مطالب ورقه تعهد سهم :

ورقعه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد : - نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت ثبت شرکت . – سرمایه شرکت .- شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن  .- تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از این بابت نقدا ً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود .- نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن  حساب پرداخت شود .- هویت و نشانی  کامل پذیره نویس .- قید این ک ه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهم یا سهام مورد تعهد را ، طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید . – توضیح این که مبلغی  که خریدار سهم باید نقداً بپردازد یا به عبارت دیگر مبلغ لازم التأدیه ، نباید از سی و پنج درصد مبلغ اسمی هر سهم  کمتر باشد .

اقدامات دیگر :

 پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد ، بعد از انقضای مدت تمدید شده ، مؤسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می  کنند و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد  گردیده و مبلغ لازم التأدیه که اقلاً سی و پنج درصد باید باشد ، پرداخت شده است ، تعداد سهام هر یک از پذیره نویسان را مشخص و اعلام می کنند و به دعوت مجمع عمومی مؤسس اقدام می نمایند . یادآوری می شود که مؤسسین باید گزارشی تهیه کنند و این گزارش باید حداقل پنج روز قبل  از تشکیل مجمع ، در  محلی که در آگهی دعوت آن تعیین شده است ، برای مراجعه و مطالعه پذیره نویسان آماده باشد .

آورده غیرنقد :

در شرکت سهامی عام، همان طور که ( شماره 21 ) گفته شد ، آورده  غیرنقدی فقط به مؤسسین اختصاص دارد و قسمتی از تعهد آنها می تواند به صورت غیرنقد باشد ، و لاغیر . قانونگذار ، برای جلوگیری از ورود ضرر احتمالی به پذیره یا اشخاص ثالثی که بعداً ممکن است اموال شرکت وثیقه طلب آنها قرار گیرد ،  در خصوص آورده غیرنقدی مؤسسین به احواط عمل کرده و مقرر داشته است که : - هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیرنقدی داشته باشند ، مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس ، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی فرآورده های مزبور جلب کنند و آن را جزء گزارش اقدامات خود ، در اختیار مجمع عمومی  مؤسس بگذارند . در صورتی که مؤسسین برای خود ، مزایایی مطالعه کرده باشند ، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور ، به مجمع تقدیم شود .

گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیرنقد و علل و موجبات مزایای مطالعه شده ، باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد .

مؤسسینی که آورده غیرنقدی دارند یا مزایایی برای خود مطالبه کرده اند ، در موقعی که تقویم آورده غیرنقد یا مزایای مورد مطالبه آنها ، موضوع  رأی است ، حق رآی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رأی است ، از حیث حد نصاب مربوط به رسمیت جلسه مجمع عمومی مؤسس ، جزء سرمایه حاضر در جلسه ، منظور نخواهد شد .- مجمع عمومی مؤسس نمی تواند آورده های غیرنقد را ، بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است ، قبول  کند .