مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده است ، دور « گواهینامه بی نام » ممنوع است و به تعهدکنندگان این گونه سهام ، « گواهینامه موقت با نام » داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام می باشد .

یعنی این که مانند سهام بانام ، انتقال آن باید در « دفتر سهام شرکت » به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی ( مثلاً ولی یا قیم ) او باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء کند .

انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود. برگه های گواهینامه موقت ، مانند اوراق سهام ، باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و به امضای لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه تعیین شده اند ، برسد .

در برگهای مزبور باید ، نام و شماره ثبت شرکت ، مبلغ سرمایه شرکت و مقدار پرداخت شده آن ، نوع سهم ، مبلغ اسمی سهم و م قدار پرداخت شده آن ، به حروف و با اعداد ، و تعداد سهامی که هر برگ نماینده آن است ، قید گردد .

لازم است که مبلغ اسمی گواهینامه های موقت سهام با یکدیگر مساوی باشد. هرکس قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم ، « گواهینامه موقت بی نام » صادر کند به مجازات محکوم خواهد شد .

متقاضیان محترم خاطر نشان می شویم که در صورت روبروشدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما در بین الملل تماس حاصل نمایید و از مشاوره و راهنمایی های آن ها بهره مند شوید.