انحلال شرکت به معنای از بین رفتن یا تعطیل شدن شرکت است که بر طبق قانون تجارت، از جمله وظایف شرکاء و سهامداران شرکت می باشد که پس از انحلال شرکت، این موضوع را به شکل رسمی به مراجع ثبتی کشور که بنام اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری شناخته می‌شود اعلام نمایند تا موضوع انحلال شرکت بصورت رسمی به ثبت برسد که به این فرآیند در اصطلاح انحلال شرکت گفته می‌شود.

امکان اینکه شرکت را منحل کنیم هست؟ موارد دارایی و مالیاتی شرکت به چه صورت می باشد؟

در قانون تجارت انحلال شرکت پیش بینی گردیده است و در صورتی که افراد قادر به کار با موضوعات شرکت نباشند و یا ورشکستگی شرکت، در صورت موافقت کلیه اعضا با انحلال، شرکت می تواند منحل شود.

مدارکلازمجهتانحلالشرکت

 • کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه
 •  روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت
 •  اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد
 •  اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال را انجام می‌دهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است

 چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.

مدارک ثبت انحلال شرکت سهامی خاص 

 •  روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت
 •  کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه سهامداران، بازرسین و مدیر تصفیه
 •  اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضاء سهامداران، بازرسین و مدیر تصفیه رسیده باشد

 اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال شرکت را انجام می‌دهد،  اصل وکالتنامه نیز لازم است.

چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه سهامداران تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت سهامداران باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.

 مدارک ثبت انحلال شرکت تضامنی 

 •  کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه شرکاء و مدیر تصفیه
 • روزنامه رسمی مربوط به مرحله ثبت شرکت و مرحله آخرین تغییرات شرکت
 • اصل صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا شرکاء و مدیر تصفیه رسیده باشد
 • اگر وکیل دادگستری امور مربوط به ثبت انحلال را انجام می‌دهد، اصل وکالتنامه نیز لازم است

چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حضور کلیه شرکاء تشکیل نشده و بلکه با حضور اکثریت شرکاء باشد، ارائه اصل روزنامه کثیر الانتشار شرکت که حاکی از رعایت تشریفات دعوت از مجمع عمومی فوق العاده است الزامی است.

مراحلانحلالشرکت

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده برای درخواست ثبت انحلال شرکت باید توسط موسسین و اعضای هیئت مدیره انجام گیرد . 

 1. حضور تمام اعضا و شرکا جهت امضا صورتجلسه ثبت انحلال شرکت و تعیین مدیر تصفیه الزامی است . در واقع حتی اگر یک نفر از اعضا مخالف باشد؛ انحلال شرکت منتفی می شود. چنانچه یکی از شرکا حضور نداشته باشد اما وکالت تام ­الاختیار به دیگر اعضا داده باشد؛ می­توان در غیاب او شرکت را منحل کرد؛ در غیر این صورت خود شخص حتماً باید حاضر شود.
 2.  بعد از تنظیم صورتجلسه انحلال شرکت که در آن مدیر تصفیه هم مشخص شد، کلیه اعضا و مدیر تصفیه باید ذیل صورتجلسه را امضا و مهر شرکت بزنند.
 3.  پس از امضا صورتجلسه انحلال، مدارک لازم  که در زیر گفته می شود و همراه با صورتجلسه امضا شده باید از طریق اداره پست به اداره ثبت شرکت­ها تحویل داده شود.

پس از ارائه مدارک، مدت زمان لازم برای انحلال شرکت، ۱۰ الی ۱۵ روز است و تا زمانی که آگهی انحلال شرکت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ­های شرکت در آن به چاپ می­رسند؛ منتشر نشود؛ هنوز شرکت رسماً منحل نشده است.

اگرچه پس از انحلال شرکت، مدیر سمتی نخواهد داشت اما باید شخصی را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کرد. مدیر تصفیه به مدت ۱۰ سال در قبال طلب­ها، بدهی­ها، مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم و سایر امور ناتمام شرکت مسئول است.