پس از به  پایان رسیدن فرایند  ثبت شرکت و تخصیص شماره ثبتی و شناسه ملی چنانچه سهامداران و هیئت مدیره شرکت قصد ایجاد تغییر در شرکت را داشته باشند طی مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با تمام و یا اکثریت حضور شرکا یا صاحبان سهام در این مورد اتخاذ تصمیم می نمایند. هرگونه ثبت تغییرات شرکتازقبیل  تغییر نام ، تغییرآدرس،تغییر یا الحاق به موضوع ،  انحلال، ورود و خروج شریک ،افزایش و یا کاهش سرمایه ،تبدیل سهام بانام به بی نام ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرس ،تعیین حق امضاء و ... در مجامع ذیل قابل تصویب می باشد.

مجمع عمومی فوق العاده

این مجمع در موارد و شرایط ذیل درثبت تغییرات شرکت ها تصمیم گیری می نماید :

افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند باورود وخروج شریک برگزارشود).

اصلاح مفاد اساسنامه که می تواند شامل :تغییرآدرس ،تبدیل سهام بی نام به بانام ،نقل و انتقال سهام و یاسهم الشرکه ،تاسیس شعبه ،افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورودشرکا و خروج شرکا و سایرمواردی که طبق قانون تجارت درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می تواند برگزار شود.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مبنی برانتخاب مدیران و بازرسان ، تعیین سمت مدیران و حق امضاء می باشد.

نکته :تصویب ترازنامه سالیانه که می تواند در مجمع عادی سالیانه در چهار ماهه اول سال برگزار شود در  حیطه صلاحیت و مخیرات  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هم می تواند برگزارکرد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت تغییرات شرکت

 1. ارائه کپی اساسنامه شرکت.
 2. ارائه روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت.
 3. ارائه فهرست اسامی  شرکا یا سهامداران  با میزان سهام یا سهم الشرکه ایشان.
 4. ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه تمامی موسسین.
 5. ارائه اصل مدارک شناسایی اشخاص در حال خروج  و حضور جهت امضاءدر دفاتر اداره ثبت شرکت ها.
 6. در صورت انحلال شرکت حضور تمامی شرکا و مدیر تسویه ضروری می باشد..

به صورت خلاصه انواع صورتجلسه تغییرات شرکت‌ها به شرح زیر می‌باشد:

 1.  صورتجلسه تغییرات محل شرکت.
 2.  صورتجلسه تغییرات موضوع فعالیت شرکت.
 3. صورتجلسه تغییرات الحاق به موضوع شرکت.
 4. صورتجلسه تغییرات اسم  شرکت.
 5. صورتجلسه تغییرات افزایش سرمایه شرکت.
 6. صورتجلسه تغییرات کاهش سرمایه.
 7. صورتجلسه تغییرات ورود شریک یا سهامدار جدید به شرکت.
 8. صورتجلسه تغییرات خروج شریک یا سهامدار.
 9. صورتجلسه تغییرات نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه.
 10. صورتجلسه تغییرات انتخاب اعضای هیئت‌مدیره.
 11. صورتجلسه تغییرات انتخاب بازرسین (سهامی خاص)
 12. صورتجلسه تغییرات تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی (سهامی خاص)
 13. صورتجلسه تغییرات اصلاح مفاد اساسنامه شرکت.
 14. صورتجلسه انحلال شرکت.
 15.  صورتجلسه تاسیس یا انحلال شعبه.
 16. صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی.
 17. صورتجلسه تغییرات تبدیل نوع سهام ( با نام به بی نام و بالعکس)
 18. صورتجلسه تغییرات یا تمدید مدیر تصفیه.

صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت

وفق  ماده ۱۰۶ قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی مبتنی بر یکی از امور  زیر باشد، یک نسخه از صورت‌جلسه مجمع باید جهت ثبت به‌ مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال گردد:

 1. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان‌.
 2. تصویب ترازنامه‌.
 3. کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه‌.
 4. انحلال شرکت و نحوه‌ی تصفیه آن‌.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت انواع تغییرات شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

 1. رونوشت  آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت.
 2. رونوشت آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت.
 3. رونوشت شرکتنامه یا تقاضانامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 4. رونوشت شناسنامه وکارت ملی تمام شرکاء و هیئت مدیره شرکت ( یا نماینده شخص حقوقی )
 5. کپی برابر با اصل  شده شناسنامه و کارت ملی شرکاء یا هیئت مدیره جدید شرکت.
 6. در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، رونوشت آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی ،هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی.
 7.  کامل نمودن  فرم اطلاعات مورد نیاز شرکت

مدارک مورد نیاز جهت تنظیم صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

 1. فتوکپی آگهی یا روزنامه رسمی تاسیس شرکت.
 2. فتوکپی آگهی یا روزنامه رسمی تغییرات شرکت.
 3. فتوکپی اظهارنامه ثبتی شرکت (پشت و رو)
 4.  ارائه اسامی  آخرین سهامداران شرکت در صورت داشتن نقل و انتقال از تاریخ ثبت.
 5. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه سهامدران و هیئت مدیره و بازرسین شرکت (یا نماینده شخص حقوقی)
 6. فتوکپی برابراصل شناسنامه و کارت ملی سهامداران یا هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت.
 7. در صورتی که شرکای جدید اشخاص حقوقی باشند، فتوکپی آخرین روزنامه رسمی شرکت واحکام نمایندگی اشخاص حقوقی هیئت رییسه و هیات مدیره و سهامدارن اشخاص حقوقی.
 8. پر کردن  کاربرگ اطلاعات مورد نیاز شرکت.

 مراحل ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

 1.  ارجاع  مدارک و تکمیل فرم اطلاعات طبق تغییرات درخواستی توسط متقاضی.
 2. تهیه صورتجلسه تغییرات شرکت.
 3. ارسال صورتجلسهتغییرات و وکالت نامه جهت امضاء.
 4. به  امضا  رساندن و ممهور کردن صورتجلسات تغییرات و وکالت نامه توسط متقاضی.
 5.  ارسال صورتجلسات تغییرات امضا شده توسط درخواست کننده.
 6.  انجام ثبت نام الکترونیک در سامانه مربوطه.
 7. ارسال  پستی صورتجلسات به اداره ثبت شرکتها.
 8. پیگیری روند اداری  ثبت تغییرات شرکت از اداره ثبت شرکتها.
 9. واریز هزینه های پرداختی و ارئه فیش مربوطه.
 10. دریافت آگهی مهر برجسته قوه قضائیه.
 11. پرداخت هزینه روزنامه رسمی.
 12.  ارسال آگهی و روزنامه به متقاضی.

انواع ثبت تغییرات شرکت و تصمیمات شرکتها

1.برای ثبت تغییرات و اجرای تصمیمات در شرکت ها ، قوانین ویژه ای برای اجرا و یا به نوعی بارگذاری آن نوع تغییر به صورت رسمی وجود دارد که به صورت ثبت آن تغییرات و تصمیمات (ثبت تغییرات شرکت) می باشد.

ثبت کلیه انواع تغییرات و تصمیمات شرکتها (ثبت تغییرات شرکت) به صورت مکانیزه و با ثبت در سیستم اداره ثبت شرکتها علاوه برتنظیم صورتجلسه انجام خواهد شد.

