امیدوار هستیم مورد استفاده شما عزیزان جهت هرگونه مراحل ثبت و تاسیس شرکت و ثبت صورتجلسات شرکت قرار گرفته باشد

نمونه صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت سهامی خاص و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت ها

قبل از هر اقدام ثبت یا تاسیس شرکت سهامی خاص  و یا ثبت صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه میبایست نکات حقوقی در خصوص ثبت شرکت و همچنین نوع فعالیت در حوزه بازار و در صورت نیاز به مجوزهای لازم را ازیک کارشناس حقوقی و ثبتی یا یک وکیل خبره در حوزه ثبت شرکت جویا گردید.

در همین راستا موسسه حقوقی پایش با برند تجاری و معروف مجتمع ثبت شرکت و برند مفتخر است کلیه مراحل ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص را در استانهای تهران و کرج و همچنین کل ایران با کمترین زمان و با کارگروه فعال و با تجربه و دارای سبک راهبردی برای شما عزیزان به ثبت برساند.

در صورت نیاز به تدوین اساسنامه و ثبت شرکت سهامی خاص و دیگر موارد حقوقی وثبتی در حوزه ثبت شرکت ها با مشاوران موسسه ثبت پایش تماس حاصل نمایید

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت.............(سهامی خاص) جهت ثبت به اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

برطبق دعوت قبلی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت.....(سهامی خاص) ساعت... صبح/ بعدازظهر روز......مورخ.......با کلیه سهامداران به شرح زیر در محل شرکت تشکیل گرید:

 1. آقای ........... تعداد سهام..............
 2. آقای ........... تعداد سهام..............
 3. آقای ........... تعداد سهام..............
 4. خانم .......... تعداد سهام................

مجمع عمومی پس از مشاهده حضور سهامداران بدوا هیات رئیسه را به اسامی زیر انتخاب نمود:

 1. آقای ............. به عنوان رئیس جلسه
 2. آقای .............به عنوان ناظر
 3. خانم .............. به عنوان ناظر
 4. آقای............. به عنوان منشی

پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) قرائت دستور جلسه در شرکت سهامی خاص

دستور جلسه توسط رئیس مجمع به شرح ذیل قرائت گردد:

 1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت.
 2. تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ...
 3. تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها.
 4. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل.
 5. انتخاب مدیران
 6. تعیین خط مشی و تصویب بودجه پیشنهادی سال آتی شرکت.
 7. تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های شرکت

 

ب) استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت

گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان شرکت، قرائت شد و توضیحات کافی در مورد هر یک از انها به استماع مجمع رسیده و سوالات صاحبان سهام در مورد گزارش بازرس قانونی و صورت حساب های مالی مورد توجه قرار گرفت.

 

 

ج) رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و حساب مالی

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت پس از استماع گزارش هیات مدیره و بازرس / بازرسان شرکت، برای سال منتهی به ماه و سال ..... به شرح مذکور در صفحات ......... تا..............گزارش هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت سود ویژه / زیان شرکت به میزان ....... ریال می باشد همچنین تعدیلات مربوط به سنوات مالی گذشته مورد تصویب مجمع واقع گردید.

د) تصویب میزان سود سهام و مبالغ انتقال یافته به حساب اندوخته ها

تقسیم سهم سودی به مبلغ ............. ریال بین صاحبان سهام از محل .................. مقرر گردید و علاوه بر میزان 5 درصد از سود ویژه سالیانه که باید طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به حساب اندوخته قانونی انتقال یابد مبلغ ........... ریال از محل.............. به اندوخته ها منتقل گردد.

ه) انتخاب بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص

آقای ..........به سمت بازرس اصلی و آقای ............ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

و) انتخاب مدیران شرکت سهامی خاص

آقایان/ خانم: 1.........2-.............3-............و ....... به سمت اعضاء هیات مدیره و بازرس برای مدت دو سال انتخاب شدند.

ز  ) تعیین خط مشی و تصویب بودجه سال آتی

..................

