روش و مراحل ثبت تاسيس شركت سهامي خاص 1- چند نام انتخاب و به مسئول تعيين نام اداره ثبت شركتها ارائه گردد (توجه شود نام انتخاب شده اولا بايد با فرهنگ انقلاب اسلامي مطابقت داشته باشد و ثانيا سابقة ثبت نداشته باشد ثالثا از اسماء خارجي نباشد) و مسئول مربوطه پس از بررسي گواهي لازم را با انتخاب يكي از اسامي پيشنهادي صادر مي نمايد. پس از تعيين نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شركتها مراجعه و مميز مربوطه پس از بررسي اوليه با توجه به موضوع فعاليت شركت چنانچه نياز به اخذ مجوز از شوراي امور صنفي يا مراجع ذيصلاح داشته باشد عنداللزوم به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز كتبا معرفي مي شود تذكر 1) شركتهاي دولتي نياز به اخذ مجوز از شوراي امور صنفي ندارند تذكر2) دارندگان موافقت اصولي از مراجع ذيصلاح مربوطه نياز به اخذ مجوز از شوراي امور صنفي ندارند 2- پس از وصول و ارائة مجوز از شوراي امور صنفي با داشتن شرايط مذكور در بند فوق مميز ثبت شركتها به شرط عدم وجود نقص در مدارك ابرازي، متقاضي راجهت پرداخت حق الثبت به حسابداري راهنمايي و مسئول حسابداري با توجه به سرماية شركت و تعيين مبلغ حق الثبت متقاضي را جهت پرداخت حق الثبت به بانك ملي ايران راهنمايي و پس از پرداخت وجه مذكور و ارائة فيش پرداختي به حسابداري حسابدار اقدام به ممهور نمودن تقاضانامة متقاضي مي نمايد و مييز مربوطه پيش نويسي آگهي تاسيس را تهيه و دستور ثبت را صادر مي نمايد. پس از امضاء پيش نويس اگهي تاسيس توسط مسئول اداره، پرونده به قسمت ثبت شركتها ارجاع مي شود، در قسمت ثبت شركتها پس از احراز هويت توسط مسئول قسمت از متقاضي ذيل ثبت دفتر (اصالتاً يا وكالتاً) امضاء اخذ مي نمايد، سپس يك نسخه از مدارك (اساسنامه - اظهارنامه - صورتجلسه موسس و هيئت مديره) كه ممهور به مهر اداره ثبت شركتها شده به متقاضي تسليم مي گردد پرونده به قسمت ماشين نويسي ارجاع و پس از تايپ آگهي مربوطه و امضاء نسخ توسط مسئول اداره، پرونده به دبيرخانه ارجاع و متقاضي پرونده را تحويل و يك برگ آگهي تايپ شده را به اداره كل دفتر روابط عمومي و امور بين الملل (قسمت دايرة آگهي ها) برده و پس از تعيين حق الدرج در روزنامة كثيرالانتشار، به بانك مراجعه و همراه فيش پرداخت شده به دبيرخانه مراجعه مي كند در اين مرحله آگهي صادر و دو نسخه آگهي تاسيس شركت به متقاضي تحويل مي گردد، يك نسخه جهت درج در روزنامة رسمي جمهوري اسلامي به آدرس: تهران- خيابان بهشت- ضلع جنوبي پارك شهر و نسخة ديگر همراه فيش پرداختي براي ارائه به قسمت دايرة آگهي ها جهت درج در روزنامه كثيرالانتشار داده مي شود. در اين مرحله كار تاسيس شركت سهامي خاص پايان يافته و چنانچه سهامداران بخواهند تغييراتي پس از تاسيس شركت بدهند به راهنمايي هاي بعدي كه در اين مجموعه ذكر گرديده توجه كامل نمايند

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

در ثبت شرکت سهامی خاص حداقل سرمایه در نظر گرفته شده ای که باید توسط موسسین تامین گردد یک میلیون ریال است. همچنین برای تامین سرمایه نیازی به صدور اعلامیه پذیره نویسی برخلاف ثبت شرکت سهامی عام نمی باشد و سرمایه توسط اعضا به تفکیک تامین خواهد گردید. تذکر: پیش از ثبت شرکت سهامی خاص می بایست حداقل ۳۵٪  از سرمایه  شرکت در حسابی به نام شرکت در آستانه ی تاسیس واریز شود. لازم به ذکر است که شرکت سهامی خاص را می‌توان پس از طی مراحلی به شرکت سهامی عام تبدیل نمود. همچنین برای آگهی بیشتر در این زمینه مقالهافزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی خاص را مطالعه بفرمایید.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص

