ترتیب جانشینی علی البدل بازرسین شرکتها

در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره ، تعداد آنها از حداقل مقرر کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب تعیین شده در اساسنامه و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی عادی، جای آنان را خواهند گرفت، و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد یا تعداد آن کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت مدیره نباشد، اعضای باقیمانده هیأت مدیره باید بلافاصله مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند.

هرگاه اعضای مزبور از دعوت مجمع عمومی خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره، با رعایت تشریفات لازم اقدام  کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

هرگاه در سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره، طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی بماند، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.

در صورت تمایل به دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص انتخاب و عزل بازرس به مقاله مرتبط با آن مراجعه کنید.