موارد و ترتیب جانشینی علی البدل  : در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از اعضای اصلی هیأت مدیره ، تعداد آنها از حداقل مقرر کمتر شود ، اعضای علی البدل به ترتیب تعیین شده  در اساسنامه ، و الا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی عادی ، جای آنان را خواهند گرفت ، و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد یا تعداد آن کافی برای تصدی محلهای خالی در هیأت مدیره نباشد ، اعضای باقیمانده هیأت مدیره باید بلافاصله مجمع عمومی عادی را جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند . هرگاه اعضای مزبور از دعوت مجمع عمومی خودداری کند ، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره ، با رعایت تشریفات لازم اقدام  کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند .

 در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره ، طی مدتی زاید بر شش ماه بلامتصدی بماند ، هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید .