سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت برای تشکیل مجمع عمومی ( اعم از عادی یا فوق العاده ) را ، از هیأت مدیره خواستار شوند.

هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز ، مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر دعوت کند. در غیر این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع را از بازرس یا بازرسان، خواستار شوند و بازرس یا بازرسان مکلف خواهند بود.

حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر ، دعوت نمایند. حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مقرر، دعوت نمایند.

هرگاه بازرس یا بازرسان در ظرف مهلت ده روز مزبور، به دعوت مجمع اقدام نکنند. در این صورت سهامداران مذکور حق خواهند داشت مستقیماً به دعوت مجمع عمومی، مبادرت نمایند.

مشروط بر این که کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به اجابت نشدن درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان تصریح نمایند.

در موردی که مجمع عمومی فوق العاده یا عادی به ترتیب فوق در اثر درخواست سهامدارن تشکیل می شود.

اولاً، دستور جلسه مجمع منحصراً موضوعی خواهد بود که درخواست این سهامداران ذکر شده است. ثانیاً، هیأت رئیسه مجمع از بین صاحبان سهام انتخاب خواهد شد. این انتخاب به اکثریت نسبی خواهد بود.

مجامع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص

در تمام شرکت‌ها باید تصمیم‌های کلی که به وسیله مدیران اخذ شده و همچنین خط مشی سالیانه به اطلاع و تصویب شرکاء و نیز دارندگان سهام برسد.

بنابراین طبق قانون، مجمع عمومی عادی شرکت باید هر سال یک مرتبه منعقد شود تا طی تنظیم صورتجلسه‌ ای تصمیم‌های اخذ شده را تصویب و به اطلاع اعضا برساند.

اما گاه شرایطی پیش می‌آید که در صورت لزوم هیئت مدیره شرکت و بازرسان می‌توانند مجمع عمومی عادی را به‌صورت فوق‌العاده تشکیل دهند.

از جمله وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده موارد زیر می‌باشد:

  • نحوه انتخاب مدیران
  • انتخاب بازرسین
  • انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
  • تصویب ترازنامه حساب سود

این صورتجلسه با حضور چه کسانی تشکیل می‌شود؟

این صورتجلسه با حضور کلیه اعضا یا اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت یا مکانی غیر از آن ( با ذکر آدرس محل) تشکیل می‌شود و به امضای اعضاء می‌رسد.

تذکرات این صورتجلسه چه مواردی می‌باشد؟

صورت جلسات باید روی سربرگ شرکت بعد از امضای اشخاص ذی‌ سمت و با مُهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

در صورتی که دستور جلسه برای مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده یک یا چند تا از موارد انتخاب هیات مدیره و انتخاب بازرسین و انتخاب روزنامه و تصویب تراز و حساب سود و زیان باشد.

می توانید از نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص استفاده و در دستور جلسه موارد مورد نیاز قید شود.

زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در ظرف چهار ماه اول سال مالی می‌باشد و چنانچه در آن مدت مجمع بنا به دلایلی تشکیل نشد باید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزار شود.

اعضای هیئت مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام می‌نمایند و همچنین می‌توانند طی نامه‌ ای جداگانه قبولی خود را اعلام نمایند. این برگ‌ ها باید به ضمیمه صورت جلسه تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.

چنانچه در نظر باشد رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد.

با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع برسد.

در صورتی‌ که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی خاص در سه نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد. یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

نام سهامداران حاضر در مجمع و تعداد سهام آنها در یک لیست نوشته و به امضاء آنها برسد و هیات رئیسه مجمع صحت آنرا تایید و بهمراه صورتجلسه تحویل اداره پست شود.

خاطر نشان می شویم که ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات در جهت اموری اعم از درخواست تشکیل مجمع عمومی به وسیله سهامداران می باشد، لذا می توانید کلیه امور ثبتی خود را به ثبت بین الملل بسپارید.