• توضیحاتی در خصوص نقل وانتقال برند ، علائم ، اسم و نشان ، لوگو وعلامت تجاری

بر اساس قوانین تجارت واگذاری و نقل و انتقال برند و علامت تجاری ممکن می باشد. منظور از نقل و انتقال همان خرید و فروش علامت تجاری می باشد که توافق طرفین بالاخص مالک علامت برای نقل و انتقال علامت تجاری لازم است .

نقل و انتقال برند وعلامت تجاری به دو شکل امکان پذیر می باشد

• نقل و انتقال علامت تجاری یا برند به صورت جبری (غیر ارادی)

• نقل و انتقال علامت تجاری یا برند به به صورت قراردادی (اختیاری)

انتقال برند یا علامت تجاری به صورت جبری یا قهری در شرایطی صورت می پذیرد که مالک اصلی علامت تجاری ثبت شده فوت کرده که در این حالت وراث می توانند با ارائه اصل گواهی ثبت علامت و گواهی انحصار وراثت درخواست انتقال علامت تجاری را به اداره مربوطه ارائه کنند و پس از طی مراحل اداری ، علامت تجاری به مالکین جدید منتقل می گردد. منظور از نقل و انتقال علامت تجاری و برند به صورت قراردادی یا اختیاری این است که ، امتیاز علامت تجاری واگذار می شود . درد این وضعیت مالک فعلی علامت تجاری می تواند به دلیل عدم فعالیت و یا دلایلی دیگر برای مدت مشخصی امتیاز انحصاری علامت تجاری خود را به شخص دیگری منتقل کند . اين اجازه درصورتي معتبر می باشد كه اجازه نامه مربوط به آن در ايران به ثبت رسيده باشد . مالک جدید نیز بعد از طی مراحل مربوط به انتقال آرم تجاری می تواند از منافع آن برخوردار گردد .

نکات زیر باید در انتقال قانونی علائم تجاری در اظهارنامه ذکر شود

 • • شماره ثبت علامت تجاری در ايران .
 • • نام و آدرس و تابعيت مالك جديد.
 • • نام و نشاني نماينده قانوني مالك در ايران.

مدارك و اسناد قانوني انتقال مانند صلح نامه ، سند انتقال و یا در صورتی که وکیل انتقال علامت تجاری را برعهده دارد باید وکالتنامه انجام انتقال و تصديق ثبت علامت در ايران ضميمه اظهارنامه شود.

مدارک لازم جهت نقل و انتقال برند یا علامت تجاری

• اسناد مربوط به ثبت برند شامل روزنامه آگهی اول ، روزنامه آگهی رسمی و گواهینامه ثبت برند

• مدارک شناسایی مالک قدیم ( فروشنده علامت )

• مدارک شناسایی مالک جدید بعلامت تجاری

• سند صلح ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی بعد از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل و انتقال برند

• مجوز فعالیت مالک جدید برند در رابطه با علامت تجاری واگذار شده

• جهت نقل و انتقالجبری یا قهری مدارک مربوطه مانند گواهی انحصار وراثت مورد نیاز است.

• شماره اظهارنامه ، شماره ثبت برند و رمز پذیرش اینترنتی نیز جهت نقل و انتقال برند نیاز می باشد.

شرایط نقل و انتقال برند وعلامت تجاری

• اطمینان از ثبت کامل علامت تجاری در حال واگذاری

• علامت تجاری موردنظر در زمان نقل و انتقال باید معتبر باشد و مدت اعتبار گواهی ثبت لامت تجاری نباید منقضی شده باشد.

• در صورتی که یکی از دو طرف ( خریدار یا فروشنده ) اشخاص حقوقی باشند اشخاص حقوقی باید مدارک مورد نیاز جهت شناسایی و استعلام وضعیت اشخاص حقوقی به اداره مربوطه ارائه گردد.

نقل و انتقال جزئی علامت تجاری

در نقل و انتقال علامت تجاری برای صاحب اثر این امکان وجود دارد که در صورتی که مایل به نقل و انتقال کامل علامت تجاری خود نباشد بتواند بخشی از علامت و یا طبقات آن را به فرد دیگری واگذار نماید. در انتقال جزئی ، علامت تجاری برای بعضی از خدمات مشخص شده انتقال می یابد یا علامت تجاری برای استفاده در یک طبقه یا منطقه خاصی منتقل می شود. به طور مثال مالک علامت مشخص می کند که از بخشی از علامت تجاری او فقط برای خدمات صادرات استفاده شود و یا حق استفاده از برند را در شهر یا منطقه ای خاص به شخص دیگری اعطا کند . بنابراین در این صورت باید در قسمت ثبت تقاضای الکترونیک نقل و انتقال علامت تجاری برای نقل و انتقال جزئی اقدام نمود و سایر مراحل مانند نقل و انتقال قراردادی برند می باشد.

