یادآوری ثبت شرکت سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانکها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکتهای سهامی عام ، به نحوی که در لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر است ، تبعیت نمایند .

استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تأسیس ممکن نیست ،  مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت یا در موردی که قبلاً در بحث از مجمع عمومی مؤسس ( شماره 47 ) گفته شد ، یعنی وقتی که گواهینامه حاکی از عدم ثبت شرکت از طرف مرجع ثبت صادر  گردد .

مؤسسین شرکت ، نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند ، مسؤولیت تضامنی دارند . تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است ، صدور ورقه سهم یا گو اهینامه موقت سهم ممنوع است . در صورت تخلف امضاء کنندگان آنها ، مسؤول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود .

- هرکس قبل از به ثبت رسیدن شرکت به صدور سهام مبادرت کند به مجازات محکوم خواهد شد .

هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود به درخواست هر ذی نفع ، دادگاه حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد . لیکن مؤسسین و مدیران و بازرسان شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند . و در مقابل آنها مسؤول خواهند بود .

هزینه  های تأسیس شرکت باید در گزارشی که مؤسسین به مجمع عمومی مؤسس می دهند ، قید شود . این هزینه ها در صورتی که ضمن رسیدگی و تصویب گزارش مزبور تصویب شود ، برعهده شرکت خواهد بود . به تصریح قانون لازم است که هزینه  های تأسیس شرکت قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود . در موردی که ، طبق ماده 19 ، به شرحی که ( شماره 47 ) گفته شد ،  گواهینامه عدم ثبت شرکت صادر شود ،  هرگونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد ، به عهده مؤسسین خواهد بود .