مطالب ورقه قرضه باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به وسیله لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه شرکت تعیین شده اند ، امضا شود . ورقه قرضه باید شامل مطالب زیر باشد .

نام ، مرکز اصلی ، مبلغ سرمایه ، مدت ، شماره و تاریخ ثبت شرکت – مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه .- تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه ( اگر قابل بازخرید باشد ) – تضمیناتی که احتمالاً برای قرضه در نظر گرفته شده است . - در صورت قابلیت تعویض ورقه قرضه با سهام شرکت ، شرایط و ترتیباتی که باید برای تعویض رعایت شود .- در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه به سهام شرکت ، مهلت و شرایط این تبدیل .- رئیس و اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که مطالب فوق را در ورقه قرضه قید ننماید ، به جزای نقدی محکوم خواهد شد .