مقررات و منابع قانونی نقل انتقال علامت تجاری ، برند ، لوگو ، نشان، آرم و اسم تجاری

ماده ١٢ قانون ثبت علائم و اختراعات تصریح می کند:

علامت تجاری قابلیت واگذاری و انتقال دارد ولی انتقال آن در مقابل اشخاص ثالث وقتی واجد اعتبار است كه وفق مقررات این قانون به ثبت رسیده باشد . از این ماده اینگونه برداشت می شود که علامت تجاری قابل نقل و انتقال است. اما برای آن كه این انتقال معتبر تلقی گردد انتقال علامت از صاحب قبلی به صاحب جدید باید رسما" به ثبت برسد.

در ماده دیگری نیز این چنین آمده است که :

تغییرات مربوط به علامت یا طبقه كالا یا صاحب علامت همچنین تغییرات مربوط به آدرس و تابعیت و نماینده قانونی او در ایران از درجه اعتبار ساقط است مگر اینكه در اداره ثبت شرکتهای ایران به ثبت رسیده باشد. ثبت این تغییرات بر روی صفحه مخصوص علامت مربوط به عمل خواهد آمد. ثبت تغییرات با تسلیم اظهارنامه رسمی با امضاء صاحب علامت یا وکیل وی به عمل خواهد آمد.

لازم به ذكر است كه به موجب قوانین اظهارنامه باید در٣ نسخه تایپ شده و شماره ثبت علامت در ایران، نام محل اقامت مالک جدید و تابعیت او و بالاخره نام و نشانی نماینده قانونی او درایران نوشته می شود. ضمنا" اداره مالكیت صنعتی که مرجع ثبت علائم تجاری و برند می باشد ، رسیدگی به نقل و انتقال علامت تجاری را نیزبر عهده دارد. درشرایطی كه نقل و انتقال علامت تجاری طی سند عادی یا رسمی انجام شده باشد، متقاضی باید به هنگام ثبت انتقال این مدارک را نیز به اظهارنامه خود الحاق نماید و چنانچه علامتی در خارج ازكشور به ثبت رسیده و مالک آن بخواهد علامت مذکور را به ایران انتقال دهد باید رونوشت تایید شده ثبت برند در خارج از كشور را به اظهارنامه خود الصاق نماید.

توضیحات تکمیلی در خصوص نقل و انتقال برند یا علامت تجاری

یکی از خصوصیات برند و علامت تجاری ، قابلیت انتقال به غیرمی باشد. بنابراین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می توانند با تنظیم قرارداد ، علامت خود را به فرد دیگری انتقال دهند. این نوع از انتقال علامت تجاری به انتقال قراردادی معروف است. در ایران نقل و انتقال علامت تجاری به شخصی غیر از مالک اولیه امکانپذیر و قانونی می باشد. گاهی ممکن است علامت تجاری به همراه مجوزها وحتی به همراه محل کسب به شخص دیگری انتقال پیدا کند که از لحاظ قانونی، تفاوتی بین این دو نوع انتقال علامت تجاری نمی باشد. در واقع، ازآنجا که علامت تجاری مالکیت معنوی محسوب شده و به عنوان دارایی پنهان اشخاص حقیقی یا حقوقی جز جدایی ناپذیرهر کسب و کاری می باشد، امکان نقل و انتقال آن در قوانین ایران در نظر گرفته شده است تا در صورت فوت یا عدم فعالیت اشخاص دیگر بتوانند از علامت ثبت شده به نحو بهتر استفاده کنند .جهت انجام نقل و انتقال علامت تجاری به شکل قراردادی، باید ابتدا از طریق سامانه اداره ثبت مالکیت صنعتی اقدام کنید. با توجه به قوانین ثبت اختراعات، طرح صنعتی و علائم تجاری، هر گونه انتقال علامت ثبت شده و یا برند باید در مرجع ثبت به طور رسمی به ثبت برسد . بنابراین تا زمانی که واگذاری و انتقال علامت تجاری در اداره مالکیت صنعتی ثبت نشده باشد، در حقیقت هنوز نقل و انتقال علامت تجاری انجام نشده و اداره ثبت فقط شخص فروشنده را که به علامت قبلا" به نام او به ثبت رسیده است را به عنوان مالک برند می شناسد . نقل و انتقال علامت تجاری در ایران صورت قراردادی و جبری یا قهری انجام می گردد. انتقال برند به شکل قراردادی همانطور که گفتیم طی یک قرارداد و به همراه انتقال مجوزها وگاها" محل کسب و کار می باشد. انتقال برند به شکل جبری که شاخص ترین آن نقل و انتقال علامت پس از فوت مالک به وراث وی می باشد،دارای مراحلی شبیه به انتقال علامت و برند قراردادی است ، با این توفیرکه تنظیم سند صلح در دفترخانه اسناد رسمی لازم نیست و تنها گواهی انحصار وراثت که در آن سهم هر یک از وراث کاملا تعیین شده است ، مدرکی جهت نقل و انتقال علامت تجاری می باشد. بنابراین با داشتن گواهی وراثت ، به سامانه داره مالکیت صنعتی مراجعه کرده و انتخاب درخواست انتقال علامت تجاری به صورت قهری، تقاضانامه نقل و انتقال علامت تجاری مورد نظررا می توانید در سامانه اداره ثبت نمایید. در واقع این کار تنها روش انجام انتقال علامت تجاری ، به شکل قهری و جبری می باشد. نقل و انتقال علامت تجاری بعد از به پایان رسیدن ثبت علامت صورت می پذیرد و این کار منوط بر رعایت یک سری شرایط می باشد. اولین و مهم ترین شرط نقل و انتقال علامت تجاری، این است که رضایت مالک علامت لازم است، مالک علامت کسی است که علامت تجاری به نام او به ثبت رسیده است. درمرحله بعدی باید اطلاعات مرتبط با تغییر مالک در اظهارنامه مالکیت علامت تجاری یا برند وارد گردد. که برای این کارباید شماره ثبت علامت ، نام و مشخصات و محل اقامت مالک جدید و همچنین در صورتی که مالک حقوقی باشد، مشخصات وکیل یا نماینده رسمی مالک نیزباید تغییر پیدا کند. برای نقل و انتقال علامت تجاری ثبت شده لازم است، سند رسمی انتقال و وکالتنامه رسمی در صورتی که انتقال علامت توسط وکیل انجام شود و گواهی مالکیت انحصاری برند ضمیمه اظهارنامه انتقال مالکیت گردد. مدارک لازم برای نقل و انتقال علامت تجاری به شخص حقیقی عبارتست از :

