هیأت رئیسه مجمع عمومی : مجمع عمومی ، اعم از مجمع عمومی فوق العاده یا عادی ، توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی دو نفر ناظر اداره می شود . ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند . ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد . ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود . مگر این که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش بینی شده باشد .

 در مجمع عمومی عادی ، در موقعی که انتخاب یا عزل بعضی از اعضای هیأت مدیره یا کلیه آنها از موضوعات دستور جلسه باشد ، رئیس مجمع عمومی از بین سهامداران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد . این امر ، همان طور که معلوم است به علت مطرح بودن موضوعاتی در رابطه مستقیم با هیأت مدیره یعنی انتخاب یا عزل تمام یا بعضی از اعضای آن است . قانون عمل به احوط کرده ولازم می داند که انتخاب رئیس جلسه با رأی حاضران و از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه به عمل آید . به مورد دیگری نیز که در آن قانون مقرر می دارد که هیأت رئیسه مجمع باید از بین صاحبان سهام انتخاب شود ، می توان اشاره کرد و آن ، به طوری که ( شماره 166 ) گفته خواهد شد ، وقتی است که جلسه مجمع ، اعم از مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده به درخواست سهامدارانی که اقلاً یک پنجم سهام شرکت را مالک می باشند ، تشکیل می گردد .