هرفرد حقیقی برای ارائه خدمات خود و نمود فعالیت خود نیاز به ثبت جامعه ای حقوقی به نام شرکت دارد. تاسیس یک شرکت نشانه ای از اجتماعی کوچک و یا شاید بزرگ و همکاری گروهی از افراد با تجارب و تحصیلات متفاوت در جهت به ثمر رساندن ایده هایی نو و اغلب پرطرفدار و صد البته در آمد زاست.

تجمع تجارب و تحصیلات در کنار هم ثبت شرکتها را رقم میزند. شما با ثبت شرکت ها در ایران در زمینه فعالیت و یا تحصیلات خود و با کارآفرینی در یک یا چند حوزه صد البته به پیشرفت و ارتقاء سطح فکری و اقتصادی کشور خود کمک شایانی می نمایید.

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه ثبت شرکتها در کرج و تهران و استان البرز و کل ایران حتما با مشاوران موسسه حقوقی بین الملل با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند با شماره تلفن موسسه تماس حاصل نموده و از چگونگی مراحل و هزینه و زمان ثبت شرکت آگاه گردید.

تعریف شرکت ها

اساس ثبت شرکت بر قراردادی است که بین شرکاء منعقد می شود، ولی بعد از تاسیس یا ثبت شرکت عقد شرکت و قرارداد اولیه ماهیت خود را از دست داده و با پیدا کردن شخصیت حقوقی، ثبت شرکت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید که با اصول قرارداد مباینت دارد، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی از قواعد واصولی پیروی می نمایند که با اصول قرارداد مباینت دارد، به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکت های تجارتی استقلالی قائل شده اند و آنها را تابع اداره کامل شرکاء نمی دانند و به عنوان موسسه معرفی می نمایند.

اقسام شرکت های تجارتی

ماده 20 قانون تجارت ایران بسته به نوع شرکت، شرکت های تجارتی را بر هفت قسم تقسیم نموده است : لازم به ذکر است که در خصوص ثبت شرکت باید به این مورد اشاره شود قبل از انجام به مبادرت ثبت شرکت در تهران و کرج و استان البرز و هر نقطه ای از ایران حتما با کارشناسان مجرب موسسه حقوقی بین الملل مشاوره نموده و در صورت آگاهی کامل از انتخاب نوع شرکت میتوانید با توجه به پیچیدگی سامانه ثبت شرکتها و مسائل قانونی در حوزه ثبت شرکتها کلیه مراحل و اجرای پرونده ثبت شرکت خود را به مجموعه بزرگ بین الملل واگذار نمایید.

  •  ثبت شرکت های سهامی .
  •  ثبت شرکت های با مسئولیت محدود .
  •  ثبت شرکت های تضامنی .
  •  ثبت شرکت های مختلط غیر سهامی .
  •  ثبت شرکت های مختلط سهامی .
  •  ثبت شرکت های نسبی .
  •  ثبت شرکت های تعاونی تولید و مصرف .

خصوصیات هر یک از این شرکت ها بعداً در موقع خود شرح داده خواهد شد از لحاظ کلی شرکت ها را می توان سه دسته تقسیم نمود : شرکت های اشخاص، شرکت های سرمایه و شرکت های مختلط.

شرکت های اشخاص

این نوه شرکت -شرکت هایی هستند که شخصیت شریک در شرکت اهمیت بسیار داشته و اعتبار شرکت بستگی به اعتبار شرکاء دارد و سرمایه شرکت نقش عمده را ندارد، مانند شرکت های تضامنی و نسبی که شرکاء در نتیجه آشنایی و روابط نزدیک و اعتمادی که با یکدیگر دارند مبادرت به تشکیل شرکت می نمایند و نه تنها سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند جوابگوی تعهدات شرکت است، بلکه از دارایی شخصی خود نیز ضامن تعهدات شرکت می باشند و از این لحاظ شرکاء نمی توانند آزادانه سهم الشرکه خود را به دیگران واگذار کنند.

بدون جلب رضایت سایر شرکاء شریک تضامنی نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری واگذار کند و چه بسا که خروج یک شریک باعث انحلال شرکت می گردد.

