« مسؤولیت شریک جدید : هرکس به عنوان شریک با مسؤولیت محدود ، در شرکت مختلط غیرسهامی داخل شود ، تا معادل سهم الشرکه خود ، مسؤول قروضی خواهد بود که شرکت ، قبل از ورود او داشته ، خواه اسم شرکت عوض شده یا نشده باشد . هر شرطی که برخلاف این ترتیب باشد ، در مقابل اشخاص ثالث ، کان لم یکن خواهد بود » .

هرچند در خصوص کسی که به عنوان شریک ضامن ، در شرکت مختلط غیرسهامی موجودی داخل شود ، قانون تجارت ساکت است ، ولی ، به علت این که مسؤولیت شرکای ضامن در شرکت مختلط غیرسهامی ، نظیر مسؤولیت شرکای شرکت تضامنی است ، مستنداً به ماده 125 قانون تجارت ، می توان گفت که وی ، متضامناً با سایر شرکای ضامن ، مسؤول قروضی هم خواهد بود ،  که شرکت قبل از ورود او ، داشته است . هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ، ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث ، کان لم یکن خواهد بود .