مطالب اظهارنامه که مؤسسین برای تأسیس شرکت تکمیل می کنند ، باید با قید تاریخ به امضای کلیه آنها رسیده و مطالب زیر در آن ذکر شده باشد :

نام شرکت . – هویت کامل مؤسسین و اقامتگاه آنها . – موضوع شرکت .- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک . – تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد ، تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام . – میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام با نکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است .- در خصوص آورده غیرنقد ، اوصاف و مشخصات و ارزش آن ، به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود . – مرکز اصلی شرکت .- و مدت شرکت .