شرح وظایف مدیرعامل شرکت مسئولیت محدود

 • رعایت نمودن همه مقررات و قوانینی که براساس قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.
 • تنظیم نمودن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در پایان هر سال.
 • دعوت شرکاء برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
 • تقسیم نمودن سود ویژه شرکت در پایان هر سال میان شرکاء.
 • منظور نمودن حداقل 5% از سود ویژه شرکت در هر سال به عنوان سرمایه احتیاطی تا زمانیکه مبلغ سرمایه احتیاطی به یک دهم سرمایه شرکت برسد. زیرا ماده 113 قانون تجارت مقرر می دارد : مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است.
 • حاضر شدن در جلسه های شرکاء و مجامع عمومی شرکت و ارائه هر گونه توضیحی درباره امور شرکت.
 •  اجرای تصمیماتی که شرکاء مطابق قانون و اساسنامه شرکت برای امور شرکت دریافت می کنند.
 •  انجام همه مقررات و قوانین قانونی که بر عهده شرکت است.

شرایط مسئولیت مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود

مسئولیت مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود را در مطالب بالا ذکر نمودیم اکنون نیز با شرایط مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود آشنا می شوید:

مدیر عامل باید دارای چه شرایطی باشد :

مدیرعامل باید به یکی از ادیانی که مورد تایید جمهوری اسلامی باشد مقید باشد.

 • مدیرعامل باید تابعیت کشور  ایران را داشته باشد و ایرانی باشد.
 • مدیرعامل نباید سابقه ی کیفری داشته باشد.
 • ارائه ی گواهی مبنی بر عدم اعتیاد به مواد مخدر الزامی می باشد.
 • شخصی که دارای سمت مدیر عامل می باشد نباید در هیچ کدام یک از نهادها و سازمان های دولتی مشغول به کار باشد.
 • مدیرعامل نباید در شرکتها ی دیگر چنین پستی را داشته باشد.
 • حداقل سن مدیرعامل  باید 25 سال باشد
 • در صورت داشتن مدرک دیپلم باید پنج سال سابقه ی کار در این زمینه را داشته باشد و چنان چه مدرک ان لیسانس باشد باید سه سال سابقه ی کار داشته باشد

افرادی که یکی از شرایط ذیل را داشته باشند نمی توانند به عنوان مدیرعامل در شرکت سهامی انتخاب شوند:

 • مطابق ماده 111 قانون تجارت افرادی که در خصوص آنها حکم ورشکستگی صادر شده باشد.
 • مطابق ماده 111 قانون تجارت افرادی که به دلیل ارتکاب به جرم خاصی در حال گذراندن دوره محکومیت خود باشند.
 • مطابق ماده 126 قانون تجارت هر شخصی که در شرکت دیگری به عنوان مدیرعامل مشغول فعالیت باشد.

وظایف و مسئولیت مدیرعامل در شرکت با مسئولیت محدود

شرکت بامسئولیت محدود علاوه بر اداره امور و حفظ منافع شرکت به قرار ذیل خواهد بود :

 • رعایت کلیه مقرراتی که طبق قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.
 • تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در پایان هر سال.
 •  دعوت شرکاء برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
 • تقسیم سود ویژه شرکت در پایان هر سال بین شرکاء.
 • منظور نمودن حداقل 5% از سود ویژه شرکت در هر سال به عنوان سرمایه احتیاطی تا زمانیکه مبلغ سرمایه احتیاطی به یک دهم سرمایه شرکت برسد. زیرا ماده 113 قانون تجارت مقرر می دارد : ” مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است.
 • حضور در جلسات شرکاء و مجامع عمومی شرکت و دادن هر گونه توضیحی راجع به امور شرکت.
 • اجرای تصمیماتی که شرکاء طبق قانون و اساسنامه شرکت برای امور شرکت اتخاذ کنند.
 • انجام کلیه مقررات قانونی که بر عهده شرکت است.

در مطالب فوق الذکر به شرح وظایف مدیرعامل و وظایف مدیرعامل یک شرکت پرداخته شده است در صورت روبرو شدن با هر سوال ومسئله ای می توانید با ثبت بین الملل تماس بگیرید.

شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر اداره امور و حفظ منافع شرکت به قرار ذیل خواهد بود :

 • علاوه بر امور فوق الذکر مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود وظایفی که در ذیل ذکر شده است را هم دربردارد.
 • باید در جلسه های شرکا و مجامع عمومی شرکت حضور داشته باشند و درباره امور شرکت هر گونه توضیحاتی را ارائه نمایند.
 • باید تصمیماتی که شرکا مطابق قانون واساسنامه شرکت جهت امور شرکت می گیرند را اجرا کنند.
 • باید همه مقررات و قوانینی که بر عهده شرکت است را انجام بدهد.