1.    کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا سهامدار و بازرسین (کپی ها تماما باید برابر اصل باشند) 2.    عدم سوء پیشینه هیات مدیره و بازرسین 3.    امضاء کلیه صفحات اساسنامه به همراه اظهارنامه 4.    فیش واریزی بانکی ۳۵٪ مبلغ سرمایه اعلامی بنام حساب در آستانه ی تاسیس قابل ذکر است که به درخواست متقاضی تنظیم اساسنامه و شرکتنامه توسط ثبت شرکت بین الملل انجام می گیرد

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص میانگین بین ۱۵ روز تا 25 روز طول خواهد کشید.

مشخصات شرکت سهامی خاص

•    حداقل سرمایه ثبت یک میلیون ریال •    حداقل تعداد سهام داران سه نفر •    بازرسین دو نفر •    محدودیتی برای مبلغ اسمی وجود ندارد •    سهام شرکت سهامی خاص بر خلاف سهامی عام، قابل عرضه در بورس نیست

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

مراحل زیر برای ثبت شرکت سهامی خاص به ترتیت باید طی شوند: 1.    تعیین موضوع فعالیت شرکت 2.    تعیین اعضای هیأت مدیره شرکت سهامی خاص 3.    تعیین دو فرد برای سمت بازرسین 4.    تعیین سمت اعضای هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء 5.    تعیین آدرس محل فعالیت شرکت 6.    تعیین میزان سرمایه شرکت سهامی خاص و سهم سرمایه ای هر یک از اعضا 7.    تنظیم مدارک و تحویل به شرکت ثبتی 8.    معرفی نامه دریافت عدم سوء پیشینه را شرکت ثبتی دریافت نموده و به دفاتر پلیس+ ۱۰ مراجعه کرده و پس از دریافت گواهی سوء پیشینه بعد از یک هفته به شرکت ثبت کننده تحویل نمایید. 9.    ارجاع مدارک ثبت شرکت سهامی خاص به همراه نام های سه سیلابی به اداره ثبت شرکت ها توسط مجموعه ثبت شرکت 10.    یکی از نام های تایید شده به مجموعه موکل (ثبت کننده شرکت) اطلاع داده خواهد شد 11.    تحویل معرفی نامه افتتاح حساب شرکت سهامی خاص به بانک. در این مرحله نماینده با معرفی نامه به بانک مراجعه نموده و حساب را به نام شرکت در آستانه ی تأسیس با نام تأیید شده اداره ثبت شرکت ها افتتاح می نماید که  حداقل ۳۵ درصد از سرمایه را می بایست به حساب واریز نماید و پس از آن گواهی واریز از بانک دریافت کرده و به شرکت ثبتی تحویل دهد. 12.    گواهی بانک به اداره ثبت شرکتها تحویل می گردد و پس از بررسی در صورت عدم وجود ایراد در مدارک تأیید می گردد. 13.    پس از تأیید, مدارک جهت تایید نهایی و امضا هیأت مدیره به نماینده تحویل می گردد 14.    مدارک دارای امضای هیات مدیره به همراه سایر مدارک پرونده ثبت شرکت به اداره ثبت شرکتها تحویل داده می شود. 15.    پس از تایید مدارک شماره ثبت و آگهی تأسیس شرکت سهامی خاص ثبت شده صادر می شود. 16.    بعد از ثبت شرکت سهامی خاص طی مدت زمانی حدود ۱۵ تا ۳۰ روز , مدرک نهایی ثبت شرکت ( روزنامه رسمی) صادر می گردد.

تفاوت شرکت سهامی خاص و سهامی عام

•    در ثبت شرکت سهامی عام حداقل ۵۱ درصد سهام از طریق بورس به مردم واگذار  می شود. در واقع شرکتهای سهامی عام تنها شرکتی هستند که در بورس پذیرفته میشوند. •    در ثبت شرکت سهامی خاص سهام شرکت متعلق به سهامداران و اعضای هیأت مدیره است که نام آنها در اساسنامه آمده است و افراد دیگر فقط با تنظیم صورت جلسه ورود به شرکت می توانند سهم دریافت نمایند. •    در شرکت سهامی عام به منظور تهیه سرمایه اقدام به پذیره نویسی  عمومی می‌شود اما شرکتهای سهامی خاص اجازه درخواست عمومی  را ندارند. همچنینتنها شرکتهای سهامی عام اجازهصدور اوراق قرضه را دارند. •    در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نیازی به دریافت موافقت افراد سهام دار ندارد اما در شرکت سهامی خاص هرگونه نقل و انتقال سهام وابسته به موافقت موافقت هیات مدیره و مدیران است. •    اعضای هیأت مدیره در شرکتهای سهامی خاص حداقل ۳ نفر اما در شرکت سهامی عام حداقل ۵ هستند. در صورتی که با مطالعه موارد فوق ابهامات شما در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص بر طرف نگردیده می توانید با شماره های ثبت بین الملل تماس بگیرید و و سوالات خود را از با مشاوران ما در میان بگذارید.

