در راستای محقق شدن کسب و کارهای حرفه ای ارائه و اخذ کد اقتصادی از اولویت های هر کسب و کار است.در همین مورد به صورت مختصر به مقوله کد اقتصادی و شرایط اخذ کد اقتصادی می پردازیم.

فعالیتهای اقتصادی  به صورت گوناگونی درجامعه انجام میگیرد که نظارت وحمایت براین اعمال مستلزم شناخت اشخاص فعال وپویا دراین عرصه میباشد.یکی از مزایای دریافت کداقتصادی، مجوزجهت فعالیتهای تجاری واقتصادی افرادوپرداخت حقوق به حق دولت است.

که این  امردرچهارچوب قراردادی به اسم مالیات ازاشخاص حقیقی وحقوقی دریافت میگردد.مزیت دیگردریافت کداقتصادی جلوگیری ازفعالیتهای ناسالم وغیرمتعارف دراین عرصه میباشد.درراستای ثبت شرکت ودریافت کارت بازرگانی ودفاترپلمپ،دریافت واخذشماره یاهمان کداقتصادی ضروری میباشد،که توسط وزارت اقتصادودارایی صادرمیگردد.

  • شرایط اخذ کد اقتصادی

1-اشخاص مکلف به اخذ شماره یا کداقتصادي :

کليه اشخاص حقوقي که به امر خرید و فروش و تولید اشتغال دارند.همچنين کليه اشخاص حقيقي که به امور فوق اشتغال داشته و داراي پروانه کسب و یا هر مجوز دیگری میباشند.

2-مجوز فعاليت :

مجوزی دال بر فعالیت شخص حقیقی و یا حقوقی ارائه شده از مراجع ذیصلاح.

3-محل فعاليت تجاري:

محل فعاليت تجاري به يک واحد شغلي اطلاق مي گردد که آن محل از طرف شهرداري يا مراجع قانوني ديگر بعنوان محل فعاليت اقتصادي شناخته شده و فعاليت مربوط در آن جواز کسب و يا بدون جواز انجام مي شود (مانند دفتر پيمانکاري يا واسطه ها يا شغلهاي مشابه که فعاليت همراه با مجوز نمي باشد و داروخانه ها و يا برخي ديگر از مشاغل که محل فعاليت الزاما همراه مجوز کسب است، اين محل بصورت تطعي يا  اجاره در اختيار مودي مي باشد .

4-کارت اقتصادي اشخاص حقيقي

رنگ .و شکل و مندرجات کارت جديد با کارتهاي قبلي تفاوت خواهد داشت و عکس 2*3 مودي ، نام ونام خانوادگي، شماره اقتصادي ، نشاني محل فعاليت تجاري و شماره حوزه مالياتي مودي در آن درج خواهد شد .

7-کارت اقتصادي اشخاص حقوقي:

تغييرات مربوط به اشخاص حقيقي در کارت اشخاص حقوقي نيز وجود دارد. با اين تفاوت که عکس ندارد و نوع شخص حقوقي نيز درج واهد شد . در صورت هماهنگي با خدمات ماشيني کارت اشخاص حقوقي بصورت ليزري صادر خواهد شد .

  • وظايف مؤدي جهت اخذ کد اقتصادی

1-مدارک لازم کد اقتصادی براي اشخاص حقيقي:

عبارت است از فرم اطلاعات هويتي، تصوير شناسنامه ، (اصل و تصوير)فيش بانکي، مجوز فعاليت يا سند محل فعاليت تجاري(رسمي وغير رسمي )و سه قطعه عکس 2*3 که در صورت داشتن شماره اقتصادي آن را پشت عکس درج و در غير اين صورت مشخصات سجلي پشت آن درج مي گردد. و همچنين فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي)به همراه ، تحويل حوزه مالياتي مي شود.

2-مدارک لازم کد اقتصادی براي اشخاص حقوقي

عبارت است از فرم اطلاعات هويتي مربوط ، اگهي تاسيس در روزنامه رسمي و فيش بانکي و فتوکپي کارت اقتصادي يا فيش کامپيوتري (براي دارندگان شماره اقتصادي )اشخاص حقوقي نياز به عکس ندارند

  • اشخاص مکلف به اخذ شماره اقتصادي

1-کليه اشخاص حقوقي که به امر توليد ، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند .

2-کليه اشخاص حقيقي که به امر توليد، مونتاژ ، واردات و صادرات ، توزيع هر نوع کالا و همچنين کارهاي خدماتي اشتغال دارند و داراي پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط بوده و يا داراي محل فعاليت تجاري مي باشند

3-کليه اشخاص موضوع بندها ي 1و 2و 4 ماده 2 قانون مالياتها ي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366.

تبصره 1-شعبات يا ادارات تابعه اشخاص مذکور در بندهاي( الف -3 ) و (الف -1) اين دستور العمل در تهران و يا ساير شهرستانها مکلف به استفاده از شماره اقتصادي تخصيصي به وزارتخانه ، نهادها ، موسسات و.... متبوع مرکزي حسب مورد مي باشند .

تبصره 2- منظور از پروانه کسب و کار از مراجع ذيربط ، کليه پروانه هاي کسب يا کار صادره از اتخاديه هاي امور صنفي ، اتاق صنايع و معادن و بازرگان ، وزارتخانه ها و يا ساير مراجع ذيصلاح مي باشد .

  • اشخاص حقوقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند؟

1-درخواست کتبي شرکت .

2-روزنامه رسمي که آگهي تاسيس شرکت در آن درج شده است .

3-فيش پرداختي مبلغ 10000 ريال به حساب 523 خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران بابت صدور شماره اقتصادي .

4-فتوکپي شناسنامه از کليه صفحات.

5-تنظيم فرم اطلاعات هويتي اشخصاص حقوقي .

6-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري.

  • اشخاص حقيقي براي گرفتن كد اقتصادي چه مداركي را بايد ارائه دهند

1-در خواست کتبي شخص .

2-فتوکپي پروانه کسب .

3-فتوکپي کامل صفحات شناسنامه .

4-فيش پرداختي مبلغ 10000 ريال به حساب 523 خزانه نزديکي از شعب بانک ملي ايران.

5-تکميل فرم اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي .

6-عکس 2*3 متقاضي (سه قطعه)

7-فتوکپي کارت اقتصادي قبلي يا فيش کامپيوتري (در صورتي که قبلا کارت در يافت نموده باشد ).

چنانچه پس از دريافت کارت شماره اقتصادي تغييراتي در اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي حادث شود لازم است فرم نمونه را تکميل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه يا اداره صادرکننده کارت تحويل داده شود تا نسبت به ثبت تغييرات و اصلاح کارت ، اقدام لازم به عمل آيد.

درصورت نیاز به کد اقتصادی و کلیه مراحل تشکیل پرونده مالیاتی در کرج و تهران موسسه حقوقیبین الملل با تیم و کارگروه متخصص کلیه مراحل تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی شما را در کرج و تهران با کمترین هزینه و در اسرع وقت انجام می دهد.همچنین در صورت درخواست ثبت شرکت،ثبت برند،ثبت علامت تجاری،ودیگر فرایند ثبتی و اداری و حقوقی این مجموعه توانمند و بزرگ آمادگی لازم در جهت ارجاع پرونده شما و رسیدن پرونده به نتیجه مطلوب را دارد.شما میتوانید در حوزه های ذکر شده جهتمشاوره رایگان با موسسه بزرگ بین الملل تماص حاصل نموده و از چگونگی ارجاع پروند و مراحا ثبتی و هزینه های پرونده خود آگاه گردید.