معامله های مدیر شرکت با مسئولیت با شرکت را قانون تجارت منع نمی کند.به موجب همین امر مدیر شرکت وظیفه دارد تا شخصا با شرکتی که اداره آن را برعهده دارد معامله نماید.اما مطابق اصول و قواعد کلی چنانچه مدیر شرکت به ضرر شرکت و به منفعت شخصی خود مبادرتی انجام دهد هر کدام یک از شرکا قادر می باشند از دادگاه درخواست رسیدگی کنند وتحت عنوان خیانت در امانت مدیر شرکت را تعقیب کنند.

چنانچه چندین نفر تحت عنوان مدیر شرکت تعیین گردیده باشند و اختیارات هر کدام یک در اساسنامه تصریح نشده باشد،هر کدام یک از آن ها دربردارنده همه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می باشند.

چنانچه در اساسنامه شرکت تقسیم اختیارات مدیران پیش بینی نشده باشد،شرکا قادر می باشند مطابق ماده 111 قانون تجارت اختیارات و وظایف هر کدام یک از مدیران را مشخص کنند وهم چنین تاکید کنند که تعهدات شرکت باید بهامضای شخصی مدیران و یا به امضای دو و یا چند نفر برسد.

ولی تصمیم فوق الذکر در صورتی در مقابل اشخاص ثالث اعتبار دارد که به ثبت رسیده باشد و آگهی گردد. اساسنامه شرکت یا تصمیم شرکاء هم می تواند برای شرکت ، هیئت مدیره تعیین کنند و به هیئت مزبور اختیار بدهد برای اداره امور شرکت مدیر عاملی از بین خود یا از خارج انتخاب نموده و اختیارات او را تعیین کند.

به صورت کلی مدیر شرکت با مسئولیت محدود سزاوار دریافت هزینه های ثبتی می باشد زیرا وظیفه دارد که همه کارهای شرکت را اداره نماید و مسئولیت اداره شرکت را بر عهده بگیرد. حقوق مدیر شرکت به طور معمول به صورت ماهیانه مشخص می گردد.

وظایف رئیس هیئت مدیره در شرکت با مسئولیت محدود

در برخی از شرکتها،نقش های رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل ترکیب شده اند. در شرکت هایی که مسئولیت پذیری پایین تری دارند، مسئله های مربوط به جلوگیری از فساد و نظارت بر عملکرد در نظر گرفته نمی گردد و دو جایگاه متمایز با عملکردهای کاری مجزا در اختیار یک فرد قرار می گیرد و زمینه را برای ایجاد و فساد مالی و اجرایی ایجاد می گردد.

 • وظیفه اصلی رئیس هیئت مدیره، مدیریت و رهبری هیئت مدیره است.
 • هیئت مدیره را برای تشکیل جلسه دعوت می کند.
 • هیئت مدیره را اداره و ریاست می کند.
 • مجمع عمومی را به نمایندگی از هیئت مدیره دعوت می کند.

شرح وظایف مدیرعامل

 • رعایت نمودن همه مقررات و قوانینی که براساس قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است.
 • تنظیم نمودن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در پایان هر سال.
 • دعوت شرکاء برای تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت.
 • تقسیم نمودن سود ویژه شرکت در پایان هر سال میان شرکاء.
 • منظور نمودن حداقل 5% از سود ویژه شرکت در هر سال به عنوان سرمایه احتیاطی تا زمانیکه مبلغ سرمایه احتیاطی به یک دهم سرمایه شرکت برسد. زیرا ماده 113 قانون تجارت مقرر می دارد : مفاد ماده 57 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های با مسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است.
 • حاضر شدن در جلسه های شرکاء و مجامع عمومی شرکت و ارائه هر گونه توضیحی درباره امور شرکت.
 •  اجرای تصمیماتی که شرکاء مطابق قانون و اساسنامه شرکت برای امور شرکت دریافت می کنند.
 •  انجام همه مقررات و قوانین قانونی که بر عهده شرکت است.

وظایف مدیرعامل یک شرکت

 • درخواست مشاوره و راهنمایی از هیئت مدیره، در صورت لزوم
 • تحلیل محیط کسب‌وکار و تدوین و اجرای طرح‌های سازمان‌یافته که مسیر کسب وکار سازمان را هدایت می‌کند.
 • شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با فرآیندهای سازمان و تلاش در جهت کنترل آنها
 • نظارت بر عملیات کلی سازمان با توجه به جهت تعیین شده در برنامه های استراتژیک
 • تعیین مسئولیت‌ها و اختیارات کارکنان و ابلاغ به آن‌ها
 •  ارزیابی موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف آن

مشاوران و کارشناسان ثبت بین الملل آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم می باشد. در جهت برقراری ار تباط با کارشناسان ثبت بین الملل و بهره مندی از مشاوره رایگان این مجموعه می توانید با شماره تلفنهای مجتمع حقوقی و ثبتی بین الملل تماس بگیرید.