در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد ، مجمع عمومی عادی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود  خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش ، همان طور که ( شماره 134 ، ردیف 7 ) گفته شد ، به اعضای هیأت مدیره ، اعم از موظف و غیر  موظف ، تخصیص داده می شود .

در این مورد ، قسمت اخیر ماده 241 به تعیین ضابطه پرداخته و  مقرر می دارد که ، مبلغی که بابت پاداش مزبور تخصیص داده می شود ، « به هیچ وجه نباید در شرکتهای سهامی عام از پنج درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود و در شرکتهای سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود ، تجاوز کند . مقررات اساسنامه و هرگونه تضمینی که مخالف با مفاد این ماده باشد ، باطل و بلااثر است » .