نواع ثبت شرکتها

شرکت های سرمایه ای

در چنین شرکتهای شرکت های سرمایه مانند شرکت های با مسئولیت محدود بر عکس شخصیت شرکاء اهمیتی ندارد و شرکاء فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذارده اند، مسئول تعهدات شرکت می باشند و چنانچه قروض شرکت از دارایی آن تجاوز کند، طلبکاران حق رجوع به شرکاء را ندارند. علاوه بر آن شرکاء اصولاً اختیار دارند سهم الشرکه خود را به دیگران واگذار کنند.

بنابراین عامل مهم در شرکت های سرمایه سرمایه ایست که شرکاء در شرکت گذاشته اند و شخصیت شریک اصولاً تأثیری در اعتبار شرکت ندارد. عدم تأثیر شخصیت شریک در شرکت های سهامی باعث شده است که اغلب قوانین شرکت های سهامی را بی نام می نامند.

شرکاء این گونه شرکت ها نه تنها مسئولیتی در اداره امور شرکت و نسبت به تعهدات آن ندارند، بلکه اغلب اوقات از موضوع شرکت و محل کار آن نیز اطلاع ندارند و سهام آنها در بورس ها به سهولت قابل نقل و انتقال می باشد، بدون آنکه انتقال سهام موکول به رضایت سایر شرکاء باشد.

البته اساسنامه بعضی از شرکت ها راجع به انتقال سهام محدودیت هایی قائل می شود، ولی این موضوع از موارد استثنایی است که در خصوص انتقال سهام میتوانند به کارگزاری های رسمی مراجعه نمایید.

شرکت های مختلط

قالبا طبق قوانین ثبتی و قانون تجارت  شرکت های مختلط عبارتند از شرکت هایی که از دو دسته شریک تشکیل می شوند. دسته اول شرکایی که مسئولیت غیر محدود دارند و دسته دوم شرکایی که مسئولیت محدود، مانند شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکت های مختلط سهامی.

نوع شرکت ها مخلوطی هستند از شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص که در آن شرکای ضامن کار و صنعت و لیاقت و استعداد خود را در شرکت می گذارند و بطور غیر محدود مسئولیت اعمال خود را قبول می کنند و عده دیگر برای استفاده از خدمات شرکای ضامن کار و صنعت و لیاقت و استعداد خود را در شرکت می گذارند و بطور غیر محدود مسئولیت اعمال خود را قبول می کنند و عده دیگر برای استفاده از خدمات شرکای ضامن سرمایه لازم را در اختیار آنها قرار می دهند بدون اینکه در اداره شرکت مسئولیتی داشته باشند و بیش از آن چیزی که در شرکت گذاشته اند تعهدی قبول نمی کنند. این نوع شرکت ها شرکت کار و سرمایه است.

اگر سرمایه بصورت سهام در شرکت گذاشته شود وضع حقوقی شرکت مخلوطی از مقررات شرکت های سهامی و شرکت های تضامنی خواهد بود و اگر سرمایه بصورت سهم الشرکه در شرکت گذاشته شود، وضع حقوقی شرکت مخلوطی خواهد بود از مقررات شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تضامنی. به فرانسه، این نوع شرکت ها را شرکت عاملیت می نامند یعنی شرکای ضامن که کار می کنند عامل هستند و شرکای غیر ضامن که فقط سرمایه می آورند و مسئولیتی ندارند، سرمایه گذار.

شرکت های تعاونی

در ضمینه تعریف و نوع شرکتهای تعاونی عده ای از علمای حقوق شرکت های تعاونی را شرکت تجارتی نمی دانند، زیرا طبق اصول متداوله، شرکت تعاونی برای جلب نفع به آن صورتی که در شرکت های تجارتی معمول است تشکیل نمی شود و منافع آخر سال بصورت برگشت اضافه دریافتی بابت معاملات، بین شرکایی که با شرکت معامله کرده اند تقسیم می شود.

بنابراین اصولاً به سرمایه شرکت نفعی تعلق نمی گیرد و اگر در آخر سال منافعی تقسیم می شود این طور توجیه می شود که معامله کنندگان با شرکت، خریدهای خود را اضافه بر مبلغی که برای شرکت تمام شده است ابتیاع نموده اند و از این لحاظ این اضافه دریافتی به آنها مسترد می گردد و این طریقه بیشتر، آنها را به اتحادیه هایی که برای منافع اعضاء آن تشکیل می شود نزدیک می سازد تا به شرکت های تجارتی.

