وظایف و اختیارات هیأت نظار در شرکت به شرح زیر است :

وظایف و اختیارات هیأت نظار

  1. هیأت نظار باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن ، تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام سرمایه نقد شرکت با مسؤولیت محدود ، تأدیه و سهم الشرکه های غیرنقدی آن تقویم و تسلیم شده و در شرکت نامه صراحاً قید گردیده است که سهم الشرکه غیرنقدی ، به چه میزان تقویم شده اند ( در خصوص این مطالب ، قبلاً شماره 566 ، گفتگو شده است ) .
  2. هیأت نظار باید لااقل سالی یک مرتبه ، مجمع عمومی عادی شرکاء را تشکیل دهد . و نیز می تواند به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اقدام کند .
  3. عضای هیأت نظار مکلف اند ، دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را به دقت مورد بررسی قرار دهند و همه ساله گزارشی به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند . هرگاه در تنظیم صورت دارائی که به وسیله مدیر یا مدیران شرکت تهیه می شود ، بی ترتیبی یا خطائی مشاهده نمایند ، باید در گزارش مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر یا مدیران شرکت در تقسیم منافع داشته باشند ، دلائل خود را بیان کنند .

تا پانزده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی ، هر یک از شرکاء یا نماینده او ، می تواند در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از گزارش هیأت نظار و نیز از ترازنامه و صورت دارائی که جهت تسلیم به مجمع عمومی مزبور به وسیله مدیر یا مدیران شرکت تنظیم شده است ، اطلاع حاصل کند .