برای شرکت ها می توان انواع زیر را ذکر نمود :

- شرکت های تجارتی .

- شرکت های مدنی .

- شرکت های تعاونی .

- شرکت های دولتی .

- شرکت هائی که شرکت دولتی تلقی می شوند .