مشخصه های شرکت مدنی را می توان به ترتیب زیر خلاصه کرد :

  • - شرکت مدنی شخص حقوقی محسوب نمی شود . زیرا شرکت هائی که طبق قانون تجارت تشکیل و به ثبت داده شده باشند ، شخصیت حقوقی دارند و شرکت مدنی چنین نیست .
  • - شرکت مدنی تابعیت و اقامتگاه ندارد . زیرا علاوه بر اشخاص حقیقی یعنی افراد انسانی ، اشخاص حقوقی می توانند دارای تابعیت و اقامتگاه باشند و شرکت مدنی ، همان طور که فوقاً اشاره شد ، شخص حقوقی به شمار نمی آید .
  • - معاملاتی که شرکت مدنی انجام می دهد ، معاملات تجارتی محسوب نمی شود . زیرا طبق قانون تجارت ، معاملات شرکت های تجارتی است که تجارتی محسوب می گردد و شرکت مدنی ، از شرکت های تجارتی نیست .
  • - در صورتی که مدت تعیین نشده باشد ، شرکت مدنی به تقاضای هر یک از شرکاء ، از بین می رود . در مورد آن مقررات مربوط به تصفیه و ورشکستگی ، قابل اجرا نیست .
  • - در شرکت مدنی ، شرکاء جمعاً نمایندگی آن را به عهده دارند .

شرکت مدنی می تواند رسمیت قانونی داشتهب اشد و آن در صورتی است که برای شرکت ، شرکت نامه رسمی ، در دفتر اسناد رسمی تنظیم گردد . لیکن تنظیم شرکت نامه رسمی به هیچ وجه موجب نمی شود که شرکت مدنی ، دارای شخصیت حقوقی باشد . اضافه می شود که ماده 34 نظامنامه مربوط در این زمینه می گوید ، شرکت های منعقده بین کسبه جزء که اطلاق تاجر به آنها نمی شود ، در عداد شرکت های تجارتی نبوده و به عنوان قرارداد ، مطابق مقررات قانون ثبت اسناد ، در دفاتر اسناد رسمی باید به ثبت برسند .