پیگیری پلمپ دفاتر قانونی 1401

هم چنین به موجب قانون،کلیه شرکت ها و یا موسساتی که در ادارات ثبت به ثبت می رسند، مکلف اند اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نمایند.

این دفاتر به این دلیل به دفاتر پلمپ معروف هستند که صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.

لذا، پلمپ و شماره گذاری دفاتر تجاری که معمولاً اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.