2. بعضی تغییرات (ثبت تغییرات شرکت) صرفا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و بعضی درصلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.مواردی که فقط درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد مواردی از قبیل: انحلال شرکت، افزایش سرمایه ، کاهش سرمایه، ورود شریک یا شرکا، خروج شریک یا شرکا، تغییرنام شرکت، تغییرموضوع شرکت، الحاق به موضوع شرکت، تغییرآدرس شرکت، تغییر دارندگان حق امضا(تبدیل حق امضای منفردا به مشترکا یا بالعکس)، تبدیل سهام شرکت ها(بانام به بی نام و بالعکس) ، نقل و انتقال سهام (درسهامی خاص) می باشد و به طور کلی تغییر کلیه مواردی که دراساسنامه وجود دارد درصلاحیت مجمع فوق العاده می باشد .

3. از مواردی که در (ثبت تغییرات شرکت)  در حوزه صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد می توان ؛ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ، تصویب ترازسود و زیان مالی ، تعیین و تصویب بیلان مالی، انتخاب یا تمدید بازرسین، انتخاب یا تمدید اعضای هیات مدیره ، تعیین سمت هیات مدیره ، تغییرحق امضا، را نام برد. بعضی تغییرات را درهیات مدیره هم می توان انجام داد مثل؛ تغییرنشانی شرکت یا تغییرحق امضاء به شرطی که اساسنامه شرکت اجازه آن را داده باشد .

از بیشترین موارد تغییرات درشرکتها؛ (ثبت تغییرات شرکت) می توان به تغییرآدرس ، تغییرحق امضا، نقل و انتقال سهام درشرکتهای سهامی، ورود و خروج در شرکتهای محدود ،افزایش و کاهش سرمایه ، تعیین اعضای هیات مدیره و انحلال اشاره کرد. در تغییرات کاهش سرمایه باید توجه داشت کاهش سرمایه به دو صورت جداگانه انجام  می گیرد؛ کاهش اجباری سرمایه (ماده 141) لایحه اصلاحی و کاهش اختیاری که با رای دادگاه انجام می شود . برای افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی بازرسین باید اعتبار داشته باشند تا بتوان سرمایه را افزایش داد. در افزایش سرمایه درشرکتهای سهامی بازرسین(بازرس اصلی وبازرس علی البدل) باید گزارش توجیهی خود را درمورد افزایش سرمایه وعملی شدن آن را ارائه نمایند.

نکته بسیارمهم در ثبت تغییرات صورتجلسه افزایش سرمایه این است که ؛ افزایش سرمایه صرفاً درحدود اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می باشد و اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد. صرفا هیات مدیره  نسبت به وظیفه عملی نمودن افزایش سرمایه مکلف می باشد.

 تغییرنام شرکت: هرنامی قابل ثبت می باشد به شرطی که آن نام ریشه فارسی داشته باشد و در اداره ثبت شرکتها به ثبت نرسیده باشد حتی اگر این نام تک سیلابه باشد.( تحت شرایط خاص ) پس صرف ثبت یک نام در اداره ثبت شرکتها یک یا دو یا سه سیلابه بودن آن نیست بلکه صرف ثبت نبودن آن در اداره ثبت شرکتها می باشد.

برای تایید  نام به منظور  سهولت بیشتر برای ثبت نام شرکت ، باید از اسامی 3 سیلابه همراه با اسم خاص استفاده نمایید و درنظر داشته باشید اسامی مانند بازرگانی –صنعتی- تجارت و... شامل اسم خاص نمی باشند و صرفا تعریفی از فعالیت شرکت می باشند .

در مورد ثبت تغییرات صورتجلسه نقل و انتقال شرکتها طرفین باید درجلسه حضور یافته و صورتجلسات را امضا کنند .درمورد شرکتهای مسولیت محدود ورود و خروج اعضا نیاز به مفاصا حساب  یا همان گواهی مالیاتی ندارد مگر نقل و انتقال سهم الشرکه بین خودشان بخواهد صورت بگیرد که دراین صورت باید توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی و با گواهی نقل و انتقال و پرداخت مالیات مربوطه صورت گیرد. در مورد شرکت های سهامی برای صورتجلسه تغییرات نقل و انتقال گواهی نقل و انتقال ( گرفتن مفاصا) از اداره دارایی ضروری است.

