مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام ، مانند سایر شرکتهای تجارتی الزامی است و تابع جمیع مقررات مربوط به ثبت شرکتها می باشد . مرجع ثبت در تهران ، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و در استانها ، واحدهای ثبت شرکتها در ادارات کل ثبت اسناد و املاک می باشد .برای ثبت شرکت ، لازم است که مدارک زیر به مرجع ثبت تسلیم گردد :

مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام

 • 1- اظهارنامه که به وسیله مؤسسین تکمیل و امضا می شود .
 • 2- اساسنامه مصوب مجمع عموم مؤسس .
 • 3- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس که حاوی اسامی و مشخصات اعضای اولین هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان ، اعم از اصلی و علی البدل ، می باشد .
 • 4- اعلامات . قبول سمت اعضای هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان که پس از انتخاب شدن ابراز داشته اند .
 • 5- صورتجلسه اولیه هیأت مدیره دایر بر تعیین مدیر عامل و حاوی نام و مشخصات و حدود و اختیارات وی . ( توضییح آنکه مدیر عامل شرکت سهامه به وسیله هیات مدیره انتخاب می شود . اولین هیات مدیره بلافاصله باید جلسه ای ترتیب دهد و اولین مدیر عامل را انتخاب کند . لازم است که « نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکتها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی ، آگهی شود . »

هرکس از اعلام مطالبی که طبق مقررات باید به مرجع ثبت شرکتها اعلام کند ، بعضاً یا کلاً خودداری نماید یا مطالب خلاف واقع اعلام نماید ، به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .

اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص / عام

 • 1- نام شرکت
 • 2- هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین
 • 3- موضوع شرکت
 • 4- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن بتفکیک
 • 5- تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
 • 6- میزان تعهد هر یک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است ، در مورد آورده های غیرنقدی تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحویکه بتوان از کم و کیف آورده های غیرنقدی اطلاع حاصل نمود .
 • 7- مرکز اصلی شرکت
 • 8- مدت شرکت از تاریخ به مدت
 • 9- مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند
 • 10- نام مدیران عامل و حدود اختیارات آن در شرکت
 • 11- نام بازرسان اصلی و علی البدل شرکت
 • 12- محل شعب فعلی شرکت
 • 13- اساسنامه شرکت مشتمل بر ماده و تبصره می باشد که در جلسه مورخ مؤسسین شرکت به تصویب رسیده است .
 • تاریخ
 • محل امضا مؤسسین