راهکارهای تخصصی در خصوص موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت

یکی از مراحل ثبت شرکت یا شخصیت حقوقی نیاز است که موضوع ثبت شرکت یا سرفصلی در رابطه با فعالیت شرکت داخل اساسنامه و اوراق شرکت قید شود که شخصیت حقوقی بر اساس آن موارد و موضوعات فعالیت نماید در صورت نیاز بعضی ازموضوع فعالیت شرکت نیازمند اخذ موافقت اصولی میباشند .جهت هگونه موافقت اصولی بابت موضوع ثبت شرکت و یا فعالیت شرکت و راه اندازی کسب و کار جدید و یا تغییرات شرکت میتولنید از مشاوران ثبت بین الملل راهنمایی های لازم را دریافت نمایید.

تدوین موضوع فعالیت شرکت در ثبت شرکت بین الملل

موسسه بین الملل اولین مرکز حقوقی متخصص در زمینه ثبت شرکت ها و مراحل تدوین و ثبت صورتجلسات شرکتها و تدوینموضوع فعالیت شرکت ها میباشد.

در صورت نیاز به ثبت شرکت در کرج و یا تدوین و تنظیم موضوع فعالیت شرکت در کرج با کارشناسان و متخصصین اجراییات تدوین موضوع فعالیت شرکت بین الملل در ارتباط باشید.