کپی مدارک شناسایی خریدار یا مالک جدید

اصل صلح نامه

- اصل گواهی انحصاری ثبت علامت تجاری

و در صورتی که انتقال علامت تجاری به شخص حقوقی باشد تهیه این مدارک الزامی است :

روزنامه رسمی رسمی آخرین تغییرات

کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت

نسخه اصلی صلح نامه

اصل گواهی تایید شده ثبت علامت

در انتقال علامت تجاری به طورقراردادی، بر طبق قرارداد منعقد شده بین فروشنده و خریدار علامت یا مالک جدید و قدیم نقل و انتقال علامت تجاری به صورت ارادی منتقل می گردد اما در نقل و انتقال علامت به شکل قهری، علامت تجاری به سبب ارث، مزایده، حراج و … واگذارمی گردد. برای انتقال ثبت علامت تجاری لازم است صلحنامه ای تنظیم گردد. برای انجام این کار باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی رفته و سند صلح نقل و انتقال علامت تجاری خود را تنظیم کنید. دفترخانه از اداره مالکیت صنعتی یک استعلام به منظور تایید سابقه ثبت علامت تجاری انجام می گیرد . سپس صلحنامه در دفترخانه اسناد رسمی توسط طرفین امضاء می شود. علاوه بر ثبت سامانه ای مبنی بر درخواست نقل و انتقال علامت تجاری درخواست کتبی مالک برای ثبت واگذاری علامت نیزباید دردفترثبت اداره مالکیت صنعتی ثبت شود که به همراه این درخواست اصل آخرین گواهی معتبرعلامت تجاری، سند انتقال علامت که حتما به امضای منتقل کننده علامت تجاری و مالک جدید رسیده وفیش واریز هزینه های مربوط به انجام نقل و انتقال علامت تجاری به اداره ثبت ارائه می شود و پس از این مرحله باید آگهی نقل و انتقال علامت تجاری در روزنامه رسمی درج می شود. بعد از انتشار در روزنامه رسمی انتقال علامت یا برند عملا انجام شده است و قانونی می باشد و مالک جدید قانونا" صاحب امتیاز علامت تجاری خواهد بود.

ثبت شرکت و برند بین الملل ، با تجربه کافی در زمینه ثبت برند و لوگو واسم ، آرم و علائم تجاری در ایران و خارج از ایران می تواند یاریگر شما در زمینه نقل و انتقال علامت تجاری باشد.. برای این کار کافیست با کارشناسان ما تماس بگیرید تا با دپارتمان تخصصی ثبت برند ثبت شرکت و برند بین الملل به طور رایگان مشاوره داشته باشید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکت در کرج

سرعت و دقت بالا

ثبت بین الملل

پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه

ثبت برند در کرج

همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

 • 20 فروردین

  راه اندازی سامانه استعلام اشخاص

  به تازگی اداره مالکیت صنعتی برای ثبت برند ( علائم تجاری ) و ثبت طرح صنعتی و غیره اقدام به احراز هویت مینماید.....

 • 21 فروردین

  ثبت آنلاین برند

  یکی از راههای ثبت برند، ثبت آنلاین برند می باشد ...

آخرین نظرات کاربران

 • احمد غلامی

  سپاس از زحمات شما در ثبت شرکت اینجانب.

 • ابراهیم احمدی

  با سلام و احترام. ممنونم از مجموعه ثبتی بین الملل بخاطر ثبت شرکت اینجانب و ...