ح ) تعیین روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی مربوط به شرکت تعیین گردید.

جلسه در ساعت ............. خاتمه یافت.

ط – مجمع به آقای .................. وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت مراتب و درج آگهی هر اقدامی که لازم است معمول دارند.

 

محل امضاء هیات رئیسه

 1. آقای ................................ رئیس مجمع      3 - آقای ..............................................ناظر
 2. خانم ..................................... ناظر             4- آقای .............................................منشی

محل امضاء مدیران و بازرسان

.................................................................................................................................

نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه

قبل از هر اقدام ثبت یا تاسیس شرکت سهامی خاص و یا ثبت صورتجلسه افزایش ذسرمایه میبایست نکات حقوقی در خصوص ثبت شرکت و همچنین نوع فعالیت در حوزه بازار و در صورت نیاز به مجوزهای لازم را ازیک کارشناس حقوقی و ثبتی یا یک وکیل خبره در حوزه ثبت شرکت جویا گردید.

در همین راستا موسسه حقوقی پایش با برند تجاری و معروف مجتمع ثبت شرکت و برند مفتخر است کلیه مراحل ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص را در استانهای تهران و کرج و همچنین کل ایران با کمترین زمان و با کارگروه فعال و با تجربه و دارای سبک راهبردی برای شما عزیزان به ثبت برساند.

در صورت نیاز به تدوین اساسنامه و ثبت شرکت سهامی خاص و دیگر موارد حقوقی وثبتی در حوزه ثبت شرکت ها با مشاوران موسسه ثبت پایش تماس حاصل نمایید

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت........... (سهامی خاص) جهت ثبت صورتجلسه و تغییرات با اداره ثبت شرکت ها

برطبق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت (سهامی خاص) ساعت......... صبح / بعد از ظهر روز........ مورخ............... به تجویز تبصره ذیل ماده 97 متن اصلاحی قانون تجارت با حضور کلیه سهامداران به شرح زیر در محل تشکیل گردید:

 1. آقای.................. دارنده..................سهم
 2. آقای ....................اصالتا و ولایتاً دارنده ................ سهم
 3. خانم .............. دارنده ...................سهم
 4. آقای................دارنده....................سهم

ابتداء آقای ............... رسمیت جلسه را اعلام و اظهار داشتند به طوری که استحضار دارند غرض از تشکیل مجمع امروز استماع گزارش هیأت مدیره در مورد افزایش سرمایه است، مجمع پس از مشاهده حضور کلیه سهامداران بدوا هیأت رئیسه را به اسامی زیر انتخاب نمود:

 1. آقای .......................به عنوان رئیس جلسه
 2. آقای..........................به عنوان ناظر
 3. خانم .......................به عنوان ناظر
 4. آقای........................به عنوان منشی

مجمع پس از انتخاب هیات رئیسه وارد دستور شد و تصمیماتی به شرح ذیل به اتفاق آراء اتخاذ نمود:

 1. گزارش هیات مدیره و توضیحات مدیر عامل درباره لزوم افزایش سرمایه شرکت استماع و پس از شور و تبادل نظر مجمع عمومی فوق العاده به اتفاق آراء تصویب کرد که سرمایه شرکت به مبلغ........... ریال افزایش یابد و ماده ................ اساسنامه به شرح زیر اصلاح شد:

« ماده ............. سرمایه و سهام شرکت: سرمایه شرکت مبلغ .............. ریال است که به ....................... شهم ........هزار ریالی بی نام / با نام تقسیم و تماما پرداخت شده است».

نظر به اینکه موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت ................ خاتمه یافت.

مجمع به آقای ............ وکالت داد تا با مراجعه به اراده ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و درج آگهی در روزنامه هر اقدامی که لازم باشد انجام دهد.

محل امضاء هیات رئیسه مجمع

......................................................................................................................................

