پیگیری پلمپ دفاتر قانونی

همچنین به موجب قانون، کلیه شرکت ها و یا موسساتی که در ادارات ثبتی به ثبت می رسند، مکلف هستند اقدام به گرفتن دفاتر پلمپ شده نمایند. این دفاتر به این دلیل به دفاتر پلمپ معروف هستند که صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند.

لذا، پلمپ و شماره گذاری دفاتر تجاری که معمولاً اساس حسابداری موسسات را تشکیل می دهند از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

برای پیگیری کردن مالیات تعلق گرفته در سال قبل و پیگیری پلمپ دفاتر تجاری سال قبل خود می‌توانید با شماره های 02633193 یا 02126655156 تماس گرفته و در زمانی اندک از وضعیت دفاتر خود اطلاع کسب کنید.