پس از صدور اجازه انتظار اعلامیه پذیریه نویسی از طرف مرجع ثبت شرکت ، مؤسسین به انتشار آن در جراید اقدام می کنند و نیز لازم است که اعلامیه مزبور در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد ، در معرض دید قرار داده شود .

اعلامیه پذیره نویسی برای دعوت مردم جهت خرید سهام است . ضرورت دارد که آنان قبلاً از وضع و مشخصات شرکتی که می خواهند سهام آن را خریداری کنند مطلع باشند . لذا لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر داشته است که باید مشخصات ک امل شرکت از قبیل نام و موضوع عملیات و مدت شرکت ، هویت کامل مؤسسین ،  مبلغ سرمایه ، تعداد و نوع سهام و غیره ، دقیقاً در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد .

اعلامیه پذیره نویسی ، باید از طرف صاحبان امضای مجاز شرکت امضاء شود و نشانی کامل و مؤسسین در آن قید گردد . هرکس اعلامیه مزبور را بدون امضاهای مجاز و نام و نشانی مؤسسین شرکت منتشر کند ، به جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مطالب اعلامیه پذیره نویسی :

طرح اعلامیه پذیره نویسی که به وسیله مؤسسین تهیه و به ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت تسلیم می شود ، باید مشتمل بر مطالب زیر باشد : - نام شرکت و نوع فعالیتهایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود . – مرکز اصلی شرکت و شعب آن ، در صورتی  که تأسیس شعبه مورد نظر باشد . – مدت شرکت . – هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین . در صورتی  که همه یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن ، سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ، ذکر آن به اختصار . – مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن ، به تفکیک و تعداد و نوع سهام در  مورد سرمایه غیرنقد شرکت ، تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیرنقد اطلاع حاصل کرد .- در صورتی که مؤسسین مزایایئی برای خود در نظر گرفته باشند ، تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفضیل . – تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند . – ذکر هزینه هایی که  مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است ، پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیتهای شرکت . – در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناً مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ، ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مراجع . – ذکر حداقل تعدادس هامی که هنگام پذیره نویسی باشد توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی ، نقداً پرداخت گردد . – ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد ، باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی ، به بانک مراجعه کنند . – تصریح به این که اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان ، به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است . – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس ، منحصراً در آن منتشر خواهد شد . – و چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان .

هرکس با سوء نیت به انتشار اعلامیه پذیره نویسی سهام که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد ، مبادرت کند ، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و اگر اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد ، مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد .

پذیره نویسی چیست ؟

برای این که سهام شرکت از طرف خریداران تعهد  گردد ، آنان باید ورقه ای را به نام « ورقعه تعهد سهم » که حاکی از قبول و تعهد پرداخت بهای سهم است ، تکمیل و امضاء کنند . این  عمل را پذیره نویسی گویند .

 ظرف مهلت که در اعلامیه پذیره  نویسی معین شده است علاقمندان ، به بانک مراجعه می نمایند و ورقه تعهد سهم را تکمیل و امضاء و مبلغی را که نقداً باید پرداخت شود  تأدیه و رسید دریافت می کنند . امضاء ورقه تعهد سهم ، به  خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی شرکت می باشد . مؤسسین می توانند مهلت پذیره نویسی را تمدید نمایند ، زیرا در این مورد منعی در قانون مشاهده نمی شود .