در این مقاله به صورت اختصار در خصوص 1-تعریف اظهارنامه مالیاتی 2-شیوه اظهارنامه مالیاتی 3- اظهار نامه عدم فعالیت 4-و کلیه مراحل اظهارنامه مالیاتی  پرداخته شده است.

 

تنظیم اظهارنامه مالیاتی

 

اظهارنامه مالیاتی چیست؟

اظهارنامه مالیاتی در واقع کارنامه مالی یک سال کاری یک شخصیت حقیقی یا حقوقی می باشد که جهت محاسبه مالیات به اداره دارایی ارایه می شود. مطالعه روند تکاملی در نظام‌های گوناگون مالیاتی، نشان دهنده آن است که در نظام‌های پیشرفته مالیاتی، تشخیص مالیات توسط ماموران مالیاتی، جای خود را کم کم به شیوه خوداظهاری داده‌ است.در ایران مالیات به دو نحو خود اظهاری و یا علی الرأس محاسبه می گردد. خوداظهاری یعنی اینکه خود شخص مودی مالیاتی، هزینه و درآمد خود را محاسبه و به دارایی اعلام می کند. برای این منظور اظهارنامه ای تکمیل کرده که شامل کل درآمدها و کل هزینه ها و …می باشد و در نهایت مبلغ مالیات سالیانه نیز قید می گردد. دارایی نیز به شرط صحت مطالب و کامل بودن مدارک و عدم تخلف از قوانین ثبت دفاتر و اظهارنامه و … آن را تایید و با توجه به آن مالیات دریافت می نماید.

پرداخت مالیات سالانه به دو صورت محاسبه و پرداخت می گردد:

1. به شیوه خوداظهاری

2. به شیوه علی الراس

چنانچه اشخاص (حقیقی، حقوقی) شخصا  اقدام به محاسبه مالیات نمایند از شیوه خوداظهاری استفاده کرده اند، به این صورت که قبل از  سی و یکم تیرماه هر سال تمامی درآمد، هزینه ها و استهلاکات محاسبه شده و بر اساس آن مبلغ مالیات پرداختی نیز مشخص می شود بدون اینکه ماموران مالیاتی دخالتی در این محاسبات داشته باشند. اما در شیوه علی الرس ماموران  اداره امور مالیاتی مبلغ قابل پرداخت اشخاص را محاسبه و به آنها اعلام می کند.

 

اظهارنامه مالیاتی

 

اظهار نامه عدم فعالیت چیست؟

اگر شرکتها در طول یک سال مالی، هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند. باید اظهارنامه عدم فعالیت خود را تحویل اداره امور مالیاتی دهند، با این توضیح که شرکت، حتی اگر یک مراوده مالی هم داشته باشد باید وارد دفاتر شده و در مبلغ مالیات آن محاسبه شود حتی اگر این مراوده شامل خرید دستگاه یا لوازم برای شرکت باشد. چون در غیر این صورت مراوده مذکور در دفاتر طرف قرارداد وارد شده و در نتیجه قابل تشخیص برای اداره امور مالیاتی  و ماموران آن خواهد بود. عدم فعالیت در هر سال مستلزم پر کردن اظهارنامه همان سال است. لازم به ذکر است که برای ارائه اظهارنامه عدم فعالیت تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی ضروری است.