انحلال شرکت

امکان اینکه شرکت را منحل کنیم هست؟موارد دارایی و مالیاتی شرکت به چه صورت می باشد؟

در قانون تجارت انحلال شرکت پیش بینی گردیده است و در صورتی که افراد قادر به کار با موضوعات شرکت نباشند و یا ورشکستگی شرکت، در صورت موافقت کلیه اعضا با انحلال، شرکت می تواند منحل شود.

مدارک لازم جهت انحلال شرکت

کلیه مدارک و لیست سهامداران و شرکاء

مراحل انحلال شرکت

  1. تدوین صورتجلسه مجمع فوق العاده
  2. ارجاع صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و پی گیری امور اداری