گواهینامه موقت سهم و نقل و انتقال آن در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند ، باید مراتب را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالعه ، مقرر دارد . پس از انقضای چنین مهلتی ، هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیرکرد تعلق خواهد گرفت بعلاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده ، اضافه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه ، اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت دیرکرد و چهار درصد اضافی ، تماماً پرداخت نشود ، شرکت این گونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد ، از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده ، به فروش خواهد رسانید . از حاصکت به ثبت نرسیده است ، صدور  گواهینامه موقت سهم ممنوع است . در صورت صدور ، امضاءکنندگان مسؤول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود .

 مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده است ، دور « گواهینامه بی نام » ممنوع است و به تعهدکنندگان این گونه سهام ، « گواهینامه موقت با نام » داده خواهد شد که نقل و انتقال آن تابع مقررات  مربوط به نقل و انتقال سهام بانام می باشد . یعنی این که مانند سهام بانام ، انتقال آن باید در « دفتر سهام شرکت » به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی ( مثلاً ولی یا قیم ) او باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء کند . انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود .

 برگهای  گواهینامه موقت ، مانند اوراق سهام ، باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و به امضای لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه تعیین شده اند ، برسد . در برگهای مزبور باید ، نام و شماره ثبت شرکت ، مبلغ سرمایه شرکت و مقدار پرداخت شده آن ، نوع سهم ، مبلغ اسمی سهم و م قدار پرداخت شده آن ، به حروف و با اعداد ، و تعداد سهامی که هر برگ نماینده آن است ، قید گردد . لازم است که مبلغ اسمی گواهینامه های موقت سهام با یکدیگر مساوی باشد . هرکس قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم ، « گواهینامه موقت بی نام » صادر کند به مجازات محکوم خواهد شد .