- دعوت مجامع عمومی . موارد این دعوت از جمله عبارت است از : دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای کاهش سرمایه در موردی که مبلغ پرداخت نشده سهام ، ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه نشده باشد . – دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده نسبت به  مورد ، هر کدام که دعوت و تشکیل آن از طرف سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالکند ، درخواست گردد .- دعوت مجمع عمومی عادی بعد از انقضای عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ، ظرف مهلتی ک ه در اساسنامه پیش بینی شده است . – دعوت مجمع عمومی فوق العاده برا شور و رأی درباره انحلال یا بقای شرکت در موردی که بر اثر زیانهای وارده ، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان رفته باشد .

- مطالبه مبالغ پ رداخت نشده سهام شرکت .

- تشکیل جلسات هیأت مدیره و تنظیم صورتجلسه برای هر جلسه آن .

- انتخاب مدیر عامل و تعیین حدود اختیارات ، مدت تصدی و حق الزحمه وی .

- تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت ، لااقل هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به بازرس یا بازرسان .

- تهیه صورت دارائی و دیون شرکت ، ترازنامه و حساب عملکرد و حساب و سود و زیان شرکت و تنظیم  گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی گذشته ، پس ا ز ا نقضای هر سال مالی و تسلیم به موقع آنها به بازرسان . توضیح این که اسناد مذکور باید اقلاً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادیسالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود .

 مضافاً این که : تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ضمائم آن به حوزه مالیاتی مربوط تا چهارماه پس از سال مالیاتی ، ( یعنی تا آخر تیرماه هر سال ) ، و پرداخت مالیات متعلقه ، پرداخت حق بیمه کارگران و کارکنان شرکت ، حداکثر تا آخر روز ماه بعد ، به سازمان تأمین اجتماعی ، نیز از وظایف هیأت مدیره می باشد .- هیأت م دیره موظف است ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت دیون و سایر تعهدات نقدی شرکت حاصل می شود ، توقف شرکت را به دادگاه عمومی واقع در مرکز اصلی شرکت اعلام کرده و اظهار ورشکستگی نموده و صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی شرکت را به دادگاه مزبور تسلیم کند .

 از تکالیف دیگر هیأت  مدیره این است  که هرسال یک بیست از سود  خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید ( همین که اندوخته مزبور به یک دهم سرمایه شرکت بالغ شد ، موضوع کردن آن اختیاری است ) .

در جزو وظایف و اختیارات آخرین هیأت مدیره باید این امر نیز ذکر گردد که پس از انحلال شرکت ، انجام امور تصفیه شرکت بر عهده اوست ( مگر این  که اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ، ترتیب دیگری مقرر دارد ) .

رئیس و اعضای هیأت مدیره که حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال  مالی ، مجمع عمومی عادی را دعوت نکنند یا صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی  مزبور ، به موقع تهیه و به بازرسان تسلیم ننمایند ، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو  مجازات محکوم خواهند شد.