در  موردی که مؤسسین آورده غیرنقدی نداشته و  مزایائی نیز برای خود مطالبه نکرده با شند ، طبق ماده 74 لایحه اصلاح قانون تجارت ، وظایف و اختیارات مجمع عمومی مؤسس عبارتست از :

وظایف و اختیارات و رسمیت جلسات در مورد اول

1- رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن .

2- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و احراز تأدیه مبالغ لازم .

3- تصویب اساسنامه شرکت و در صورت لزوم ، اصلاح آن .

4- انتخاب اعضای اولین هیأت مدیره و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان ( اعم از اصلی و علی ا لبدل) ، به تعداد و با شرایط و به مدت مقرر در اساسنامه مصوب .- (انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان بعدی یا مجمع عمومی عادی خواهد بود ) .

چون برای ثبت شرکت لازم است که شرکت دارای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان بوده و اسامی و مشخصات و اعلام قبولی اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان جزو مدارک دیگر به مرجع ثبت شرکت تسلیم گردد ، لذا لاجرم باید انتخاب آنها به وسیله مجمع عمومی مؤسس انجام می گیرد .

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه های بعدی برای صاحبان سهام ،  تا تشکیل مجمع عمومی سالانه ، در آن منتشر خواهد شد . – ( اکثریت لازم برای اتخاذ تصمیم ، بعداً شماره 52 ، بیان خواهد شد ) .

 به موجب تبصره ماده 17 لایحه اصلاح قانون تجارت ، هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام ،  تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه ، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار مزبور ، در روزنامه کثیرالانتشار دیگری که از طرف « وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی » تعیین می شود درج و نشر خواهد شد .

اشخاصی که به سمت عضویت هیأت مدیره یا بازرسی انتخاب شده اند ( اعم از اصلی و علی ا لبدل ) باید قبولی خود را کتباً اعلام نمایند . قبول سمت ، به خودی خود ، دلیل بر این امر است که اشخاص مزبور ، با علم به تکالیف و مسؤولیتهای سمت خود ، عهده دار آن گردیده اند . از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود و می توان به ثبت آن اقدام نمود .