 

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه جهت ثبت کاهش سرمایه

قبل از هر اقدام ثبت یا تاسیس شرکت سهامی خاص ویا کاهش سرمایه میبایست نکات حقوقی در خصوص ثبت شرکت و همچنین نوع فعالیت در حوزه بازار و در صورت نیاز به مجوزهای لازم را ازیک کارشناس حقوقی و ثبتی یا یک وکیل خبره در حوزه ثبت شرکت جویا گردید.

در همین راستا موسسه حقوقی پایش با برند تجاری و معروف مجتمع ثبت شرکت و برند مفتخر است کلیه مراحل ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص را در استانهای تهران و کرج و همچنین کل ایران با کمترین زمان و با کارگروه فعال و با تجربه و دارای سبک راهبردی برای شما عزیزان به ثبت برساند.

در صورت نیاز به تدوین اساسنامه و ثبت شرکت سهامی خاص و دیگر موارد حقوقی وثبتی در حوزه ثبت شرکت ها با مشاوران موسسه ثبت پایش تماس حاصل نمایید

آگهی ماده 192 لایحه اصلاح قانون تجارت

به اطلاع کلیه سهامداران شرکت .................. سهامی خاص به شماره ثبت .................. می رساند نظر به اینکه آقایان محمود .........................با دریافت مبلغ 000/150 ریال؛ رضا................. با دریافت مبلغ 000/150 ریال خانم شیرین................ با دریافت مبلغ 000/30 ریال مربوط به سهام خود از شرکت خارج گردیده اند و آقایان تقی ................... با دریافت مبلغ 000/400/209 ریال سهام خود را کاهش داده است. لذا سرمایه از مبلغ 000/000/510 ریال به مبلغ 000/000/300 ریال کاهش یافته است.

لذا در صورت معترض بودن به کاهش سرمایه طبق ماده 193 لایحه اصلاح قانون تجارت، ظرف مدت دو ماه به دادگاه محل اردبیل مراجعه فرمایید.

 

آگهی حق تقدم ماده 169

لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت جهت اطلاع سهامداران شرکت (سهامی خاص)

ثبت شده در ........... به شماره ..............

طبق تصمیم مورخ 8/8/1370  مجمع عمومی فوق العاده شرکت موافقت گردید که سرمایه شرکت از 000/000/50 به 000/000/60 ریال افزایش یابد البته قیمت اسمی هر سهم همان مبلغ 1000 ریال بوده و می باشد، چون صاحبان سهام در خرید ناشی از افزایش سرمایه به نسبت سهام متعلقه حق تقدم دارند لذا از سهامداران تقاضا می شود که با مراجعه به دفتر شرکت واقع  در تهران .................. خیابان ...................... شماره در صورت تمایل ظرف مدت دوماه از تاریخ انتشار این آگهی به حساب جاری شماره .............. بانک صادرات شعبه ................. به شماره .................. واریز و فیش مربوط را به شرکت ارائه نمایند.

بدیهی است در صورت عدم استفاده حق تقدم در مهلت مقرر، شرکت، سهام باقی مانده را به اشخاص دیگر واگذار و سرمایه را تامین خواهد نمود.

..................................................................................................................................

نمونه صورت جلسه انتخاب هیأت مدیره در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

قبل از هر اقدام ثبت یا تاسیس شرکت سهامی خاص و یا ثبت صورتجلسه هیات مدیره در شرکت هاس سهامی میبایست نکات حقوقی در خصوص ثبت شرکت و همچنین نوع فعالیت در حوزه بازار و در صورت نیاز به مجوزهای لازم را ازیک کارشناس حقوقی و ثبتی یا یک وکیل خبره در حوزه ثبت شرکت جویا گردید.

در همین راستا موسسه حقوقی پایش با برند تجاری و معروف مجتمع ثبت شرکت و برند مفتخر است کلیه مراحل ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص را در استانهای تهران و کرج و همچنین کل ایران با کمترین زمان و با کارگروه فعال و با تجربه و دارای سبک راهبردی برای شما عزیزان به ثبت برساند.