پرسش و پاسخ متداول ثبت شرکت سهامی خاص

در این قسمت سعی داریم کلیه سئولاتی که در ذهن شما است را به طور دقیق و به زبان ساده جواب دهیم. سوال - بازرس چه کسی است و چه وظیفه ای دارد؟ در شرکت سهامی خاص دو بازرس  اصل و علی البدل  باید وجود داشته باشد.  مدت تصدی بازرسین محدود به  یک سال مالی می باشد. نقش  بازرسین بررسی  صورت حساب ها ، صورت  سود و زیان شرکت ، تراز نامه و صحت اطلاعاتی  است که مدیران ارائه می دهند و نتیجه  این بررسی  را  به مجمع عمومی عادی گزارش می دهند. این گزارش دست کم ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی باید به رویت سهامداران شرکت برسد . تصمیماتی که بدون گزارش بازرس از طرف مجمع عمومی اتخاذ می شود اعتبارقانونی ندارد. سوال – تفاوت بازرس اصل و علی البدل چیست؟ بازرس علی البدل در واقع بازرس جایگزین است و  در صورتی که بازرس اصلی  فوت  کند ,  یا در صورت استعفا  یا سلب شرایط از او , وظایف اورا بازرس علی البدل انجام می دهد. سوال – محدوده اختیارات بازرس در شرکت سهامی خاص چقدر است ؟ بازرسین مخیر هستند که در هر موقع هرگونه رسیدگی که لازم است  را به انجام رسانیده  و اطلاعات مربوطه را از شرکت را مطالبه کنند. سوال – بازرس چه مسئولیتی دارد؟ بازرس در برابر شرکت و اسخاص ثالث مسئول است. سوال – دستمزدی که برای بازرس باید در نظر گرفته شود چقدر است ؟ حق الزحمه بازرسین را می توان در مجمع عمومی عادی مشخص ساخت. بازرسین در معاملات شرکت ذی نفع نخواهند بود.

وجوه افتراق و اشتراک

شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود 1-در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل 2 نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشد . 2-حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است . 3-در شرکت سهامی خاص حداقل 35%سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% در تعهد سهامداران باشد . در شرکت با مسئولیت محدود با کل سرمایه تحویل مدیر عامل شرکت شده و مدیر عامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد. 4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل در شرکت سهام خاص اجباری ولی در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است . 5-مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است و در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می شوند و همچنین ممکن که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر دارند. 6-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار در شرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت در سهامی خاص الزامی و در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است . 7-شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل تر و در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل تر می باشد. 8-مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و در نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می گردد. در شرکت با مسئولیت محدود اداره مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظار در صورتی خواهد بود که تعداد شرکا آن از 12 نفر بیشتر باشد . 9-در شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است . 10- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند. 11-مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند . مدیران در شرکت با مسولیت محدود بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکا یا خارج انتخاب می شوند . انجام وظیفه خواهند نمود . 12-تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند. 13-حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود. 14-تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می گیرد . شرکا در این خصوص دارای مسئولیت می باشند. تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناس رسمی دادگستری خواهد بود .

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص سریع

1.تکمیل مدارک 2.انتخاب چهار نام پیشنهادی که فارسی و سه سیلابی باشد و یک سیلاب آن اسم خاص محسوب بشود. 3.تکمیل یک نسخه اساسنامه و یک برگ از اظهارنامه.لطفا این فرم با مداد تکمیل بشود. 4.متقاضی تاسیس یا وکیل قانونی ایشان بایستی پس از تائید یکی از نامهای پیشنهادی جهت اخذ نامه معرفی به بانک وافتتاح حساب به قسمت تاسیس مراجعه و پس از واریز مبلغ سرمایه اولیه شرکت گواهی بانک را اخذ و با سایر مدارک تکمیل شده به قسمت تاسیس ارائه نماید. 5.ارسال مدارک و پرونده به مرجعیت ثبت شرکت ها . 6.ثبت و صدور آگهی.