نام ، موضوع ، مدت ، مرکز اصلی ، شماره و تاریخ ثبت شرکت – مبلغ سرمایه شرکت و تصریح بر این که کلیه آن پرداخت شده است – در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه صادر کرده است مبلغ و تعداد و تاریخ صدور آن و تضمیناتی که احتمالاً برای بازپرداخت آن در نظر گرفته شده است و همچنین مبالغ بازپرداخت شده آن ، و در صورتی که اوراق قرضه سابق ، قابل تبدیل به سهام شرکت بوده باشد ،  مقدار آن  گونه قرضه که هنوز به سهم تبدیل نشده است – در صورتی که شرکت سابقاً اوراق قرضه مؤسسه دیگری را تضمین کرده باشد ، مبلغ و مدت و سایر شرایط تضمین مذکور – مبلغ قرضه و مدت آن و همچنین مبلغ اسمی هر ورقه و بهره ، یعنی سودی که به قرضه تعلق می گیرد و ترتیب محاسبه آن و ذکر سایر حقوقی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است و همچنین موعد یا مواعد و شرایط بازپرداخت اصل و پرداخت سود و غیره ، و در صورتی که اوراق قرضه قابل بازخرید باشد ، شرایط و ترتیب بازخرید – تضمیناتی که احتمالاً برای اوراق قرضه در نظر گرفته شده است .- اگر اوراق قرضه قابل تعویض با سهام یا قابل تبدیل به سهام شرکت باشد ، مهلت و سایر شرایط تعویض یا تبدیل – خلاصه گزارش وضع مالی شرکت و خلاصه ترازنامه آخرین سال مالی که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده است .

 هرکس با سوء نیت به صدور اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت کند ، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد ، مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر برای کلاهبردار محکوم خواهد شد .

اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید توسط دارندگان امضای مجاز شرکت امضاء شود و نام و نشانی مدیراین شرکت در آن قید  گردد . هرکس اطلاعیه مزبور را بدون رعایت مقررات مذکور منتشر نماید ، به جزای نقدی محکوم خواهد شد