« مدیریت شرکت مختلط سهامی ، مخصوص به شریک یا شرکای ضامن است » .

قانون به علت مسؤولیتی که شریک یا شرکای ضامن ، در مقابل قروض شرکت دارند و دارائی آنها ، مانند دارائی شرکت ، وثیقه طلب طلبکاران شرکت می باشد ، مدیریت شرکت را به آنها واگذار کرده است . هرگاه شریک ضامن فقط یک نفر باشد ، مدیریت شرکت مخصوص اوست . اگر در شرکت دو یا چند نفر شریک  ضامن وجود داشته باشد ، مدیریت شرکت مخصوص همه آنها خواهد بود . می توانند همه با هم شرکت را اداره کنند و یا از بین خود یک یا دو یا چند نفر را به  عنوان مدیر شرکت ، انتخاب نمایند .

 چون از بیان قانون تجارت که می گوید ، مدیریت شرکت مخصوص شریک یا شرکای ضامن است ، مستفاد نمی شود که شرکای مزبور ، لزوماً باید شخصاً متصدی مدیریت باشند ، لذا می توان گفت که ، شریک یا شرکای ضامن می توانند شخص یا اشخاص دیگر از جمله شریک یا شرکای سهامدار شرکت را به سمت مدیر تعیین نمایند . در موردی که شریک یا شرکای ضامن شخص یا اشخاص دیگر را به سمت مدیر شرکت تعیین می کنند ، می توانند آنها را عزل کنند . در صورت متعدد بودن مدیران ، طریق تصمیم گیری آنها را که به اکثریت یا به اتفاق آراء خواهد بود ، اساسنامه تعیین می کند .

 مدیر یا مدیران ، باید همه ساله  ، صورت دارائی ، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را ، برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه نمایند و لازم است که قبل از تشکیل مجمع مزبور آن را جهت اظهار نظر در اختیار هیأت نظار قرار دهند . مدیر یا مدیران نماینده قانونی شرکت بوده و دارای اختیارات لازم برای اداره امور شرکت خواهند بود و مسؤولیت آنها در برابر شرکت ، همان مسؤولیتی است  که وکیل در مقابل موکل دارد