- مواد 111 و 126 لایحه اصلاح قانون تجارت ،  اشخاصی را از عضویت در هیأت مدیره و مدیرعاملی شرکت سهامی منع می کند . ممنوع شدگان مزبور را می توان در دو گروه ردیف کرد :

ممنوع شدگان از مدیریت شرکت

گروه اول :

محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است . محجورین ، طبق قانونی مدنی ،  عبارتند از صغار ، اشخاص غیررشید و مجانین . تجاری که دادگاه حکم ورشکستگی آنها را صادر  کرده است نیز محجور محسوب می شوند .

اشخاص محجور قانوناً از تصرف مستقیم در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند . به عبارت دیگر برای این امر اهلیت ندارند . از طرفی مدیران شرکت نماینده قانونی شرکت هستند و می توانند مستقیماً در اموال و حقوق مالی شرکت تصرف نمایند . ماده 662 قانون مدنی می گوید : « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد .- وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشه باشد » . مستنداً به عبارت دوم همین ماده ، محجور که برای تصرف مستقیم در اموال و حقوق مالی خود اهلیت ندارد ، نمی تواند دارای نمایندگی و وکالت در انجام آن درباره اموال و حقوق مالی شرکت باشد . بنابراین ، اگر هم محجور به مدیریت انتخناب شود ، قانوناً نمی تواند نمایندگی مزبور را داشته و اعمال کند . که در این صورت می توان گفت مدیریت محجور بر شرکت سهامی ، چون قانوناً نمی تواند این نمایندگی را ، که لازمه اداره امور شرکت است در بر داشته باشد ، فی الواقع امری است که « سالبه به انتفاء محمول » می باشد.

علی ای حال ، ماده 111 لایحه اصلاح قانون تجارت ،  صریحاً محجورین و کسانی را که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است ، از مدیرعاملی و  عضویت در هیأت مدیره شرکت سهامی ممنوع می کند .

در ادامه بحث اضافه می شود که ، همان طور که می دانیم ، در کلیه عقود و معاملات ، - به استثنای نکاح و طلاق ، - طرفین باید 18 سال تمام داشته باشند و مدیریت شرکت مستلزم انجام معاملات و انعقاد عقود است. بنابراین داشتن سن کبر یعنی 18 سال تمام ، شرط اصلی لازم برای مدیریت مزبور است . بر این مبنا در ارتباط با این بحث ، می توان محجورین  را به طور کلی به دو گروه تقسیم کرد : محجورینی که کمتر از 18 سال دارند یعنی صغار، و محجورینی که سن آنها 18 سال تمام یا بیشتر است . گروه اول یعنی صغار به علت نداشتن نصاب سنی لازم برای مدیریت شرکت ، از این بحث خارجند . پس در دایره شمول محجورین مورد نظر ماده مذکور ، آن گروه از محجورین باقی می مانند که 18 سال تمام یا بیشتر داشته باشند .- ( کسی که 18 سال تمام یا بیشتر دارد ، وقتی محجور محسوب می شود که ، جنون یا عدم رشد وی ، به دادگاه محرز بوده و از طرف دادگاه ، حکم جنون یا حکم عدم رشد او ، صادر شده باشد ) .

گروه دوم :

 کسانی که به علت ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرائمی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا  کلاهبرداری شناخته شده اند ، اختلاس ، تدلیس ، و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی ، به موجب حکم قطعی از « حقوق اجتماعی » کلاً یا بعضاً محروم شده باشند ، در مدت محرومیت .

 اگر کسی از افراد گروه اول یا دوم ، به عضویت هیأت مدیره یا به سمت مدیرعامل شرکت سهامی انتخاب شود ، یا پس از انتخاب شدن ، در اثر تحقق شرایط از افراد مزبور بشمار آید ، دادگاه به درخواست هر ذی نفع ، حکم عزل او را صادر خواهد کرد.

 جا دارد اشارت شود که لایحه اصلاح قانون تجارت برای کسی که عالماً با وجود یکی از موانع فوق ، سمت عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی را قبول کند و به آن عمل نماید ، مجازاتی تعیین نمی کند .- در حالی که قانون مزبور برای کسی که با وجود منع قانونی ، عالماً سمت بازرسی شرکت سهامی را بپذیرد و به آن عمل کند ، به طوری که ( شماره 293 ) گفته خواهد شد ، تعیین مجازات می نماید .