مدارک لازم جهت اخذ کارت بازرگانی در کرج

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و حقوقی در کرج به شرح ذیل میباشد:

در ضمن در صورت تمایل به مشاوره در خصوص مراحل و شرایط کارت بازرگانی در کرج میتوانید از کارشناسان موسسه حقوقی پایش اطلاعات لازم را مسب نمایید.

1-اصل اظهارنامه ثبت نام دردفاتربازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.

2-اصل گواهی پلمپ دفاتراز اداره ثبت شرکتها

3-درخصوص شرکتهای بامسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت داخلی وشرکت نامه،ممهوربه مهر اداره ثبت شرکتها.درخصوص شرکتهای سهامی خاص و عام،ارائه یک برگ اظهارنامه ثبت شرکتهای سهامی خاص یاعام که ممهوربه مهراداره ثبت شرکتها باشد.

4-فرم تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل،مهرشرکت وگواهی امضاء دردفتر اسنادرسمی.

در صورت تمایل به همکاری با موسسه حقوقی بین الملل و اجرای پرونده توسط موسسه با ما تماس حاصل نمایید.