ولی برای سهولت امر و استفاده از مقررات تجارتی ، قوانین اغلب کشورها شرکت های تعاونی را شرکت تجارتی تقلی می نمایند و قانون تجارت ایران نیز آنها را یکی از انواع شرکت های تجارتی می شمارد و چون ماده 193 قانون تجارت مقرر می دارد که شرکت تعاونی ممکن است مطابق اصول شرکت های سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد، تشکیل شود، بنابراین شرکت های تعاونی ممکن است بصورت شرکت های اشخاص یا بصورت شرکت های سرمایه تشکیل شوند .و ماهیت این نوع شرکتها عموما منافع به صورت جمعی میباشد.

شرکت های ثبت نشده و مخفی

اساسا در این نوع از شرکتها که چنین تعریف شده است-شرکت هایی هستند که بین چند نفر تشکیل می شوند که یک یا چند نفر از آنها میل ندارند نام آنها در شرکت برده شود، اینگونه شرکت ها یا بصورت شرکت عاملیت است که یک یا چند نفر سرمایه خود را در اختیار یک یا چند شریک دیگر می گذارند و در آخر هر سال سودی به نسبت منافع حاصله دریافت می دارند یا اینکه چند نفر با هم در تحت نام تجارتخانه معامله می کنند بدون آنکه رسماً شرکتی به ثبت برسانند.

در شکل اول اغلب قراردادی که بین شرکاء تنظیم می شود صورت قرارداد وام با بهره متغیر دارد زیرا اگر بصورت شرکت نامه نوشته شود حتماً باید به ثبت برسد و اگر به ثبت نرسد در محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین اصولاً اینگونه شرکت ها تابع اصول شرکت های تجارتی نیستند و تابع نوع قراردادی می باشند .

شرکت های عملی

اساسا در قالب شرکتهای عملی که نوع دوم که چند نفر با مشارکت یکدیگر معاملاتی انجام می دهند باز دو صورت پیدا می کند یا اینکه معاملات شرکاء جنبه کلی و عمومی دارد و کلیه شرکاء به معاملات تجارتی اشتغال می ورزند این نوع شرکت های عملی نه حقوقی و به هیچ وجه دارای شخصیت حقوقی نمی باشند و قانون ایران آنها را به رسمیت نمی شناسد، ولی برای حفظ منافع اشخاصی که با چنین شرکت هایی وارد معامله می شوند، ماده 220 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود دارد یا در آینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را بصورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.

بنابراین شرکت های ثبت نشده که با اشتغال به امور تجارتی طبق ماده 2 قانون تجارت تاجر محسوب می شوند، شرکت تضامنی محسوب شده و کلیه شرکاء از دارایی شخصی خود مسئول تعهدات شرکت می باشند.که در صورت بروز بدهکاری میبایست کلیه /خسارات وارده را متحمل گردند.

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه ثبت شرکتها در کرج و تهران و استان البرز و کل ایران حتما با مشاوران موسسه حقوقی بین الملل با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند با شماره تلفن02633193 تماس حاصل نموده و از چگونگی مراحل و هزینه و زمان ثبت شرکت آگاه گردید.

قرارداد ثبت شرکت

بطور کلی قرار داد شرکت با سایر قراردادهایی که طرفین قرارداد منافع متضاد دارند فرق دارد. در قرارداد خرید، فروش،اجاره، قرض، استخدام و غیره منافع طرفین قرارداد در جهات مختلف است در صورتی که در قرارداد شرکت منافع طرفین قرارداد با یکدیگر هماهنگی دارد.

قانون تجارت ما تعریفی از ثبت شرکت تجارتی ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم، ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی خیلی کلی است و مشتمل بر شرکت و اشاعه می شود.

طبق ماده 571 قانون مدنی « شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه» و در ماده 572 اضافه می نماید: «شرکت اختیاری است یا قهری» و طبق ماده 573 قانون مدنی: « شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها».

