نام شرکت مختلط سهامی شرکت باید نام معینی داشته باشد . « در اسم شرکت باید عبارت « شرکت مختلط » و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود » . – عبارت « شرکت مختلط » نشان می دهد که شرکت از اختلاط دو نوع شریک تشکیل شده است . – ( بهتر است که کلمه « سهامی » نیز ، به اسم شرکت اضافه گردد تا از شرکت مختلط غیرسهامی ، قابل تمیز باشد ) . قید نام لااقل یکی از شرکای ضامن در اسم شرکت ، به این منظور است که ، دست کم یکی از شرکای ضامن ، که دارائی آنها ، مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت است ، برای اشخاصی که با شرکت معامله می کنند ، قابل شناسائی باشد .

لازم است گفته شود که ، هرگاه در اسم شرکت عبارت« شرکت مختلط » و لااقل نام یکی از شرکاء ضامن قید نگردد ، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی درباره آن ، اجرا خواهد شد .