نکات حقوقی ثبت برند

در این مقاله در خصوص نکات حقوقی ثبت برند شامل: 1-  علائم تجاری را قبل از استعمال و افشای آن ثبت کنید . 2- مشابه علائم تجاری خود را قبل از رقبا ثبت کنید . 3- اسم تجاری خود را به عنوان علامت تجاری نیز ثبت کنید . 4- اجرای نوشتاری و تصویر علامت تجاری را جداگانه ثبت کنید . 5- تغییرات در اجزاء مالکیت علامت تجاری و ثبت کنید . به صورت کاملا مختصر توضیحاتی برای مطالعه و اجرای فرایند اداری و ثبت  توسط موسسه بین الملل موارد فوق اشاره گردیده است.

موضوعاتی چون قوانین ثبت برند ، تعاریف حقوقی و انواع نام های تجاری ، مراجع ثبت موانع قانونی در انتخاب و ثبت یک اسم تجاری ( نام شرکت و موسسات) ، موانع قانونی در انتخاب و ثبت علامت تجاری ، نکاتی در انتخاب و ثبت علامت ، مدیریت حقوقی علائم و اسامی تجاری ، انواع دعاوی حقوقی و کیفری علائم تجاری ، ثبت علامت یا نام تجاری ، مانع تقلب رقبا می شود بلکه موجب کاهش تقلب و جلب حمایت قانونی می گردد. ثبت علامت یا نام تجاری ، موجب مالکیت دائمی آن و مانع ابطال آن نمی شود . اعتبار و اشتهار یک برند فقط با مدیریت هماهنگ مسائل حقوقی و تجاری ممکن است . از نظر حقوقی نام تجاری و علامت تجاری دو مقوله متفاوت اند و آثار و احکام جداگانه ای دارند . درحالی که از نظر قانون نام تجاری اسم یا عنوان که معرف و مشخص کننده هویت صنفی شخص حقیقی و یا حقوقی تعریف اشخاص را از هم متمایز کرده تعریف می شود . نکات اساسی و پیشنهادی :

نکات حقوقی ثبت برند

  • علائم تجاری را قبل از استعمال و افشای آن ثبت کنید .

·         مشابه علائم تجاری خود را قبل از رقبا ثبت کنید .

·         اسم تجاری خود را به عنوان علامت تجاری نیز ثبت کنید .

·         اجرای نوشتاری و تصویر علامت تجاری را جداگانه ثبت کنید .

·         تغییرات در اجزاء مالکیت علامت تجاری و ثبت کنید .

در این خصوص موارد فوق را به صورت خیلی جدی در نظر بگیرد. در صورت در نظر نگرفتن نکات فوق امکان سوء استفاده از ثبت برند و علامت تجاری شما در هر لحظه و در هر منطقه ای وجود دارد.توصیه میشود در خصوص مسائل پنچ گانه اشاره شده با کارشناسان و کارگروه مجرب ثبت بین الملل مشاوره رایگان در کرج و تهران و دیگر نقاط ایران داشته باشید . در صورت صلاحدید کلیه فرایند اجرایی موارد پنچ گانه را با امضای وکالتنامه موسسه به ثبت بین الملل واگزار و اجرای کلییه فرایند اداری و ثبتی را ثبت شرکت بین الملل برای شما با کمترین هزینه و زمان انجام میدهد.

همچنین در موسسه حقوقی بین الملل دیگر خدمات حقوق و ثبتی و دیگر خدمات ثبت شرکتها نیز کاملا به صورت تخصصی انجام می شود.