برای دانستن ممنوعیت های صدور اوراق قرضه متن زیر راهنمای شما خواهد بود. در این خصوص نکات ارزشمندی را در ادامه به شما خواهیم آموخت.

راهنمای ممنوعیت های صدور اوراق قرضه

ممنوعیت های صدور اوراق قرضه : به تصریح قانون ، از تاریخ تصمیم مجمع عمومی فوق العاده دایر بر صدور اوراق قرضه قابل تعویض با سهام ، تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه مزبور، شرکت نمی تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام ، منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام ، کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد .

هرگاه زیانهای وارده موجب تقلیل مبلغ اسمی یا تعداد سهام گردد این امر شامل سهامی نیز می شود که دارندگان اوراق قرضه در نتیجه تبدیل آنها دریافت می دارند و چنین تلقی می شود که دارندگان این قبیل اوراق قرضه ، از همان موقع تحصیل آنها ، سهامدار شرکت بوده اند .

بعلاوه تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه قابل تعویض ، شرکت نمی تواند به صدور سهام جدید ، از طریق تبدیل اندوخته به سرمایه ، اقدام کند .

همچنین دادن سهم یا تخصیص و یا پرداخت وجه به سهامداران ، تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ، ممنوع است ، مگر این که حقوق دارندگان اوراق قرضه که متعاقباً اوراق خود را با سهام تعویض می کنند ، یا تدابیری که شرکت اتخاذ می کند ، حفظ شود تا آنان بتوانند حقوق مالی استحقاقی خود را استیفاء نمایند .

راهنمای ممنوعیت های صدور اوراق قرضه

ورقه قرضه قابل بازخرید

ممکن است ورقه قرضه قابل بازخرید باشد . در این صورت لازم است که شرایط و ترتیب بازخرید در ورقه قرضه قید شود . دارنده ورقه قرضه قابل بازخرید ، می تواند طبق شرایط و ترتیب مزبور ، به شرکت مراجعه و با تسلیم ورقه قرضه ، مبلغ مربوط را دریافت دارد .

خلاصه ها :

مطالب مربوط به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و قابل تبدیل به سهام گفته شد . اینکه مطالب مزبور در دو خلاصه مرور می شود :

خلاصه اول :

اموری را که باید قبل یا بعد از انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام انجام شود ، می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد :

 1.  مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام ، باید اجازه انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را به شرکت بدهد . اجازه مزبور لازم است ، ولو این که انتشار اوراق قرضه در اساسنامه پیش بینی شدهب اشد .
 2.  مجمع عمومی فوق العاده مزبور ، مقارن با اجازه انتشار اوراق قرضه باید افزایش سرمایه شرکت را اقلاً برابر با مبلغ قرضه  ، تصویب کند .
 3.  قبل از صدور اوراق قرضه ، باید یک یا چند بانک یا مؤسسه مالی معتبر ، افزایش سرمایه مذکور را پذیره نویسی کنند . یعنی سرمایه افزوده شده را تأمین کنند و تعهد نمایند که آن را در اختیار شرکت قرار دهند .
 4.  بین شرکت و بانک یا مؤسسه مالی پذیره نویس ، باید قراردادی در موضوع این گونه پذیره نویسی و شرایط آن و تعهد پذیره نویس مبنی بر دادن سهام مربوط به دارندگان اوراق قرضه و سایر شرایط ، منعقد شود .
 5.  قرارداد مزبور باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده فوق الذکر ، برسد .
 6.  تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ، کتباً به مرجع ثبت شرکت اعلام شود تا مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه طرح اطلاعیه مذکور ، در روزنامه رسمی آگهی کند .
 7.  پس از آگهی مزبور ، شرکت ، ضمن صدور و آماده کردن اوراق قرضه ، باید تصمیم مرجع عمومی فوق العاده و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام را با قید شماره و تاریخ « روزنامه رسمی » که آگهی فوق در آن چاپ شده است ، در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی مربوط به شرکت در آن نشر می گردد ، آگهی نماید.
 8.  شرکت باید به میزان سرمایه افزوده شده ای که توسط بانک یا مؤسسه مالی پذیره نویسی شده است ، سهام صادر کند . این سهام باید با نام بوده و به اسم بانک یا مؤسسه پذیره نویس ، صادر شود .
 9.  سهام مزبور چون تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه ، وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه قابل تعویض ، برای تعویض اوراق مذکور با آنها می باشد ، لذا باید نزد شرکت نگاهداری شوند .
 10.  چون سهام مزبور تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه ، فقط قابل انتقال به دارندگان این اوراق می باشد ، لذا نقل و انتقال آنها نباید در دفاتر شرکت ثبت شود . هرگونه نقل و انتقال مربوط به آنها ، از نظر شرکت فاقد اعتبار خواهد بود .
 11.  در صورت درخواست دارنده ورقه قرضه ، در سررسید یا هر موقع قبل از سررسید آن ، شرکت باید با اخذ ورقه قرضه ، معادل طلب وی ، از سهام مزبور به وی تسلیم و آن را در دفاتر خود به نام وی ثبت کند . نقل و انتقال این گونه سهام در دفاتر شرکت ثبت خواهد شد .
 12.  شرکت باید ، پس از انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه ، سهامی را که معاوه نشده است در اختیار بانک یا مؤسسه مالی پذیره نویس قرار دهد . بانک یا مؤسسه مزبور می تواند به عنوان صاحب سهم ، سهامدار شرکت باقی بماند یا آنها را بفروشد . نقل و انتقال این گونه سهام قابل ثبت در دفاتر شرکت خواهد بود .
ادامه مطلب
جلسات هیأت مدیره

خلاصه دوم :

اموری را که باید قبل یا بعد از انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، به عمل آید می شود به طور خلاصه به شرح زیر مرتب کرد :

