مواقع تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، موقع معینی ندارد . در  مواردی که موضوع تغییر اساسنامه یا تغییر ( افزایش یا کاهش ) سرمایه و یا انحلال شرکت قبل از موعد مطرح باشد ، این مجمع ، دعوت به تشکیل می شود . به عنوان مثال همان طور که ( شماره 235 ) گفته شد ، هرگاه بر اثر زیانهای وارده ، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود ، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رأی قرار دهد .

 مجمع عمومی عادی دو نوع اجلاس دارد ، اجلاس سالانه و اجلاس در مواقع مقتضی .