در صورت نیاز به تدوین اساسنامه و ثبت شرکت سهامی خاص و دیگر موارد حقوقی وثبتی در حوزه ثبت شرکت ها با مشاوران موسسه ثبت پایش تماس حاصل نمایید

هیات مدیره شرکت.......................(سهامی خاص)

صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت................(سهامی خاص)

برطبق دعوت قبلی و به تجویز تبصره ذیل ماده 97 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت ................... سهامی خاص در ساعت ................ روز ............... مورخ .............. با حضور کلیه سهامداران به شرح زیر در محل شرکت تشکیل گردید:

 1. آقای ..................... دارنده .................... سهم
 2. آقای ......................دارنده ..................... سهم
 3. خانم ......................دارنده ..................... سهم
 4. آقای ................... دارنده ...................... سهم

ابتدا آقای ....................... رسمیت جلسه را اعلام و اظهار داشتند به طوری که اطلاع دارند منظور از تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده امروز انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره شرکت می باشد

سپس مجمع مبادرت به انتخاب هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

 1. آقای .................... به عنوان رئیس جلسه
 2. خانم .................... به عنوان ناظر
 3. آقای .................... به عنوان ناظر
 4. آقای.................... به عنوان منشی

پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و به شرح زیر اخذ تصمیم نمود:

آقایان: 1-....... 2- ............3-.......... 4-........... برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب شدند. چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت .......... خاتمه یافت.

مجمع به آقای ............ وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها  نسبت به ثبت مراتب فوق و درج آگهی در مطبوعات اقدام نماید

امضاء هیأت رئیسه مجمع – هیات مدیره

......................................................................................................................................

 

نمونه صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام

( مواد 278 و 279 و بعد ل.ا.ق.ت)

قبل از هر اقدام ثبت یا تاسیس شرکت سهامی خاص ویا ثبت صورتجلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به عام و بلعکس میبایست نکات حقوقی در خصوص ثبت شرکت و همچنین نوع فعالیت در حوزه بازار و در صورت نیاز به مجوزهای لازم را ازیک کارشناس حقوقی و ثبتی یا یک وکیل خبره در حوزه ثبت شرکت جویا گردید.

در همین راستا موسسه حقوقی پایش با برند تجاری و معروف مجتمع ثبت شرکت و برند مفتخر است کلیه مراحل ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص را در استانهای تهران و کرج و همچنین کل ایران با کمترین زمان و با کارگروه فعال و با تجربه و دارای سبک راهبردی برای شما عزیزان به ثبت برساند.

در صورت نیاز به تدوین اساسنامه و ثبت شرکت سهامی خاص و دیگر موارد حقوقی وثبتی در حوزه ثبت شرکت ها با مشاوران موسسه ثبت پایش تماس حاصل نماییدصورت جلسه هیات مدیره شرکت ................ (سهامی خاص)

جلسه هیئت مدیره شرکت .................. (سهامی خاص) در ساعت ............... روز............. مورخ ............ با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل گردید.

ابتدا آقای .................... رئیس هیات مدیره و مدیر عامل اقدامات انجام شده برای تبدیل شرکت را به شرکت سهامی عام بیان داشتند  و اضافه نمودند که برای انجام این منظور باید اقدامات زیر معمول گردد:

 1. تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام.
 2. تهیه و تنظیم اساسنامه جدید با توجه به مقررات قانون شرکت های سهامی عام.

هیات مدیره با توجه به مراتب فوق مذاکرات لازم انجام و تصمیمات به اتفاق آراء به شرح زیر اتخاذ نمود:

 1. تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام و تهیه مقدمات لازم و تنظیم اسانامه جدید.
 2. مقرر گردید مجمع عمومی فوق العاده برای ساعت .......... روز......... مورخ.............. در محل شرکت تشکیل و از کلیه سهامداران دعوت به عمل اید تا نسبت به موارد زیر شور و مذاکرات و اتخاذ تصمیم به عمل اید:

الف) تصویب تبدیل شرکت ............... (سهامی خاص) به شرکت ................... (سهامی عام)

ب) تصویب اساسنامه جدید شرکت که با عنایت به مقررات قانونی تنظیم خواهد شد.

