ثبت بین الملل در این مقاله برآنست تا درباره چگونگی ثبت شرکت در کرج مطالبی را به اشخاصی که می خواهند شرکتی را در کرج ثبت کنند ارائه نماید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

مزایای ثبت شرکت در کرج

هر زمان که شرکتی ثبت می شود،همه ی قراردادهایی که میان شرکا بسته می شود رسمی و قانونی می شود و بعدا هیچ کدام یک از شرکا نمی توانند همانند اسناد غیررسمی از وجود اساسنامه و شرکتنامه و دیگر تصمیم هایی که ثبت می شود اظهار بی اطلاعی کنند و یا به اشکالاتی که در خصوص اسناد غیررسمی ممکن است وارد شود استناد کنند.از نظر اشخاصی که با شرکت معامله می کنند ثبت شرکت امری مهم محسوب می شود و تا حدی مهم است که بدون مراجعه نمودن به آن نمی توانند معامله کنند.زیرا شخصی که می خواهد قراردادی مهمی را با شرکت منعقد کند باید بداند که سرمایه شرکت تا چه اندازه ای می باشد و اختیار مدیران شرکت تا چه اندازه ای است و در نهایت قدرت و توانایی این شخصیت حقوقی چقدر است.شما با ثبت شرکت می توانید به صورت رسمی و قانونی به فعالیت خود ادامه دهید و با ثبت آن اشخاص زیادی تمایل پیدا می کنند تا با شرکت شما همکاری کنند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در کرج

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کرج

 1. ارائه دو رونوشت از اظهارنامه شرکت.      
 2. ارائه دو رونوشت از اساسنامه شرکت.     
 3. ارائه دو دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین.    
 4. ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب.  
 5. ارائه رونوشت شناسنامه  ی برابر اصل شده به وسیله ی دفاتر اسناد رسمی همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین.
 6. ارائه رونوشت کارت ملی برابر اصل شده به وسیله ی دفاتر اسناد رسمی همه ی اعضای هیات مدیره ،سهامداران و بازرسین.
 7. ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
 8. ارائه سال نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیر منقول باشد.
 9. ارائه اصل سند مالکیت چنانچه اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد.
 10. گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری تمامی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت.
 11. ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر این که کارمند رسمی دولت نمی باشند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
 12. امضاء وکالت نامه.
 13. ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
 14. در صورتی که اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند،رونوشت آگهی تاًسیس،روزنامه ی رسمی،رونوشت روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + رونوشت شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی ارائه گردد.
 15. در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتی که شخص حقیقی باشد رونوشت برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتی که شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن،هم چنین اصل و ترجمه ی وکالت نامه.
 16. در صورت نیاز مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط ارائه گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کرج

 1. ارائه دو رونوشت تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود.
 2. ارائه دو رونوشت شرکت نامه. 
 3. ارائه دو رونوشت از اساسنامه.
 4.  ارائه دو رونوشت از صورت جلسه ی مجمع عمومی موًسسین و هیاًت مدیره.
 5.  ارائه رونوشت شناسنامه همه ی شرکا و مدیراندر صورتی که مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود.
 6.  در صورت نیاز مجوز مربوطه اخذ و ارائه گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام در کرج

 1. ارائه دو رونوشت از اساسنامه ی شرکت.
 2. ارائه دو رونوشت از اظهارنامه
 3. ارائه دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موًسسین.
 4. ارائه دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره.
 5.  ارائه آگهی دعوت مجمع موًسسین در روزنامه ی تعیین شده.
 6. ارائه شناسنامه ی مدیران در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است.
 7. ارائه گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 % سرمایه ی شرکت.
 8. ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی در کرج

 1. ارائه دو رونوشت از تقاضانامه.
 2. ارائه دو رونوشت از شرکت نامه.
 3.  ارائه دو رونوشت از اساسنامه.
 4. ارائه رونوشت شناسنامه ی شرکا.
 5. ارائه و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی در کرج

 1. ارائه صورتجلسه ی تشکیل مجمع موًسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیاًت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت.
 2. ارائه اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی.
 3.  ارائه دعوت نامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی.
 4. ارائه درخواست کتبی ثبت. 
 5. ارائه طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون.
 6. ارائه رسید پرداخت مقدار لازم التاًدیه ی سرمایه،مطابق اساسنامه.
 7. ارائه مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی.
 8. ارائه موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه(تبصره ی ماده ی 51)
 9. مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند 28 ماده ی 66 و بند 4 ماده ی 51)

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی در کرج

 1. ارائه یک رونوشت مصدق از شرکت نامه.
 2.  ارائه یک رونوشت مصدق از اساسنامه.
 3. ارائه اسامی مدیر یا مدیران شرکت.
 4. ارائه نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه.
 5. ارائه سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44.
 6. ارائه نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی در کرج

 1. ارائه یک رونوشت مصدق از شرکت نامه.
 2. ارائه یک رونوشت مصدق از اساسنامه.
 3. ارائه اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی در کرج

 1. ارائه یک رونوشت مصدق از شرکت نامه.
 2. ارائه یک رونوشت مصدق از اساسنامه(در صورت وجود)

