مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده است ، دور « گواهینامه بی نام » ممنوع است و به تعهدکنندگان این گونه سهام ، « گواهینامه موقت با نام » داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات  مربوط به نقل و انتقال سهام بانام می باشد . یعنی این که مانند سهام بانام ، انتقال آن باید در « دفتر سهام شرکت » به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی ( مثلاً ولی یا قیم ) او باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء کند . انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود . برگهای  گواهینامه موقت ، مانند اوراق سهام ، باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و به امضای لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه تعیین شده اند ، برسد . در برگهای مزبور باید ، نام و شماره ثبت شرکت ، مبلغ سرمایه شرکت و مقدار پرداخت شده آن ، نوع سهم ، مبلغ اسمی سهم و م قدار پرداخت شده آن ، به حروف و با اعداد ، و تعداد سهامی که هر برگ نماینده آن است ، قید گردد . لازم است که مبلغ اسمی گواهینامه های موقت سهام با یکدیگر مساوی باشد . هرکس قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم ، « گواهینامه موقت بی نام » صادر کند به مجازات محکوم خواهد شد .

متقاضیان محترم در انتها خاطر نشان می شویم که در صورت روبروشدن با هر سوال و مسئله ای می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس حاصل نمایید و از مشاوره و راهنمایی های آن ها بهره مند شوید.

کد گواهینامه نقل و انتقال

کد گواهینامه نقل و انتقال  هر شرکتی مختص به خودش می باشد و براساس قوانین ثبت شرکتها برای هر شرکت مشخص شده و مختص به خودش است .