ج) تصویب ارزیابی و اظهارنظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری در مورد دارایی و اموال و ماشین آلات شرکت که برای تبدیل شرکت به شرکت سهامی عام ضروری می باشد.

د) تصویب اقداماتی که برای قبول سهام شرکت در بورس اوراق بهادار تهران باید صورت گیرد.

ه) اعطاء اختیارات لازم برای هیات میدیره که کلیه تصمیمات متخذه مجمع عمومی فوق العاده را اجرا نماید.

و) مدیر عامل شرکت موظف است تصمیمات فوق اجراء نماید.

جلسه در ساعت ................ خاتمه یافت.

 

امضاء هیات مدیره

.......................................................................................................................................

 

نمونه صورت جلسه تبدیل شرکت با مسوولیت محدود به سهامی خاص

قبل از هر اقدام ثبت یا تاسیس شرکت سهامی خاص و یا تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت مسئولیت محدود میبایست نکات حقوقی در خصوص ثبت شرکت و همچنین نوع فعالیت در حوزه بازار و در صورت نیاز به مجوزهای لازم را ازیک کارشناس حقوقی و ثبتی یا یک وکیل خبره در حوزه ثبت شرکت جویا گردید.

در همین راستا موسسه حقوقی پایش با برند تجاری و معروف مجتمع ثبت شرکت و برند مفتخر است کلیه مراحل ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص را در استانهای تهران و کرج و همچنین کل ایران با کمترین زمان و با کارگروه فعال و با تجربه و دارای سبک راهبردی برای شما عزیزان به ثبت برساند.

در صورت نیاز به تدوین اساسنامه و ثبت شرکت سهامی خاص و دیگر موارد حقوقی وثبتی در حوزه ثبت شرکت ها با مشاوران موسسه ثبت پایش تماس حاصل نمایید

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ............. با مسئولیت محدود.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت.................. با مسوولیت محدود ثبت شده به شماره ................. با حضور کلیه شرکاء در ساعت ........... روز........... مورخ........... در محل شرکت تشکیل و تصمیمات زیر اتخاذ گردید؛

 1. در مورد وضعیت حقوقی شرکت بحث و مذاکره شد و نوع شرکت از مسوولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
 2. اساسنامه مشتمل بر................ ماده به تصویب و امضاء کلیه سهامداران رسید.
 3. سرمایه شرکت مبلغ .......... ریال که به سهم .............. هزار ریالی به نام / بی نام تماما پرداخت گردید که با توجه به میزان سهم الشرکه شرکاء میزان سهام هریک از سهامداران شرکت به شرح زیر تأمین گردید.

الف) آقای ............................ دارنده ....................... سهم................... با نام/ بی نام

ب) اقای ............................. دارنده ....................... سهم .................... با نام/ بی نام

ج) آقای ..........................دارنده .......................... سهم ..................... با نام / بی نام

د) آقای ......................... دارنده .......................... سهم..................... با نام / بی نام

 

4- پس از تبدیل نوع شرکت به سهامی خاص به تجویز ماده 88 قانون اصلاحی تجارت برای انتخاب هیات مدیره اخذ رای به عمل آمد و آقایان : 1- ............2-..................3-.............4- خانم ................ به سمت اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.

5-برای تعیین بازرس اصلی و علی البدل بحث و مذاکره شد و پس از اخذ رای آقای ........ به سمت بازرس اصلی و آقای .................. به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

6- روزنامه ................... به عنوان روزنامه کثیر النتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردند.

7- افراد انتخاب شده با امضاء ذیل صورت جلسه سمت ها و مسوولیت های خود را قبول نمودند.

 1. مجمع به آقای دکتر .................. وکالت داد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت شرکت و مصوبات مجمع و درج آگهی در مطبوعات و هر اقدامی که لازم است معمول دارد.

 

امضاء هیأت رئیسه                                امضاء هیأت مدیره و بازرسان

 

.......................................................................................................................................

