2-توسط وکیل (موسسه حقوقی بین الملل)

تذکر:در انتهای مطالب جدول مقایسه ثبت شرکت توسط خودتان و موسسه حقوقی بین الملل را بصورت کامل شرح داده ایم.

شرایط و ضوابط لازم اولیه جهت ثبت شرکت

 1. حداقل 2 نفر عضو اصلی در شرکت که به سن قانونی رسیده باشند( باید 18 سال تمام شده باشد)
 2. برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود هر 2عضو شرکت میبایست جزء شرکا باشند(میزان سهم الشرکه اختیاری می باشد.)
 3. سرمایه شرکت برای به ثبت رسیدن باید حداقل یک میلیون ریال باشد(نیازی به واریز سرمایه در بانک نمی باشد)
 4. ارائه آدرس و کد پستی جهت ثبت شرکت (آدرس منزل نیز بلامانع می باشد)

این شرکتی که ثبت کردم به درد چه فعالیت هایی می خورد؟

 1. ارائه دهنده کلیه فعالیت های امور بازرگانی ، صنعتی و تولیدی، مهندسی و پیمانکاری، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف
 2. به طور کلی محدودیت جهت فعالیت در حوزه های مجاز و قانونی ندارد.

محاسن و معایب شرکت های با مسئولیت محدود در ایران

محاسن شرکت با مسئولیت محدود

 1. جهت ثبت، صرفا 2 نفر عضو اصلی کافی می باشد.
 2. سرمایه اعلامی واریز به بانک نمی شود.
 3. مدت فعالیت اعضای هیئت مدیره از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد و نیازی به آن نیست.
 4. انتخاب بازرس و بازرسین اختیاری است
 5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار، انتخاب بازرسین و مجمع عمومی سالیانه در هر سال نیازی نیست.

 

     معایب شرکت با مسئولیت محدود

 1. بعضی از بانکها جهت ارائه تسهیلات به چنین شرکت هایی مبادرت می ورزند(البته راه کار دارد)
 2. در بعضی از مناقصات نمی توان با این نوع شرکت ها در مناقصه های دولتی شرکت کرد.

(لازم به ذکر است با مشاوره تخصصی از کارگروه ثبتی ثبت شرکت و برند بین الملل مشکل ها حل می شود.)

مالیات شرکت های با مسئولیت محدود چگونه محاسبه میگردد؟

در جامعه ایران یک اشتباه فاحش وجود دارد و اکثر افراد فکر می کنند چون نوع شرکت با مسئولیت محدود می باشد، پس مسئولیت کمتری نسبت به دیگر شرکت ها مثل سهامی خاص و عام دارد. در صورتی که چنین نمی باشد و محاسبه مالیات شرکت ارتباطی به نام و نوع شرکت به هیچ عنوان ندارد.

در ابتدا باید بدانیم که شرکت با مسئولیت محدود 2 نوع مالیات دارد که باید به آنها توجه داشته باشیم

مالیات بر عملکرد شرکت با مسئولیت محدود

این مالیات بدین صورت می باشد که کلیه کارکرد سال مالی که از ابتدای فروردین ماه تا انتهای اسفند ماه یکسال مالی نامیده می شو د. در هر سال مالی برای شرکت چند بعد مالی وجود خواهد داشت.

 1. هزینه های شرکت: مانند قبوض، هزینه های ایاب ذهاب و شارژ ساختمان، حقوق کارمندان، اجاره دفتر و هزینه های پیش بینی نشده برای ماندگاری شرکت نیاز می باشد.
 2. سود حاصل از فروش کالا یا خدمات: سود در کانون مالیاتی با در آمد متفاوت می باشد.شما زمانی سود کرده اید که در آمد های حاصل از فروش کالا یا خدمات را از کل هزینه ها کسر و مانده سود یک سال مالی شما می شود.

 

پرداخت مالیات از سود حاصل از یک سال مالی شرکت:

 • شما در شرکت یک میزان ریال در آمد داشته اید و از میزان در آمد حاصل شده هزینه های شرکت کسر می گردد که مانده سود می باشد و بر اساس جدول تعرفه مالیاتی و نوع فعالیت شرکت، درصدی از سود حاصله مالیات بر عملکرد شما یا به صورت ساده تر مالیات بر درآمد شما می شود که طبق دفاتر مالی و اظهارنامه مالیاتی شرکت ممیزی دارایی مالیات بر عملکرد شما را محاسبه می نماید.
 • صورتی که شرکت کارکرد نداشته باشد (در آن سال مالی) ارائه دفاتر و اظهار نامه مالی به دارایی الزامی می باشد.
 1. مالیات بر ارزش افزوده
 2. مالیات طبق فروش کالا یا خدمات شما محاسبه می گردد. بر اساس قانون سازمان مالیاتی کشور مالیات بر ارزش افزوده فروشنده طی درصدی معین در هر سال(که امسال 8 در صد می باشد)موظف است زمان فروش کالا یا خدمات از خریدار دریافت و هر سه ماه یکبار به اداره مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نماید(به نوعی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده فروشنده یک امانتدار می باشد)

