انحلال شرکت مختلط غیر سهامی :

1- وقتی که شرکت ، موضوع خود را انجام داده یا انجام آن ، غیرممکن شده باشد .

2- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده و مدت منقضی شده باشد .

3- در صورتی که شرکت ورشکست شود .

4- هرگاه تمام شرکای ضامن به انحلال شرکت تراضی نمایند .

5- در صورتی که یکی از شرکاء ، به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نماید و دادگاه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال شرکت بدهد . هرگاه دلایل انحلال ، منحصراً مربوط به شرکت یا شرکای معین باشد ، دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکاء ، به جای انحلال ، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد .

6- در صورت فسخ یکی از شرکای ضامن : - فسخ شرکت در صورتی ممکن است که ، در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد . تقاضای فسخ ، باید شش ماه قبل از فسخ ، کتباً به شرکاء اعلام شود . اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود ، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید .

7- در صورت ورشکستگی یکی از شرکای ضامن . در این مورد انحلال وقتی صورت می گیرد که ، مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور ، شش ماه گذشته و شرکت ، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد . اضافه می شود که ، به تصریح قانون ، ورشکستگی شریک با مسؤولیت محدود موجب انحلال شرکت مختلط غیرسهامی نمی شود .

8- در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن: - در صورت فوت یکی از شرکای ضامن ، بقای شرکت ، موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود . اگر سایر شرکاء ، به بقای شرکت تصمیمی گرفته باشند ، قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت ، رضایت یا عدم رضایت خود را ، راجع به بقای شرکت کتباً اعلام نماید . در صورتی که قائم مقام متوفی ، رضایت خود را اعلام نموده ، نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود . ولی در صورت اعلام عدم رضایت ، در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت ، سهیم نخواهد بود . سکوت قائم مقام تا انقضای یک ماه ، در حکم اعلام رضایت است .

9- در صورت درخواست طلبکار یا طلبکاران شخصی شرکاء ، در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت ، کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد . به شرط و شرحی که قبلاً ( شماره 671 ) ، در بحث از شرکت های تضامنی و نسبی ، بیان شده است .

ولی مرگ یا محجوریت شریک با مسؤولیت محدود ، مانند ورشکستگی او ، سبب انحلال شرکت مختلط غیرسهامی نمی گردد . زیرا به تصریح قانون « مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسؤولیت محدود ،موجب انحلال شرکت نمی شود » . ولی باید گفت که ، قائم مقام شریک متوفی یا شریک محجور یا مدیر تصفیه شریک ورشکسته ، در صورت لزوم ، برای دریافت حصه آنها از دارائی شرکت ، می تواند به دادگاه راجعه کند .

انحلال شرکت مختلط غیر سهامی - تصفیه پس از انحلال :

تصفیه امور شرکت مختلط غیرسهامی پس از انحلال ، مطابق مواد 202 تا 218 قانون تجارت انجام می گیرد . مگر در مورد انحلال ناشی از ورشکستگی که تابع مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بود . هر دو مورد بعداً ، ( شماره 768 و بعد این کتاب و ش 78 و بعد ، ج 4 ) بیان خواهد شد .