• دعوت مجامع عمومی. موارد این دعوت از جمله عبارت است از: دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای کاهش سرمایه در موردی که مبلغ پرداخت نشده سهام، ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه نشده باشد.
  • دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده نسبت به مورد، هر کدام که دعوت و تشکیل آن از طرف سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک هستند ، درخواست گردد.
  • دعوت مجمع عمومی عادی بعد از انقضای عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان، ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش بینی شده است.
  • دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای شور و رأی درباره انحلال یا بقای شرکت در موردی که بر اثر زیان های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان رفته باشد.
  • مطالبه مبالغ پرداخت نشده سهام شرکت
  • تشکیل جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه برای هر جلسه آن
  • انتخاب مدیر عامل و تعیین حدود اختیارات، مدت تصدی و حق الزحمه وی
  • تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت، لااقل هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرس یا بازرسان

تهیه صورت دارائی و دیون شرکت، ترازنامه و حساب عملکرد و حساب و سود و زیان شرکت و تنظیم گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی گذشته، پس از انقضای هر سال مالی و تسلیم به موقع آنها به بازرسان، توضیح این که اسناد مذکور باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره

وظایف داخلی شرکت برای هیأت مدیره

مضافاً این که: تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ضمائم آن به حوزه مالیاتی مربوط تا چهار ماه پس از سال مالیاتی، (یعنی تا آخر تیرماه هر سال) و پرداخت مالیات متعلقه، پرداخت حق بیمه کارگران و کارکنان شرکت، حداکثر تا آخر روز ماه بعد، به سازمان تأمین اجتماعی، نیز از وظایف هیأت مدیره می باشد.

هیأت مدیره موظف است ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت دیون و سایر تعهدات نقدی شرکت حاصل می شود، توقف شرکت را به دادگاه عمومی واقع در مرکز اصلی شرکت اعلام کرده و اظهار ورشکستگی نموده و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی شرکت را به دادگاه مزبور تسلیم کند.

از تکالیف دیگر هیأت مدیره این است که هرسال یک بیست از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید. (همین که اندوخته مزبور به یک دهم سرمایه شرکت بالغ شد، موضوع کردن آن اختیاری است)

در جزو وظایف و اختیارات آخرین هیأت مدیره باید این امر نیز ذکر گردد که پس از انحلال شرکت، انجام امور تصفیه شرکت بر عهده او است. (مگر این  که اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده، ترتیب دیگری مقرر دارد)

رئیس و اعضای هیأت مدیره که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی، مجمع عمومی عادی را دعوت نکنند یا صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور، به موقع تهیه و به بازرسان تسلیم ننمایند، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.