مدارک جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. گواهی عدم سوء پیشینه بروز(از آگاهی یا پلیس+10) کلیه اعضای هیئت مدیره شرکت.
 2. کپی اسناد هویتی (شناسنامه و کارت ملی) برابر اصل محضری،هر اعضا هیئت مدیره و شرکا.
 3. ارائه موافقت اصولی یا مجوز فعالیت کاری در صورت نیاز.

مجوز های فعالیت شرکت با مسئولیت محدود

اگر درنام و یا موضوع فعالیت شرکت (حمل و نقل، حقوقی، پزشکی، ...) قید شده باشد نیاز به موافقت اصولی و یا مجوز دارند.

مدت زمان ثبت شرکت

مدت زمان ثبت شرکت در تهران و استان البرز شهر کرج متغیر می باشد و  با توجه به حجم پرونده و فصلهایی که در جهت پلمپ دفاتر می باشد این زمان، کم و زیاد می گردد که در صورت نیاز در همان مقطع می توانید استعلام مدت زمان ثبت شرکت را از موسسه حقوقی بین الملل درخواست نمایید.

فرایند ثبت شرکت با مسئولیت محدود

اقداماتی که توسط شما جهت ثبت شرکت انجام می شود:

 1. تماس با موسسه حقوقی بین الملل (دپارتمان ثبت شرکت و برند) جهت هماهنگی و مشاوره های لازم و درخواست جلسه حضوری و یا غیر حضوری برای منعقد شدن قرارداد در مؤسسه ثبت شرکت
 2. تکمیل مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت و اطلاعات اولیه مورد نیاز
 3. امضاء کلیه اوراق و اسناد شامل (شرکت نامه، تقاضا نامه، اساسنامه و صورتجلسه موسسین) و اقرارنامه توسط شرکاء و اعضای شرکت

اقداماتی که در حوزه ی ثبت شرکت با مسئولیت محدود توسط کارگروه تخصصی مجموعه پایش انجام می شود:

 1. تدوین و تکمیل کلیه مدارک های درخواستی جهت ثبت شرکت
 2. تعیین و انتخاب 5  نام شرکت با توجه به نوع فعالیت شرکت و به ترتیب اولویت (در صورت صلاحدید موکل گرامی)
 3. مشخص نمودن سهم الشرکه شرکاء شرکت
 4. مشخص نمودن سمت اعضای هیئت مدیره و حق امضای مجاز شرکت
 5. میزان تعیین شده سرمایه شرکت
 6. ثبت در سامانه اطلاعات اداره ثبت شرکت ها در استان البرز شهر کرج و تهران و گرفتن پذیرش
 7. تکمیل و ثبت مدارک و امضاء کلیه اعضا در مدارک اصلی شرکت
 8. پیگیری و انجام کلیه امور حقوقی و اداری در اداره ثبت شرکت های استان البرز شهر کرج و تهران
 9. دریافت پیش آگهی برای گرفتن پرونده وشماره ثبت شرکت
 10. تحویل مدارک به شما(با کمترین زمان ممکن)

جدول مقایسه انجام مراحل و فرایند ثبت شرکت توسط کارگروه ثبت موسسه حقوقی بین الملل  و خودتان

اقدامات لازم (نمی توانید آنها را انجام ندهید)  پس از ثبت شرکت با مسئولیت محدود

 1. پلمپ دفاتر قانونی(دفاتر مالیاتی)
 2. تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی
 3. تشکیل پرونده ارزش افزوده(در صورت نیاز)

تغییرات و مواردی که در اثر تصمیمات اعضا بعد از ثبت شرکت رخ می دهد(صورتجلسات)

کلیه امور حقوقی و اقدامات ذیل بر اساس نیاز شما می تواند به تغییرات شرکت منجر گردد :

