در صورتی که هیأت مدیره با استفاده از تجویز ماده 124 مارالذکر ( شماره 226 )، بیش از یک نفر به مدیریت عاملی شرکت برگزیند، لازم است که حدود اختیارات هر یک از آنها را تعیین نماید . یا اگر قرار است اختیارات آنها جمعی باشد در این صورت طریق تصمیم گیری آنان که به اکثریت یا به اتفاق آراء خواهد بود باید در اساسنامه پیش بینی شده باشد.

مدیرعامل باید شخص حقیقی باشد. شخص حقوقی را نمی توان به سمت مدیرعاملی شرکت سهامی انتخاب کرد.

هیأت مدیره باید با مدیرعامل منتخب، قرارداد استخدامی منعقد نماید و بلافاصله باید نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل را با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره حاکی از انتخاب وی، به مرجع ثبت شرکت اعلام کند، تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.