-نام شرکت مختلط غیر سهامی باید تحت اسم مخصوصی بوده و نام معینی داشته باشد . « در اسم شرکت باید عبارت « شرکت مختلط » و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن ، قید شود » . کلمه « مختلط » نشان دهنده آن است که شرکت از اختلاط دو نوع شریک تشکیل شده است . ( بهتر است که کلمه « غیرسهامی » نیز به اسم شرکت اضافه گردد ، تا نوع شرکت نیز مشخص شده و از شرکت مختلط سهامی قابل تمیز باشد ) . قید نام لااقل یکی از شرکاء ضامن به همراه نام شرکت ، برای این است که یکی از شرکائی که دارائی آنها ، مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت است ، برای اشخاص ثالث ، یعنی اشخاصی که با شرکت معامله می کنند ، قابل شناسائی باشد .

اهمیت این امر به اندازه ای است که قانون برای حفظ اعتبار آن مقرر می دارد ، « هر یک از شرکای با مسؤولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد ، در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب خواهد شد . هر قراری که برخلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است » . مفهوم مخالف بیان اخیر قانون این است که ، قرار شرکاء دایر بر این که نام شریک با مسؤولیت محدود جزء اسم شرکت قید شود ، ولی وی در مقابل طلبکاران شرکت ، شریک ضامن محسوب نشده و مسؤول پرداخت طلب آنها از شرکت نباشد ، بین خود شرکاء معتبر می باشد . بنابراین در صورت بودن چنین قراری بین شرکای شرکت مختلط غیرسهامی ، شریک با مسؤولیت محدودی که اسم او به همراه نام شرکت نوشته شده است ، در صورت مراجعه طلبکاران شرکت به او باید طلب آنها را بپردازد ولی بنا به قرار مزبور ، می تواند کلیه پرداختی خود را از شریک یا شرکای ضامن مطالبه و بر اساس تضامن از آنها وصول نماید .

لازم است اضافه شود که هرگاه در اسم شرکت عبارت « شرکت مختلط » و لااقل اسم یکی از شرکاء قید نگردد ، شرکت ، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی ، در مورد آن اجرا خواهد شد .