نکته مهم این است که داشتن سهام بی نام و یا بانام در پرداخت مالیات نقل وانتقال متفاوت نمی باشد و دارنده هر 2 نوع سهام باید مالیات 4 درصد نقل و انتقال را پرداخت نمایند و گواهی مربوطه را ارائه کنند.

در مورد ثبت تغییرات شرکت  مبنی بر نقل و انتقال سهام این نکته که نداشتن گواهی مالیاتی (نقل و انتقال) باعث عدم ثبت آگهی می شود .

در نظر داشته باشید ثبت تغییرات شرکت ( نقل و انتقال) از موارد آگهی اعلامی نمی باشد و صرفا آگهی هیات مدیره پس از نقل و انتقال و یا لیست سهامداران ملاک آگهی مربوطه می باشد.

برای ثبت تغییرات شرکت های دارای مجوز از نهادهای مختلف باید ضمن اخذ گواهی (مجوز) مربوطه از سازمان و یا نهاد مربوطه ، صورتجلسات ممهور به مهر تایید(مجوز) بشود و همراه با اصل مجوز به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد.

مواردی که می تواند منجر به  رد صورتجلسه تغییرات شرکت شود

جهت ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها نکات حقوقی و اجرایی وجود دارند که عدم رعایت آنها موجب رد صورتجلسه از سوی اداره ثبت می گردد . بنابراین در هنگام تنظیم و ثبت و ارجاع یک صورتجلسه باید دقت فراوانی مبذول داشت تا از اتلاف وقت و هزینه مجدد جلوگیری کرد.

پیشنهاد ما همچنان سپردن روند کار ثبت به یک وکیل مجرب در امور ثبتی‌ است، با این حال سعی ما در این مطلب این است که نکاتی را که  سبب عدم پذیرش صورتجلسه می شوند را ذکر کنیم تا هم از اتلاف وقت و هزینه افرادی که قصد دارند خودشان اقدام به ثبت کنند بکاهیم و هم شما رادر جریان  گوشه ای از مشکلاتی که ممکن است در هنگام کار ثبت صورتجلسه پیش آید بگذاریم :

