در صورتیکه هیأت مدیره با استفاده از تجویز ماده 124 مارالذکر ( شماره 226 ) ، بیش از یک نفر به مدیریت عاملی شرکت برگزیند ، لازم است که حدود اختیارات هر یک از آنها را تعیین نماید . یا اگر قرار است اختیارات آنها جمعی باشد در این صورت طریق تصمیم گیری آنان که به اکثریت یا به اتفاق آراء خواهد بود باید در اساسنامه پیش بینی شده باشد .

مدیرعامل باید شخص حقیقی باشد . شخص حقوقی را نمی توان به سمت مدیرعاملی شرکت سهامی انتخاب کرد .

 هیأت مدیره باید با مدیرعامل منتخب ، قرارداد استخدامی منعقد نماید و بلافاصله باید نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل را با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیأت مدیره حاکی از انتخاب وی ، به مرجع ثبت شرکت اعلام کند ، تا پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود .