بیشترین شرکت هایی که بر اساس اولویت و نیازها  و قابلیت های راه اندازی کسب و کار ثبت می شوند شرکت های سهامی خاص و شرکت با مسولیت محدود می باشد. به همین جهت در این بخش در خصوص این شرکت هایی که اعلام گردید مطالب مفیدی به شما ارائه خواهیم داد.

مشترکات و تفاوت های بین شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود

 1. در شرکت با مسئولیت محدود جهت ثبت تعداد افراد (شرکا) حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد افراد (سهامداران) حداقل 3 نفر جهت ثبت نیاز است(البته در پیش نویس کانون تجارت جدید حداقل افراد برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک نفر در نظر گرفته شده است.)
 2. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد(البته در پیش نویس قانون تجارت جدید برای شرکت مسئولیت محدود ده میلیون تومان و برای شرکت سهامی خاص پنجاه میلیون تومان پیش بینی شده است.)
 3. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیر عامل و یا فردی که حق امضای مجاز شرکت را دارد ارائه گردد و فرد مربوطه اقرار به دریافت سرمایه نماید و گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورتی ندارد. اما در شرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه شرکت باید نقد در یکی از بانک های کشور واریز و توزیع و گواهی مربوطه به اداره ی ثبت شرکت ها ارائه و 65% در تعهد سهامداران شرکت می باشد.
 4. انتخاب بازرس برای شرکت سهامی خاص اجباری و برای شرکت با مسئولیت محدود به صورت اختیاری می باشد.
 5. مدت مدیریت در شرکتهای با مسئولیت محدود از تاریخ ثبت به صورت نامحدود است البته مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیریت مدیران در اساسنامه شرکت لحاظ گردد در صورتی که در شرکت سهامی خاص از تاریخ ثبت به مدت 2 سال است که این مدت قابل تمدید می باشد.
 6. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای شرکت با مسئولیت محدود اختیاری و برای شرکت سهامی خاص اجباری می باشد.
 7. شرایط تشکیل مجامع و احراز حد نصاب در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع سرمایه و میزان سهم الشرکه افراد  مشکل تر و در شرکت سهامی خاص آسانتر می باشد.
 8. مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود توسط هیئت ناظر (البته در صورتی که تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد) و در شرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه که متشکل شده از یک رئیس و دو ناظر و یک منشی که به جز منشی افراد دیگر باید از بین سهامداران انتخاب گردند.
 9. افزایش سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص اختیاری می باشد مگر به موجبات قانون.
 10. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام تقسیم نمی شود و هریک از شرکا تا میزان سهم الشرکه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات در شرکت می باشند.
 11. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می توانند از بین شرکا یا خارج از شرکا انتخاب گردند در صورتی که در شرکت سهامی خاص بایستی الزاماسهامدار بوده و یا تعداد سهام  وثیقه طبق مفاد مقرر در اساسنامه شرکت را تهیه و به صندوق شرکت ارائه نمایند  البته مدیر عامل در شرکت سهامی خاص می تواند خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره باشد.
 12. تقسیم سود و زیان در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت میزان سرمایه و سهم الشرکه هر شخص تقسیم و در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام هر سهامدار صورت می گیرد.
 13. حق رای در شرکت با مسئولیت محدود به میزان نسبت سرمایه و سهم الشرکه هر شخص در صورتی که شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام در شرکت می باشد.
 14. تقویم آورده غیر نقدی (ارزیابی آورده غیر نقدی) در شرکت سهامی خاص توسط کارشناس رسمی دادگستری می باشد و در شرکت با مسئولیت محدود توسط ارزیابی شرکا صورت می گیرد (لازم به ذکر است شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند.)