نمونه آگهی دعوت بستانکاران شرکت سهامی خاص (در حال تصفیه) در اجرای ماده 225 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

بدین وسیله از کلیه بستانکاران شرکت دعوت می شود که هرگونه طلب و ادعایی از شرکت دارند با در دست داشتن مدارک خود ظرف مدت 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی به نشانی تهران- خیابان ........... پلاک .............. مراجعه نمایند. والا در اجرای ماده مذکور، دارایی بین بستانکاران و صاحبان سهام تقسیم خواهد شد، این آگهی 3 مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر النتشار شرکت آگهی می شود:

مدیر تصفیه شرکت..............

درحال تصفیه

.......................................................................................................................................

نمونه صورت جلسه انحلال شرکت

قبل از هر اقدام ثبت یا تاسیس شرکت سهامی خاص ویا ثبت صورتجلسه انحلال شرکت سهامی خاص میبایست نکات حقوقی در خصوص ثبت شرکت و همچنین نوع فعالیت در حوزه بازار و در صورت نیاز به مجوزهای لازم را ازیک کارشناس حقوقی و ثبتی یا یک وکیل خبره در حوزه ثبت شرکت جویا گردید.

در همین راستا موسسه حقوقی پایش با برند تجاری و معروف مجتمع ثبت شرکت و برند مفتخر است کلیه مراحل ثبت و تاسیس شرکت سهامی خاص را در استانهای تهران و کرج و همچنین کل ایران با کمترین زمان و با کارگروه فعال و با تجربه و دارای سبک راهبردی برای شما عزیزان به ثبت برساند.

در صورت نیاز به تدوین اساسنامه و ثبت شرکت سهامی خاص و دیگر موارد حقوقی وثبتی در حوزه ثبت شرکت ها با مشاوران موسسه ثبت پایش تماس حاصل نماییدصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت..........(سهامی خاص)

بر طبق دعوت قبلی مجمع عمومی فوق العاده شرکت.................... (سهامی خاص) در ساعت ...................روز .............. مورخ .................. با حضور کلیه صاحبان سهام به شرح زیر (با حضور دارندگان.................. سهم از کل ................... سهام شرکت) در محل تشکیل گردید:

 1. آقای......................... دارنده.................... سهم
 2. آقای ...................... دارنده ................... سهم
 3. آقای ...................... دارنده.......................سهم
 4. خانم ...................... دارنده ....................سهم

ابتدا آقای ..................... به سمت رئیس جلسه و اقایان ................. و ................ به سمت نظار و خانم ........... به سمت منشی جلسه انتخاب شدند و پس از انتخاب هیات رئیسه مجمع وارد دستور شد و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ نمود:

شرکت ................(سهامی خاص) به علت ................. منحل و اعلام و .............. به سمت مدیر تصفیه انتخاب شدند/ شد. محل تصفیه ............... می باشد.

هیات تصفیه/ مدیر تصفیه اقرار به دریافت دارایی و دفاتر اسناد شرکت نمود و با امضاء ذیل صورت جلسه قبولی خود را اعلام نمودند / نمود.

چون موضوع دیگری در دستور جلسه نبود مجمع در ساعت ................ خاتمه پذیرفت.

 

امضاء هیأت رئیسه – هیأت تصفیه / مدیر تصفیه

در پایان لازم به ذکر میباشد کلیه فرایند ثبت انواع شرکت از قبیل ثبت شرکت سهامی خاص-ثبت شرکت با مسئولیت محدود-تب انواع موسسات-ثبت علامت تجاری و ثبت برند و اسم تجاری-ایران کد-مجوز حلال-ثبت کلیه صورتجلسات و تغییرات شرکت ها-اخذ کارت بازرکانی- انحلال شرکت و امور تصویه و دیگر موضوعات مختلف حقوقی و ثبتی در ضمینه اداره ثبت شرکت ها با انواع کارگروه های متخصص و مجرب در دپارتمانهای موسسه حقوقی بین الملل با کمترین هزینه و زمان انجام میشود و مراحل اتمام پرونده نیز در محل تحویل میگردد