 1. تغییر آدرس شرکت : درصورتی که قصد تغییر مکان شرکت را دارید
 2. تغییر و یا الحاق به موضوع شرکت : در صورتی که نیاز به اضافه کردن موضوع فعالیت در اساسنامه دارید و یا اینکه فعالیت شرکت را می خواهید به طور کلی تغییر دهید.
 3. تغییرو ترمیم اعضای هیئت مدیره شرکت : در این خصوص می توانید اعضای هیئت مدیره شرکت خود را افزایش دهید و یا کاهش دهید و نفرات جدید جایگزین نمایید.
 4. تغییر سرمایه ثبت شده شرکت : در این تغییرات می توانید منبع سرمایه شرکت خود را افزایش و یا کاهش دهید.
 5. تغییرات در نقل و انتقال سهم الشرکه  و خروج و  ورود شرکاء :می توانید خروج و یا ورود شریک جدید داشته باشید و یا سهم الشرکه هر عضو را کاهش و یا افزایش دهید.
 6. تغییر امضای مجاز شرکت : می توانید حق امضاءمجاز را به هریک از دیگر نفرات اعضای هیئت مدیره واگذار نمایید.
 7. درخواست روزنامه رسمی شرکت و کپی برابر با اصل مدارک شرکت : در صورت مفقود شدن اسناد شرکت می توانید مجددا" کپی برابر با اصل آنها را دریافت نمایید.

جدول قیاس بین روش و نحوه ثبت شرکت توسط موسسه حقوقی بین الملل و خودتان

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

در صورتی که مراحل انجام ثبت توسط مجتمع بین الملل انجام گردد

در صورتی که مراحل ثبت توسط خود شما انجام شود

تنظیم و تکمیل مدارک

اقدام به تدوین و تکمیل کلیه اسناد شرکت (شرکتنامه، تقاضانامه، صورتجلسه مؤسسین و هیئت مدیره) و تدوین تخصصی موضوع شرکت

با توجه به مسائل حقوقی در حوزه ثبت شرکت تنظیم این مدارک بسیارسخت و تخصصی می باشد ترجیحاً توسط یک فرد کارشناس یا حقوقدان انجام شود

ارجاع به سیستم سامانه

ارجاع به سامانه ثبت شرکت با توجه به نوع مدارک و اعضاء شرکت و نوع فعالیت شرکت و پیگیری از کارشناس اداره ثبت شرکتها

ارجاع به سامانه ثبت شرکتها (امکان اخطار و رد مدارک با موضوع شرکت)

تایید نام شرکت در شرف تاسیس

با توجه به تجربه کارشناسان مجتمع بین الملل تایید اسم بالای 90درصد در همان مرحله انجام میگیرد و ابلاغیه نام شرکت گرفته می شود در صورتیکه اسم اعلامی توسط کارشناس باشد

مراجعه به سامانه و گرفتن ابلاغ نام که در صورت رد شدن نام مجدداً پرونده 10روز به تاخیر خواهد افتاد

چاپ مدارک شرکت (پس از تایید نام توسط کارشناس اداره)

کلیه مدارک شرکت (شرکتنامه،تقاضانامه صورتجلسه ها) پرینت گرفته می شود و به امضاء کلیه اعضای شرکت خواهد رسید

امکان رد مدارک (ابلاغیه عدم تنظیم درست ) و ثبت نام شرکت از نو

پست مدارک شرکت در شرف تاسیس

بعد از تکمیل مدارک ارسال به اداره ثبت شرکتها و بعد از تایید مدارک ارسالی و بررسی اصل مدارک به تایید کارشناس می رسید

در صورت تایید مدارک ارسال به اداره ثبت شرکتها و پیگیری جهت تایید کارشناس

ثبت شماره مرسوله ثبت شرکت در صورتی که نقص در پرونده نباشد

در سامانه ثبت شرکتها شماره مرسوله پستی درج و منتظر آگهی شرکت می مانیم

در سیستم سامانه ثبت شرکتها شماره مرسوله پستی درج و منتظر آگهی شرکت می شوید

صدور پیش آگهی شرکت با مسئولیت محدود از طریق سیستم

ابلاغیه ثبتی از طریق سیستم سامانه تحویل وکیل مجتمع بین الملل می گردد و وکیل به قسمت دفترنویسی مراجعه می کند و پرونده ثبت،دفترنویسی می شود.

شخص باید ابلاغیه ثبتی را گرفته و شخصاً به اداره ثبت شرکتها مراجعه و مراحل کاری را انجام دهد

تحویل مدارک ثبت شرکت واتمام پرونده

دریافت پرونده ثبت شرکت از اداره و تحویل به موکل محترم

خود شخص می بایست اقدام به دریافت پرونده از اداره ثبت شرکتها نماید و کارهای اداری مانند دفترنویسی و پرینت و امضاء را انجام دهد بعد آگهی و اوراق را دریافت نماید.