 1.  مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی عام ، باید اجازه انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام را به شرکت بدهد ، اجازه مزبور ، لازم است ولو این که انتشار اوراق قرضه را اساسنامه پیش بینی کرده باشد .
 2. مجمع عمومی فوق العاده علاوه بر اجازه مزبور ، باید اجازه افزایش سرمایه را ب هیأت مدیره اعطاء کند . ( ولی هنوز مقدار مبلغی که به سرمایه افزوده خواهد شد مشخص نبوده و بعداً معلوم خواهد شد ) .
 3.  تصمیم راجع به فروش ا وراق قرضه و شرایط و صدور و انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه ، کتباً به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود تا مرجع مذکور ، مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را به همراه طرح اطلاعیه مزبور ، در «روزنامه رسمی » آگهی نماید .
 4.  پس از آگهی روزنامه رسمی ، شرکت ، ضمن صدور و آماده کردن اوراق قرضه ، باید تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام را ، با قید شماره و تاریخ « روزنامه رسمی » که آگهی فوق در آن درج شده است ، در روزنامه  کثیرالانتشاری که آگهی مزبور به شرکت در آن درج می شود ، منتشر کند .
 5.  شرکت باید در موعد یا مواعد تعیین شده ، در صورت درخواست دارندگان اوراق قرضه ، اصل و سود مربوط به ورقه قرضه را به آنها بپردازد .
 6. هیأت مدیره ، براساس تصمیم مجمع عمومی مذکور ، باید در پایان مهلت مقرر ، معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه ای که جهت تبدیل به سهام عرضه شده است ، سرمایه شرکت را افزایش دهد و آن را در مرجع ثبت شرکتها ، به ثبت برساند.
 7.  هیأت مدیره باید ، پس از ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت ، معادل سرمایه افزوده شده ، سهام جدید صادر و در صورت درخواست دارندگان اوراق قرضه ، معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم می کنند ، به آنها سهم یا سهام بدهد.
ادامه مطلب
لیست طبقه بندی طرح صنعتی

ذکر چند تفاوت :

بین اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، همان طور که ملاحظه شد ، چند تفاوت به شرح زیر مشاهده می شود :

 •  در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، همان طور که ملاحظه شد ، چند تفاوت به شرح زیر مشاهده می شود :
 •  در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام ، مجمع عمومی فوق العاده ، افزایش سرمایه را مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه تصویب می کند ولی در اوراق قابل تبدیل به سهام ، مجمع مزبور مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه ، اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره می دهد .
 •  در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام ، مقدار افزایش سرمایه از اول معلوم است و آن اقلاً برابر مبلغ قرضه می باشد ولی در اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، مقدار افزایش سرمایه بدواً معلوم نیست و بعداً معلوم می شود و آن برابر مبلغ بازپرداخت نشده اوراق قرضه خواهد بود .
 • -در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام ، لازم است که نسبت به سرمایه افزوده شده ، از طرف بانکها یا مؤسسات مالی مجاز ، پذیره نویسی به عمل آید . ولی در اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، چنین امری صورت نمی گیرد و ضروری نیست .
 • در اوراق قرضه قابل تعویض با سهام ، پس از افزایش سرمایه و پذیره نویسی آن توسط بانکها و مؤسسات مالی مزبور ، مقارن صدور و انتشار این اوراق ، شرکت به صدور سهام جدید ، معادل مبلغ افزوده شده به سرمایه اقدام می نماید . ولی در اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، بعداً و پس از پایان مهلتی که برای تبدیل اوراق قرضه به سهام تعیین شده است ، معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مزبور ، به صدور سهام جدید مبادرت می گردد .
ادامه مطلب
انواع اوراق قرضه

یادآوری :

از آنجا که معامله اوراق قرضه ، به علت تعلق یافتن بهره به آن ، به وسیله شورای نگهبان طبق نظریه شماره 518/20/30/85 مورخ 28/11/1385 ، برخلاف شرع اعلام شده است لذا امکان استفاده از اوراق قرضه، عملاً منتفی است ولی می توان به جای آن ، با شرایطی از اوراق مشارکت استفاده کرد .

اوراق مشارکت :

به موجب ” قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ” مصوب 30/6/1376 ، ” اوراق مشارکت ” اوراقی است که به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح های عمرانی انتفاعی منتشر و در اختیار خریداران قرار داده می شود .

اوراق مشارکت ممکن است با نام یا بی نام باشد. این اوراق ، دارای قیمت اسمی مشخص بوده و برای مدت معینی منتشر می شود .

دارندگان اوراق مشارکت ، به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت ، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود . خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می باشد.

به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین به شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی، اجازه داده شده است طبق مقررات قانون مذکور فوق، قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی انتفاعی خود را از طریق انتشار و عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین کنند .

به اوراق مشارکت ، سود علی الحساب و سرموعد سود قطعی پرداخت می شود و نیز قیمت پرداخت شده آن ، در سررسید، در ازاء تسلیم ورقه مشارکت به دارنده آن داده می شود . مهلت پرداخت مابه التفاوت سود قطعی و سود  علی الحساب پرداخت شده ، حداکثر ششماه پس  از سررسید نهائی اوراق خواهد بود .

شرکتهای سهامی عام پذیرفته شده در سازمانهای بورس اوراق بهادار ، با تأئید قبلی سازمان مذکور و رعایت ضوابط مربوط ، می توانند اوراق مشارکت قابل تبدیل و قابل تعویض با سهام منتشر نمایند . شرایط مشارکت و ترتیب تبدیل و تعویض ورقه مشارکت به سهام ، باید در ورقه مزبور قید شود . تبدیل و تعویض ورقه مشارکت به سهام ، منوط به درخواست دارند ورقه مشارکند است .

به این مقاله امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x