 1. زمانی که  شرکتی تصمیم دارد  چند تغییر همزمان انجام دهد  (مثلا تغییر اعضا، تغییر در سهام شرکت، تغییر آدرس و ... ) باید برای هر یک صورتجلسه جداگانه تنظیم کرده و با توجه به نوع صورتجلسات (مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده، هیأت مدیره و ... ) برای هر یک پذیرش جداگانه بگیرد. اگر صورتجلسه ای بدون پذیرش اینترنتی به همراه صورتجلساتی که در سامانه پذیرش شده اند ارجاع گردد صورتجلسه شما رد خواهد شد.
 2. انتخاب صحیح نوع صورتجلسات با توجه به نوع شرکت بسیار مهم و تعیین کننده است. مثلا برای انحلال یک شرکت با مسئولیت محدود حتما باید صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده تنظیم شود و در صورتی که صورتجلسه انحلال ذیل سایر عناوین صورتجلسات ذکر گردد موجب رد صورتجلسه خواهد بود.
 3. متن صورتجلسه را به شکل دقیق و عیناً مثل  نمونه ارائه شده از اداره ثبت شرکتها تحریر نمایید. ضمنا دقت داشته باشید  که متن صورتجلسه تایپ شده در سامانه عینا" و اصطلاحا"مو به مو با متن صورتجلسه روی کاغذ که به اداره ثبت شرکتها ارجاع می‌گردد تطبیق  داشته باشد تا به رد صورتجلسه منتهی نشود.
 4. اصل صورتجلسه امضاء شده توسط اعضا باید به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد ، نه کپی یا کپی برابر اصل آن !
 5. اگر صورتجلسه مورد درخواست شما تغییر نام شرکت است، حتی المقدور صورتجلسه‌ای جداگانه تنظیم و ارجاع نمایید.چون در صورتی که نام پیشنهادی شما تأیید نشود، بقیه تصمیمات مطرح  شده در صورتجلسه هم همراه با تغییر نام مورد تایید قرار نمی گیرد.
 6. هیچگاه انواع متفاوتی از صورتجلسه را در یک صورتجلسه نگنجانید  .از انتخاب  عناوین صورتجلسه همچون «مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده» اجتناب کنید. چون بدون شک باعث رد صورتجلسه شما میگردد.
 7. دقت نمایید که شماره رهگیری صادره جهت صورتجلسه شما عامل اصلی شناسایی و پذیرش صورتجلسه است. حتما" در بالای برگه صورتجلسه شماره رهگیری و بارکد صادر شده ذکر شود، همچنین یک نسخه ازرسید پذیرش اینترنتی شامل شماره و بارکد رهگیری را روی پاکت الصاق نمایید. کمرنگ یا ناخوانا بودن کد رهگیری موجب عدم تایید صورتجلسه شما می شود.
 8. اگر همزمان پیش ثبت نام چندین صورتجلسه را انجام داده اید  همه را در یک پوشه و پاکت گذاشته و ارسال کنید و قسمت بالای  رسیدها را که شماره رهگیری بر روی آن نوشته شده است جدا کنید و همه را بر روی یک پاکت الصاق نمایید.
 9. چنانچه شماره ثبت و یا شناسه ملی شرکت یا مؤسسه شما با هم همخوانی ندارد یا بیش از یک شناسه ملی به شرکت شما اختصاص داده شده و به همین دلیل اجازه پذیرش صورتجلسه به شما داده نمیشود، قبل از اقدام به پذیرش صورتجلسه خود حتما" به واحد تعیین نام شناسه ملی مستقر در اداره تعیین نام ثبت شرکتها مراجعه کنید.
 10. درصورتی که تمایل به  استفاده از خدمات یک وکیل را دارید، به خاطر داشته باشید که حتما اصل یا کپی برابر اصل وکالتنامه وکیل را به پرونده خود ملحق کنید، وگرنه در صورت تجدید نظر بعدی و در طی مراحل بعد ازارسال مدارک امکان ضمیمه وکیل و وکالتنامه به پرونده وجود نخواهد داشت.
 11.  تاریخ صورتجلسه موضوع بسیار با اهمیتی است. دقت نمایید که تاریخ ذکر شده در هر دو صورتجلسه امضا شده یکی باشد و با تاریخ ذکر شده در سامانه نیز دقیقا" منطبق باشد.

تنظیم صورتجلسه انواع شرکتها

 تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت با مسئولیت محدود

اعضای شرکت با مسئولیت محدود بعد از ثبت شرکت با مسئویت محدود ممکن است بالاجبار  یا با تمایل خود  تغییراتی را در شرکت خود اعمال نمایند این تغییرات می توانند شامل:

تغییر مکان دفتر مرکزی ،انحلال شرکت با مسئولیت محدود، نقل و انتقال سهم الشرکه ،افزایش یا کاهش سرمایه  شرکت با مسئولیت محدود و غیره باشد.

کلیه این تغییرات باید با تنظیم صورتجلسه ای که به امضاء همه اعضا شرکت رسیده است انجام شود این صورتجلسات عبارتند از:

 1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده: تمامی تصمیماتی که موجب  تغییر مفاد اساسنامه گردد در این صورتجلسه انجام میشود .
 2. صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده: تصمیماتی که مربوط به گزینش اعضای هیئت مدیره و بازرسین باشد در این مجمع انجام میگیرد.
 3. صورتجلسه هیئت مدیره: انتخاب تصدی اعضاء هیئت مدیره و تعیین حق امضاء داران  شرکت در این مجمع صورت  میگردد.

