« ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد » . بنابراین هر ورقه سهم می تواند نماینده یک یا دو یا چند سهم باشد . اوراق سهام باید متحدالشکل ، چاپی و دارای شماره ترتیب باشد و به امضای لااقل دو نفر  که به موجب اساسنامه تعیین می شوند ، برسد . در ورقه سهم باید نکات زیر قید شود : نام شرکت و شماره ثبت آن . – مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن .- نوع سهم ( با نام ، بی نام و ممتاز ) . – مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد .- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است .- هرگاه سهم به قطعاتی  تقسیم شود ، این قطعات نیز باید دارای مشخصات فوق الذکر باشد . اضافه می شود که لازم است اوراق سهام و قطعات سهم به مهر شرکت ممهور گردد .