ممکن است مدت مأموریت بازرس یا بازرسان تمام شده ، ولی هنوز بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده باشد . در این صورت آیا تا زمانی که بازرس یا بازرسان جدید تعیین شوند ، بازرس یا بازرسان سابق به مأموریت خود ادامه خواهند داد یا خیر ؟ - در این خصوص لایحه مذکور بیانی ندارد . ولی در نظیر مورد ، درباره هیأت مدیره ، ماده 136 لایحه مزبور ، همان طور که ( شماره 220 ) گفته شد ،  مقرر می دارد : « در صورت انقضای مدت ، مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، کماکان مسؤول امور شرکت و اداره آن خواهند بود » .

الحال در سکوت قانون درباره بازرسان ، می توان گفت که چنین استنباط می شود که قانون بقا و دوام مسؤولیت هیأت مدیره را به شرح فوق به این علت مقرر داشته است که تا زمان انتخاب هیأت مدیره جدید ، از فقدان رکن مدیریت شرکت که یکی از ارکان سه گانه آن است ، جلوگیری کند . چون در انقضای مدت بازرس یا بازرسان تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید ، شرکت با فقدان یکی از ارکان مزبور ، یعنی رکن بازرسی ، مواجه خواهد بود ، لذا شاید به « اتحاد طریق » بتوان حکم ماده 136 را تعمیم داده و گفت که در صورت انقضای مدت ، بازرس یا بازرسان نیز تا انتخاب بازرس یا بازرسان جدید ، کماکان مسؤول اداره امور بازرسی شرکت خواهند بود .