مطالب ورقه تعهد سهم

ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نکات زیر باشد :

  1. نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت ثبت شرکت .
  2. سرمایه شرکت .
  3. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن 
  4.  تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از این بابت نقدا ً در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود .
  5.  نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن  حساب پرداخت شود .
  6. هویت و نشانی  کامل پذیره نویس .
  7.  قید این ک ه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهم یا سهام مورد تعهد را ، طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید .
  8.  توضیح این که مبلغی  که خریدار سهم باید نقداً بپردازد یا به عبارت دیگر مبلغ لازم التأدیه ، نباید از سی و پنج درصد مبلغ اسمی هر سهم  کمتر باشد

اقدامات پس از تعهد سهام

 پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد ، بعد از انقضای مدت تمدید شده ، مؤسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی می  کنند و پس از احراز این که تمام سرمایه شرکت صحیحاً تعهد  گردیده و مبلغ لازم التأدیه که اقلاً سی و پنج درصد باید باشد ، پرداخت شده است ، تعداد سهام هر یک از پذیره نویسان را مشخص و اعلام می کنند و به دعوت مجمع عمومی مؤسس اقدام می نمایند . یادآوری می شود که مؤسسین باید گزارشی تهیه کنند و این گزارش باید حداقل پنج روز قبل  از تشکیل مجمع ، در  محلی که در آگهی دعوت آن تعیین شده است ، برای مراجعه و مطالعه پذیره نویسان آماده باشد .

آورده غیرنقد

در شرکت سهامی عام، همان طور که ( شماره 21 ) گفته شد ، آورده  غیرنقدی فقط به مؤسسین اختصاص دارد و قسمتی از تعهد آنها می تواند به صورت غیرنقد باشد ، و لاغیر . قانونگذار ، برای جلوگیری از ورود ضرر احتمالی به پذیره یا اشخاص ثالثی که بعداً ممکن است اموال شرکت وثیقه طلب آنها قرار گیرد ،  در خصوص آورده غیرنقدی مؤسسین به احواط عمل کرده و مقرر داشته است که :هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیرنقدی داشته باشند ، مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس ، نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی فرآورده های مزبور جلب کنند و آن را جزء گزارش اقدامات خود ، در اختیار مجمع عمومی  مؤسس بگذارند . در صورتی که مؤسسین برای خود ، مزایایی مطالعه کرده باشند ، باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور ، به مجمع تقدیم شود .

گزارش مربوط به ارزیابی آورده های غیرنقد و علل و موجبات مزایای مطالعه شده ، باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد .

مؤسسینی که آورده غیرنقدی دارند یا مزایایی برای خود مطالبه کرده اند ، در موقعی که تقویم آورده غیرنقد یا مزایای مورد مطالبه آنها ، موضوع  رأی است ، حق رآی ندارند و آن قسمت از سرمایه غیرنقد که موضوع مذاکره و رأی است ، از حیث حد نصاب مربوط به رسمیت جلسه مجمع عمومی مؤسس ، جزء سرمایه حاضر در جلسه ، منظور نخواهد شد . مجمع عمومی مؤسس نمی تواند آورده های غیرنقد را ، بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است ، قبول  کند .

تماس با موسسه بین الملل 

شعبه کرج : 02632711327

شعبه تهران : 02126655156