چگونگی ثبت شرکت در کرج

برای آن که شرکتی را به ثبت برسانید نخست بایستی ورقه های ثبتی شرکت را تهیه و تدوین کنید.،شایان ذکر است زمانی که شرکتی در کرج تاسیس می شود باید به رسمیت شناخته شود بدین صورت الزامی است کلیه مراحل ثبت را در اداره ثبت شرکتها انجام دهد . برای این منظور سامانه ای طراحی شده است که متقاضیان بتوانند به آسانی ثبت شرکت در کرج را انجام دهند.توجه داشته باشید که ورقه های ثبتی با عنایت به گونه و طرح شرکت مختلف است.به عنوان مثال ورقه های  ثبتی شرکت با مسئولیت محدود دربردارنده اساسنامه ، شرکت نامه ، تقاضانامه و صورت جلسه مجمع عمومی موسسین می باشد  و ورقه های  ثبتی شرکت های سهامی خاص دربردارنده  اساسنامه ، اظهارنامه و صورت جلسه مجمع عمومی موسسین می باشد. شرکت های دیگر هم به طور تقریبی ورقه هایی شبیه به این دو گونه شرکت دارند این ورقه ها را  می بایست موسسان یا تمامی شرکای شرکت امضا نمایند.بعد از آن  با رجوع نمودن  به پایگاه اداره ثبت شرکت ها، اطلاعاتی که در پایگاه درخواست شده است را کامل نمایید. مرحله های  ثبت شرکت در پایگاه به ترتیب ذیل می باشد:

مرحله اول به کامل نمودن اطلاعات درخواست کننده مربوط می باشد. ( وارد نمودن نام، نام خانوادگی، شماره تلفن و.. درخواست کننده  تأسیس شرکت یا اداره  ، تعیین نمودن تبعیت درخواست کننده ،عنوان درخواست کننده ، کامل نمودن مشخصات و ویژگی های شخصی که دفتر را امضا نموده است.صفحه بعدی به اسم و اطلاعات شخص حقوقی مربوط می شود .اسمی را تعیین  کنید که:

 1. دربردارنده معنی و مفهوم باشد.
 2. غیرفارسی نباشد.
 3. مطابق با فرهنگ اسلامی باشد. 
 4. سابقه پیشینه ثبتی نداشته باشد.

مرحله سوم در رابطه با مبحث فعالیت شرکت، گونه فعالیت شرکت ، معین نمودن مدت زمان فعالیت مبنی بر محدود یا نامحدود بودن ، تعیین کردن وجود یا عدم وجود داشتن جواز از اداره ها و نهادهای خاص می باشد.در صفحه بعدی ویژگی های پستی دربردارنده ، کد پستی و شماره تلفن، پست الکترونیک، شماره دورنگار، و نشانی وب سایت  در صورت نیاز وارد می شود. هم چنین بایستی نشانی مقر اصلی به عنوان منشا نامه نگاری های پستی مشخص شود.مرحله پنجم در رابطه  با سرمایه شخص حقوقی می باشد. همان گونه که ذکر گردید حداقل سرمایه به منظور  ثبت شرکت 1.000.000 یک میلیون ریال می باشد.پس از تکمیل کردن سرمایه شخص حقوقی، عنوان  افراد و ارتباط میان افراد و شعبه شرکت در صورتی که شرکت دارای شعبه  باشد وارد می شود.اطلاعات مربوط به سال مالی شرکت بایستی در صفحه بعد وارد شود . یعنی روز و ماه آغاز سال مالی.بعد از آن متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت یا اداره را بایستی  وارد کرد.پس از اخذ رسید قبولی اینترنتی، مدارکی که مورد تایید واقع شده اند و پرینت دریافت شده بایستی به وسیله اعضا به امضا برسد.بعد از آن ، مدرک های  لازم را به وسیله اداره پست به موسسه ثبت شرکت ها ارسال کنید و بارکد پستی را در پایگاه وارد نمایید.مدارکی که بایستی به اداره ثبت شرکت ها ارسال شود عبارت است از : دو رونوشت از مدارکی که به وسیله  اعضاء به امضا رسیده است،رونوشت مدرک های شناسایی اشخاص، تصدیق دربر نداشتن سوء پیشینه ی کیفری تمامی  اعضا و یک برگه ازتصدیق  نام و برگه ی رسید قبولی  اینترنتی.درصورتی که مدرک هایی که ارائه شده اند کامل و جامع باشد و هیچ گونه اشکال یا نقصی وجود نداشته باشد کارشناس مربوطه به منظور تهیه و تدوین پیش نویس آگهی مبادرت می نماید  در این هنگام  شخص درخواست کننده یا وکیل ثبت شرکت بایستی  همراه با اصل شناسنامه و کارت ملی، به منظور دریافت مدرک های  ثبتی و به امضاء رساندن ذیل دفاتر به موسسه  ثبت رجوع کنند.در پایان مرحله ثبت ، بایستی  آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی چاپ و منتشر گردد.بعد از آن که شرکت ثبت گردید بایستی به منظور دریافت دفاتر پملپ تجاری، تشکیل پرونده دارایی و دریافت کد اقتصادی مبادرت کنید.

مشاوران و کارشناسان خبره و کاردان ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات به متقاضیان ثبت شرکت در کرج می باشند،چنانچه در هر کدام یک از مراحل ثبتی با هر سوال و مسئله ای روبرو شدید می توانید با ثبت بین الملل تماس بگیرید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

  به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

 • 21 فروردین

  ثبت آنلاین برند

  یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

 • احمد غلامی

  سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

 • ابراهیم احمدی

  با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...

برگزاری مسابقه اینستاگرمی مسابقه اینستاگرمی