تغییراتی که در مجمع عمومی فوق العاده  به تصویب می رسد

 1. تصمیم مبنی  بر افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه.
 2. تصمیم مبنی  بر افزایش سرمایه از طریق ورود شریک.
 3. تصمیم مبنی  بر انحلال شرکت با مسئولیت محدود.
 4. تصمیم مبنی  بر تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت.
 5. تصمیم مبنی  بر تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع.
 6. تصمیم مبنی  بر کاهش سرمایه از طریق خروج شریک.
 7. تصمیم مبنی  بر کاهش سرمایه از طریق کاهش سهم الشرکه.

کلیه این تغییرات باید به تصویب شرکاء و هیئت مدیره شرکتها برسد.

شما میتوانید جهت اطلاع از تنظیم صورتجلسه شرکت با مسئولیت محدود با کارشناسان مجرب ثبت شرکت بین الملل در تماس باشید.

تنظیم صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

در قانون تجارت  ایجاد تغییرات پس ازثبت شرکت سهامی خاص با هدف ارتقاء سطح کیفی و یا گسترش فعالیت و بعضا اجتناب از خسران مالی پیش بینی شده است . این تغییرات بیان گر تحولاتی است که پس از ثبت شرکت بنا به دلایل مختلف اتفاق می افتد.

کلیه صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص باید با تنظیم صورتجلسه مجامع مختلف با توجه به نوع تغییر رسمیت یابد. این صورتجلسات شامل:

 1. تدوین صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده: کلیه تصمیماتی  که منجر به تغییر اساسنامه اولیه شرکت گردد در این مجمع تصویب  میگردد.
 2. تحریر  صورتجلسه مجمع عادی به طور فوق العاده: تصمیماتی که در رابطه با  تعیین  اعضاء جدید هیئت مدیره و بازرسین شرکتها باشد در این مجمع مورد اتخاذ می گردد.
 3. تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره: انتخاب  سمت اعضاء هیئت مدیره و تعیین حق امضاء مجاز شرکت در این مجمع مورد برسی قرار میگیرد.

تغییراتی که در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری می شود عبارتند از :

 1. افزایش سرمایه از طریق افزایش سهام شرکت.
 2. افزایش سرمایه از طریق پیوستن شریک جدید.
 3. انحلال شرکت سهامی خاص.
 4. تغییرنشانی دفتر مرکزی شرکت.
 5. تغییر موضوع شرکت یا الحاق به موضوع.
 6. کاهش سرمایه از طریق خروج شریک.
 7. کاهش سرمایه از طریق سهام شرکت.

جهت کسب اطلاع  بیشتر از چگونگی تنظیم و تدوین صورتجلسات شرکت سهامی خاص میتوانید با کارشناسان متخصصثبت شرکت بین الملل درتماس باشید.

توضیحات تکمیلی

برای هر گونه ثبت تغییرات شرکت مانند ثبت صورتجلسه تغییر آدرس ، ثبت صورتجلسه  تغییرات ورود و خروج اعضاء هیئت مدیره، ثبت صورتجلسه تغییرات نقل و انتقال سهام یا سهم الشراکه و... باید صورتجلسه مبنی بر این نوع  تغییرات تدوین ونوشته شود. با توجه به مفاد قانون تجارت هر کدام از تغییرات و صورتجلسات شرکت با توجه به نوع صورتجلسه در مجامع فوق العاده یا عادی و یا صورتجلسه هیئت مدیره با ید تنظیم گردد. هر گونه تغییر درمفاد  اساسنامه در قالب مجمع عمومی فوق العاده  صورت میپذیرد. مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هئیت مدیره و بازرسین و روزنامه کثیر الانتشار و تصویب ترازنامه و صورتجلسه هئیت مدیره برای تعیین اعضا ، تعیین سمت و حق امضای مجاز شرکت می باشد.