تعریف قانون مدنی ایران از شرکت های تجارتی کامل نیست و برای تکمیل آن باید به مقرراتی که در قانون تجارتی برای هریک از شرکت ها وضع شده است مراجعه نماییم، در صورتی که در قوانین سایر کشورها تعریف های بهتری از شرکت شده است، مثلا ماده 1832 قانون مدنی فرانسه شرکت را به نحو زیر تعریف می کند:

«شرکت یا شرکتها عبارت است از قراردادی که به موجب ان دو یا چند نفر متعهد می شوند کالایی را در شرکت بگذارند به این قصد که منافع حاصله از آن را بین خود تقسیم نمایند».

به موجب تعریف بالا قانون مدنی فرانسه شرکت ها را از اشاعه کاملا تفکیک نموده در صورتی که قانون مدنی ایران این دو موضوع را باهم مخلوط نموده است. قانون مدنی ایران در مورد شرکت اختیاری در ماده 576 مقرر کرده است که:

طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود و قانون تجارت برای هریک از انواع شرکت ها مقررات مخصوصی پیش بینی کرده است که از مجموع آنها می توان قواعد مربوط  به شرکت های تجارتی استنتاج نمود. با در نظر گرفتن اصول و مقررات مزبور شرکت تجارتی را می توان چنین تعریف نمود:

شرکتهای  تجارتی عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.

در صورت نیاز به مشاوره در ضمینه ثبت شرکتها در کرج و تهران و استان البرز و کل ایران حتما با مشاوران موسسه حقوقی بین الملل با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند با شماره تلفن32137 026 تماس حاصل نموده و از چگونگی مراحل و هزینه و زمان ثبت شرکت آگاه گردید.

اقامتگاه شرکتها پس از ثبت شرکت

از لحاظ قانون تجارت اقامتگاه، شخصیت حقوقی دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شرکاء است. قانون تجارت و قانون مدنی صراحتا این موضوع را تایید می نمایند.

به موجب ماده 590 قانون تجارت« اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست» طبق قسمت اخر ماده 1002 قانون مدنی « اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود» و بالاخره آیین دادرسی مدنی در ماده 36 مقرر می دارد:« دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکائ و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود».

به طوری که ملاحظه می شود در اصل موضوع که اقامتگاه شرکت غیر از اقامتگاه شرکاست، تناقض بین قوانین مزبور نیست، ولی در تعیین این اقامتگاه بین قانون تجارت و قانون مدنی اختلاف است و قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیشتر به قانون تجارت نزدیک است تا به قانون مدنی.

اساس اختلاف در اینجاست که راجع به اقامتگاه اشخاص حقوقی دو نظریه مختلف وجود دارد. عده ای اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی و اداری شرکت و عده ای آن را مرکز عملیات شرکت می دانند.

زیرا شرکت ها معمولا در شهرها و در مراکز ادارات ثبت وجود دارند، تشکیل می شوند. اغلب اتفاق می افتد که مرکز عملیات آنها در نقطه دیگر کشور یا اصولا خارج از کشور است. مثلا شرکتی در تهران برای استخراج معادن کاشان تاسیس می شود.

عملیات این شرکت بر چند نوع است یکی تشکیل شرکت و ارتباط آن با وزارتخانه ها و اشخاص مختلف که در تهران انجام خواهد یافت و دیگر استخراج معادن کاشان که موضوع اصلی شرکت است که در کاشان انجام خواهد گرفت.

دارایی بعد از ثبت شرکت ها

  • دارایی شرکتها وثیقه تعهدات شرکت است و در موقع انحلال و تصفیه منحصراً تضمین بدهی شرکت به طلبکاران است. اگر بعد از وضع دیون چیزی باقی ماند قابل تقسیم بین شرکاست.
  • طلبکاران شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و به همین طریق طلبکاران شرکتها حق مراجعه به شرکاء را ندارند ( جز در مورد شرکت هایی که شرکاء شخصاً ضامن تعهدات شرکت هستند و آن هم بعد از مراجعه به شرکت و عدم وصول مطالبات).
  • طلبکاران شرکت یا طلبکاران شرکاء نمی توانند مطالبات خود را از شرکت در مقابل دیون شرکاء و بالعکس تهاتر نمایند.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص چگونگی ثبت شرکت در تهران، کرج و تمام نقاط ایران حتما قبل از هر اقدامی با موسسه حقوقی بین الملل با برند تجاری مجتمع ثبت شرکت و برند، تماس گرفته و از مراحل و شرایط ثبت شرکت آشنا گردید.