قانون تجارت ، با باین این  که هر شرکت با مسؤولیت محدود که عده شرکای آن بیش از دوازده نفر باشد ،باید دارای هیأت نظار باشد ، داشتن هیأت نظار را برای شرکت های با مسؤولیت محدودی که تعداد شرکای آن سیزده نفر یا بیشتر باشد ، الزامی مقرر می دارد .

هیأت نظار ، لااقل دارای سه نفر عضو که در بدو تشکیل شرکت به وسیله شرکاء و از بین شرکاء ، انتخاب می شوند ، خواهد بود. انتخاب هیأت  نظار برحسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت ، تجدید می شود. مدت مأموریت هیأت نظار را اساسنامه تعیین می کند ،  ولی اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب خواهد شد . هر چند قانون پیش بینی نکرده است ، لیکن می توان گفت به پیش بینی اساسنامه ، هیأت نظار می تواند دارای اعضای علی البدل نیز باشد تا در مواردی مانند استعفای عضو یا اعضای اصلی هیأت نظار ، به جای آنها به انجام وظایف بپردازند .