مراحل و قوانین مرتبط با ثبت کاهش سرمایه درحوزه ثبت شرکت ها.

در ثبت کاهش سرمایه اعم از اختیاری یا اجباری پیشنهاد هیئت مدیره به بازرس باید متضمن توجیه لزوم کاهش سرمایه و گزارشی راجع به امور مالی شرکت از اول سال مالی در جریان یا بر حسب مورد از ابتدای سال مالی قبل باشد.

توضیح ماده192 در خصوص کاهش سرمایه اختیاری

راجع به ماده192 کاهش اختیاری زمانی است که زیان وارده به شرکت کمتر از نصف سرمایه کل باشد  که در آن صورت هیئت مدیره قبل از اقدام  به کاهش آگهی های مربوط را،در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جهت اطلاع سهامداران منتشر می نماید.

تذکر این نکته ضرورری است که اعتراض به کاهش سرمایه اختیاری سرمایه باید ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهی به دادگاه عمومی تقدیم شود.چنانچه دادگاه اعتراض معترض را وارد تشخیص داد و معترض وثیقه ای جهت تأمین پرداخت طلب نسپارد  در این صورت دین حال شده و دادگاه حکم به تأدیه آن می نماید  وطبق ماده195 مدت دو ماه مذکور و  در صورت اعتراض تا اجرای حکم قطعی دادگاه کاهش سرمایه برای شرکت ممنوع می باشد.

توضیح ماده 198 در حوزه ثبت کاهش سرمایه

ماده 198قانون تجارت  برای  ،خرید سهام شرکت را توسط خود شرکت ممنوع نموده است واز موارد بطلان اقدام مدیران می باشد زیرا با بازخرید سهام سهامداران توسط شرکت اگر توأم با کاهش سرمایه نباشد موجبات زیان صاحبان سهام و اشخاص ثالث می گردد زیرا بدون اینکه سرمایه ثبت شده تقلیل پیدا نماید در عمل با بازخرید سهام کاهش مخفی سرمایه صورت می پذیرد.

در صورت نیاز به ثبت کاهش سرمایه در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران می توانید از کارگروه ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت در موسسه حقوقی بین الملل اطلاعات لازم را کسب نمایید.

در خصوص ثبت صورتجلسه وتغییرات ثبت کاهش سرمایه میتوانید از کارشناسان موسسه حقوقی بین الملل در این خصوص در استانهای البرز و شهر کرج و استان تهران شهر تهران کمک بگیرید.