با توجه به مسائل پیچیده و حقوقی در خصوص نحوه تنظیم و ثبت تغییرات شرکت  وصورتجلسه های شرکتها پیشنهاد میگردد این فرایند را به افراد متخصص و وکلای پایه یک دادگستری یا موسسات ثبتی مانند موسسه بین الملل با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند واگزار نمایید.

در ثبت شرکت بین الملل کلیه فرایندهای تدوین انواع صورتجلسات و ثبت صورتجلسه وثبت تغییرات شرکت و ثبت شرکت ها و همچنین ثبت برند و علامت تجاری و کلیه خدمات حقوقی و ثبتی با کمترین زمان در تهران و کرج و دیگر نقاط ایران انجام میگردد.

در قانون ثبت شرکت ها جهت ثبت صورتجلسه و ثبت تغییرات شرکت عنوان صورتجلسات به شرح ذیل میباشد.

با توجه به ثبت صورتجلسه و تغییرات بالای شرکت ها در قالب شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود در حال حاضر صرفا صورتجلسات این دو نوع شرکت ارائه گردیده است.

انواع صورتجلسات تغییرات شرکتهای سهامی خاص:

 1. ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب هیات مدیره و بازرسین و روزنامه کثیرالانتشار و تصویب تراز.
 2. ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص تعیین سمت و دارندگان امضاء مجاز.
 3. ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام.
 4. ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص اجازه نقل و انتقال سهام در صورتیکه وفق اساسنامه هیات مدیره مجاز به صدور اجازه باشد.
 5. ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر محل.
 6. ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص تغییر محل.
 7. ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نام.
 8. ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر موضوع.
 9. ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص تغییر نوع شرکت.
 10. ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص انحلال شرکت.
 11. ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش  سرمایه اختیاری.
 12. ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری.
 13. ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اجباری.
 14. ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه.
 15. ثبت صورتجلسه تغییرات مجمع عمومی فوق العاده در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه.
 16. ثبت صورتجلسه تغییرات تبدیل سهام با نام به بی نام.
 17. ثبت صورتجلسه تغییرات تبدیل سهام بی نام به با نام.
 18. ثبت صورتجلسه تغییرات پرداخت سرمایه تعهدی شرکت.
 19. ثبت صورتجلسه تغییرات انتخاب مدیر/مدیران و ناظر/ناظر تصویه.
 20. ثبت صورتجلسه تغییرات جلس هیات تصفیه.
 21. ثبت صورتجلسه تغییرات تعهدنامه هیات مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سهام پرداخت گردید.
 22. ثبت صورتجلسه تغییرات در خصوص کاهش/افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های سهامی خاص.

انواع صورتجلسات و تغییرات شرکت های با مسئولیت محدود

 1. ثبت صورتجلسات تغییرات ر محل با مجمع عمومی فوق العاده.
 2. ثبت صورتجلسه تغییرات محل شرکت با هیات مدیره.
 3. ثبت صورتجلسه تغییرات نام شرکت.
 4. ثبت صورتجلسه تغییرات کاهش سرمایه شرکت.
 5. ثبت صورتجلسه تغییرات افزایش سرمایه  همراه با ورود شرکت جدید.
 6. ثبت صورتجلسه تغییرات کاهش سرمایه همراه با خروج شریک.
 7. ثبت صورتجلسه تغییرات موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت.
 8. ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه.
 9. ثبت صورتجلسه تغییرات تعیین سمت هیات مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود.
 10. ثبت صورتجلسه تغییرات هیات مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت.
 11. ثبت صورتجلسه تغییرات تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص.
 12. ثبت صورتجلسه تغییرات انحلال شرکت با مسئولیت محدود.
 13. ثبت صورتجلسه تغییرات تاسیس شعبه شرکت در شهرستانها.
 14. ثبت صورتجلسه تغییرات در خصوص کاهش / افزایش تعداد اعضاء هیات مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود.

در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبرو شد با هر سوال و موردی می توانید با ثبت بین الملل تماس بگیرید.